Eisen verpakking voorverpakt vlees

[Regeling vervallen per 17-03-2004.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 21-07-1983 t/m 16-03-2004

Eisen verpakking voorverpakt vlees

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Gelet op de artikelen 26b, eerste lid, en 26c, eerste lid, van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) (Stb. 1960, 17), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 juni 1979 (Stb. 386)

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-03-2004]

De verpakking van voorverpakt vlees, aanwezig in vleeswinkels als bedoeld in de hoofdstukken IV en IVa van het eisenbesluit (Vleeskeuringswet) dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • a. zij dient uit vochtbestendig materiaal te bestaan;

 • b. er mag een bakje of schaaltje of een onderlegger van vochtopnemend materiaal aanwezig zijn;

 • c. Op de buitenzijde dient duidelijk te zijn aangegeven de naam en het adres van de voorverpakkingsinrichting. Indien terzake gebruik gemaakt is van een code dienen levens de naam en het adres van degene die het vlees rechtstreeks aan de consument verkoopt te worden vermeld. Indien de voorverpakkingsinrichting, dan wel de verkoper een rechtspersoon is, dan mag volstaan worden met in plaats van het adres de plaats van vestiging te vermelden, tenzij de voorverpakkingsinrichting bezit c.q. exploiteert.

 • d. zij dient te zijn voorzien van de aanduiding ‘tenminste houdbaar tot ......’; hier dient te zijn vermeld tot welke datum het vlees minimaal houdbaar is. De datum moet zijn aangegeven in de volgorde: dag, maand, jaar, met dien verstande dat:

  • 1º. de dag moet zijn aangegeven met een getal bestaande uit twee cijfers;

  • 2º. de maand moet zijn aangegeven hetzij met de naam hetzij met de eerste drie letters van de naam (waarbij maart moet worden aangeduid met de letters mrt), hetzij met een getal, bestaande uit twee cijfers;

  • 3º. het jaar moet zijn aangegeven hetzij met het jaartal, hetzij met een getal bestaande uit de laatste twee cijfers van het jaartal.

 • e. zij dient voorts te voldoen aan de eisen gesteld bij of krachtens de Warenwet (Stb. 1935, 793).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-03-2004]

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 dient de verpakking indien het vlees anders dan in diepgevroren toestand aanwezig is nog aan de volgende eisen te voldoen:

 • a. zij dient zodanig te zijn, dat de inhoud van de verpakking visueel kan worden beoordeeld zonder de verpakking te openen;

 • b. zij mag op generlei wijze zijn voorzien van een blauwe streep, band of strook;

 • c. zij dient op duidelijk leesbare wijze te zijn voorzien van de aanduiding ‘Bewaartemperatuur ten hoogste 7°C’;

 • d. wat betreft de datum bedoeld in artikel 1, onder d, mag worden volstaan met vermelding van dag en maand.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-03-2004]

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 dient de verpakking indien het vlees in diepgevroren toestand aanwezig is nog aan de volgende eisen te voldoen:

 • a. zij moet vóór het voorverpakken zijn bedrukt met een 1 cm brede, onuitwisbare blauwe band, dan wel met een onuitwisbare strook, bestaande uit 1 cm hoge blauwe letters met een tussenruimte van maximaal 2 mm, welke letters aaneengesloten repeterend het woord ‘diepvries’ weergeven, zodanig dat

  • 1º. of de band of de strook het oppervlak van de verpakking verdeelt hetzij over de lengte, hetzij over de breedte hetzij diagonaal in twee gelijke delen, Voor zover de band of strook het oppervlak in de lengte of in de breedte verdeelt is een afwijking van 50% vanuit het midden in belde richtingen toegestaan;

  • 2º. of de band of strook is op één der wijzen bedoeld onder 1°, alleen op het onderoppervlak aangebracht. Alsdan moet op het bovenoppervlak van de verpakking op een etiket met een letterhoogte van minimaal 5 mm het woord ‘diepvries’ zijn vermeld;

 • b. zij dient op duidelijk leesbare wijze te zijn voorzien van de aanduiding ‘bewaartemperatuur ten hoogste -18°C’.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-03-2004]

Dit besluit teedt in werking met ingang van 1 september 1981.

Leidschendam, 12 augustus 1981

De

Minister

voornoemd,
Namens de

Minister:

Het

hoofd van de Hoofdafdeling Voedingsaangelegenheden,

W. de Bruijn

Naar boven