Wet Nationale ombudsman

Geldend van 10-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingWNo
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003372
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van de Wet vaststelling Wet Nationale ombudsman

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bestuursorganen WNo
 2. Besluit houdende regels met betrekking tot aanstelling, schorsing en ontslag van de tot het bureau van de Nationale ombudsman behorende personen
 3. Besluit toezicht financiële verslaggeving
 4. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 5. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 2.17
 2. Aanpassingswet veiligheidsregio’s
  Artikel: XXXVIII
 3. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 4.25
 5. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: K
 6. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 7. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
  Artikel: 9
 8. Besluit mandaat Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rechterlijke Macht)
  Artikel: 3
 9. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
  Artikel: 6
 10. Besluit mandaat aan Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering wachtgeldregeling Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers)
  Artikel: 3
 11. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
  Artikel: 3
 12. Besluit mandaat, volmacht en machtiging BZK aan Samenwerkingsverband Noord-Nederland in het kader van de subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en gebouwverbetering Groningen
  Artikel: 1
 13. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
  Artikel: 13
 14. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
  Artikel: 7
 15. Besluit vaststelling selectielijst Algemene Rekenkamer vanaf 1945
  Bijlage: bijlage
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 19. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 20. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
  Artikel: 4
 21. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
  Artikel: 4
 22. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
  Artikel: 5
 23. Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
  Artikel: 9
 24. Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012
  Artikel: 6
 25. Luchtvaartwet
  Artikel: 37v
 26. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
  Artikel: 2
 27. Mandaat en volmacht USZO Diensten B.V. ter zake van de uitvoering van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen sector Rijk
  Artikel: 3
 28. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
  Artikel: 1
 29. Mandaatbesluit Uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen voor uitvoering diverse werkloosheidsregelingen
  Artikel: 2
 30. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
  Artikel: 2
 31. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
  Artikel: 5
 32. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Naktuinbouw 2018
  Artikel: 4
 33. Pensioenwet
  Artikel: 164
 34. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 35. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 36. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 37. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 38. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 39. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 48a
 40. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 41. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 42. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 43. Veteranenwet
  Artikel: 11
 44. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 38
 45. Wet extern klachtrecht
  Artikel: IX
 46. Wet financiële markten BES
  Artikel: 1:12
 47. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 76
 48. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 81
 49. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:42
 50. Wet opheffing bedrijfslichamen
  Artikel: XLIX
 51. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 43
 52. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 48a
 53. Wet toezicht financiële verslaggeving
  Artikel: 20
 54. Wet vaststelling Wet Nationale ombudsman
  Artikel: I
 55. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Artikel: 31
 56. Wijzigingswet Kadasterwet en Organisatiewet Kadaster (aanpassing van doeleinden en taken Dienst voor het kadaster en de openbare registers, enz.)
  Artikel: VII
 57. Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage)
  Artikel: V
 58. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (regeling verzelfstandiging Rijksdienst voor het Wegverkeer)
  Artikel: V
 59. Wijzigingswet Wet Nationale ombudsman en de Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel: III
 60. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO))
  Artikel: XXI
 61. Wijzigingswet Wet veiligheidsregio’s, enz. (oprichting Instituut Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering van de brandweer)
  Artikel: V
 62. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (overgang van aantal taken van Zorginstituut Nederland naar CAK)
  Artikel: XIV
 63. Wijzigingswet bepalingen Mediawet ivm met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel: VII
Terug naar begin van de pagina