Instelling examencommissies brandweer

[Regeling vervallen per 18-10-2003.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 26-03-1981 t/m 17-10-2003

Instelling examencommissies brandweer

De Minister van Binnenlandse Zaken

Overwegende dat het wenselijk is de instelling van de onderscheidene examencommissies brandweer bij één beschikking te regelen;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 18-10-2003]

  • 1 Er is een landelijke commissie die belast is met het afnemen van de examens voor de rang van onderbrandmeester en van brandmeester in beroepsdienst.

  • 2 Er is een landelijke commissie die belast is met het afnemen van het examen ter beoordeling van de kennis en de bekwaamheid van het personeel van een brandweer inzake het optreden als duiker bij de brandweer.

  • 3 Zes Districtscommissies (één voor elk der zes Districtsinspecties voor het Brandweerwezen) die belast zijn met het afnemen van de examens voor de rang van onderbrandmeester in vrijwillige dienst en voor alle rangen beneden de rang van onderbrandmeester, alsmede van de examens voor persluchtmaskerdrager, pompbediener en technisch hulpverlener bij de brandweer.

Artikel II

[Regeling vervallen per 18-10-2003]

De bevoegdheden van de examencommissies alsmede de werkwijze van de commissies worden geregeld in de bij beschikking vastgestelde examenreglementen.

Artikel III

[Regeling vervallen per 18-10-2003]

De benoeming van de voorzitters, de plaatsvervangende voorzitters en de leden van de onder Artikel II bedoelde examencommissies vindt telkens voor één jaar bij beschikking plaats en wordt jaarlijks gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 18-10-2003]

de beschikking van 21 maart 1957, nr. 5533, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Brandweer, houdende instelling van een commissie die belast is met het beoordelen van de bekwaamheid van het brandweerpersoneel dat in beroepsdienst werkzaam kan zijn in de rang van onderbrandmeester en van brandmeester (landelijk) en de beschikkingen van 30 juli 1957, nr. 6385, de beschikking van 30 augustus 1961, nr. EB61/U2006 en de beschikking van 6 september 1961, nr. EB61/1813, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Brandweer, houdende instelling van zes commissies, die belast zijn met het beoordelen van de bekwaamheid van brandweerpersoneel beneden de rang van onderbrandmeester (één voor elk der zes Districtsinspecties voor het Brandweerwezen), worden ingetrokken.

Artikel V

[Regeling vervallen per 18-10-2003]

Van deze beschikking, welke in de Nederlandse Staatscourant wordt gepubliceerd, wordt afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 4 februari 1981

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid

,

J. M. de Graaf

Naar boven