Besluit Ziekenfondsraad nadere regelen niet-klinische haemodialyse ziekenfondsverzekering 1980

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 31-12-1980 t/m 31-12-2005

Besluit Ziekenfondsraad nadere regelen niet-klinische haemodialyse ziekenfondsverzekering

De Ziekenfondsraad,

Gelet op artikel 21, derde lid, van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1971; 550), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 29 augustus 1980 (Stb. 1980, 591);

heeft in zijn vergaderingen van 22 april 1976 en van 18 december 1980 besloten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Behalve de kosten voor de woningaanpassing in verband met de bestemming van het desbetreffende vertrek als dialyseruimte door middel van verbouw of aanbouw, komen daarnevens de navolgende inrichtingskosten van dat vertrek voor rekening van het ziekenfonds;

 • 1. aanschaffing en aanleg van bergruimte;

 • 2. aanschaffing en installatie van sanitair;

 • 3. aanschaffing en aanleg van elektrische installatie, verlichting inbegrepen;

 • 4. aanschaffing en aanleg van verwarming;

 • 5. aanschaffing en aanleg van stoffering en het aanbrengen van behang;

 • 6. aansluiting van telefoon, indien nodig, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 21, tweede lid van het Verstrekkingsbesluit ziekenfondsverzekering.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voorts bestaat aanspraak op een tegemoetkoming in de navolgende met de dialyse samenhangende vaste en variabele kosten:

 • a. woonkosten ten belope van de kosten wegens derving van woongenot;

 • b. gebruik van water, elektriciteit en gas voor het functioneren van de dialyse-apparatuur;

 • c. gebruik van verwarming voor de dialyseruimte;

 • d. het met de dialyse verband houdende gebruik van telefoon;

 • e. het met de dialyse direct in verband staande extra gebruik van en de daaruit voortvloeiende bewassing van linnengoed.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De verzekerde heeft aanspraak op de vergoedingen bedoeld in dit besluit, voor zover en voor zolang de dialyse ten huize van de verzekerde plaatsvindt, met dien verstande dat bij tijdelijke onderbreking van de dialyse geen aanspraak bestaat op de in artikel 4 bedoelde vergoedingen per dialyse.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de vergoeding van de in artikel 2 met name aangeduide kosten stelt de Ziekenfondsraad jaarlijks een bedrag vast. Voor 1980 is dit bedrag gesteld op ƒ 53,25 per maand als tegemoetkoming in de vaste kosten en op ƒ 11,20 per dialyse als tegemoetkoming in de variabele kosten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit, hetwelk kan worden aangehaald als het besluit Ziekenfondsraad nadere regelen niet-klinische haemodialyse ziekenfondsverzekering 1980, wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

Het treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing en werkt terug tot 27 november 1980.

Amstelveen, 18 december 1980

De

voorzitter van de Ziekenfondsraad

H. Berends

De

algemeen secretaris van de Ziekenfondsraad

L. L. Marselis

Naar boven