Besluit niet-klinische haemodialyse ziekenfondsverzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 22-07-2001 t/m 31-12-2005

Besluit niet-klinische haemodialyse ziekenfondsverzekering

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 21 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1971, 550);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: ‘dialysecentrum’: een als zodanig toegelaten instelling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De hulp, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, houdt in:

  • a. de voor de verzekerde noodzakelijke haemodialyse, daarmee verbandhoudend geneeskundig onderzoek, behandeling en farmaceutische hulp;

  • b. de voor de verzekerde noodzakelijke erythropoëtine;

  • c. vergoeding van de kosten verband houdende met psycho-sociale begeleiding van de verzekerde alsmede van personen die bij het uitvoeren van de dialyse, elders dan in een dialysecentrum, behulpzaam zijn, een en ander te verlenen door aan het dialysecentrum verbonden deskundigen.

 • 2 Indien en zolang de haemodialyse plaatsvindt in een dialysecentrum omvat de in het eerste lid vermelde hulp bovendien het noodzakelijk verblijf in het dialysecentrum gedurende een deel van het etmaal, alsmede de daarmee samenhangende verpleging en verzorging.

 • 3 Indien haemodialyse ten huize van de verzekerde is aangewezen, omvat de in het eerste lid vermelde hulp tevens:

  • a. vergoeding van de kosten verband houdende met de opleiding door het dialysecentrum van degenen, die de dialyse zullen uitvoeren dan wel daarbij behulpzaam zullen zijn;

  • b. de ter beschikkingstelling in bruikleen van de haemodialyse-apparatuur met toebehoren, de regelmatige controle en het onderhoud hiervan, vervanging inbegrepen, alsmede de ter beschikkingstelling van de chemicaliën en vloeistoffen, benodigd voor het verrichten van de haemodialyse;

  • c. de noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum bij de dialyse.

 • 4 Indien en zolang de haemodialyse plaatsvindt in een ruimte voor gemeenschappelijk gebruik, omvat de in het eerste lid genoemde hulp tevens het gebruik aldaar van de haemodialyse-apparatuur, het voor het uitvoeren van de haemodialyse noodzakelijke verblijf aldaar gedurende een deel van het etmaal alsmede daarmee samenhangende verpleging en verzorging.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Een indicatie voor niet-klinische haemodialyse wordt geacht aanwezig te zijn indien en zolang de verzekerde in verband met een verloren gegane nierfunctie langdurig en regelmatig haemodialyse dient te ondergaan en redelijkerwijze daartoe niet gedurende dag en nacht in een ziekenhuis behoeft te verblijven.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de verstrekking van niet-klinische haemodialyse is toestemming van het ziekenfonds vereist. Deze toestemming dient tijdig door of namens de verzekerde te worden aangevraagd bij het ziekenfonds onder overlegging van een motivering van de behandelende arts. De aanvraag vermeldt onder meer de plaats waar en het dialysecentrum onder welks verantwoordelijkheid de haemodialyse zal geschieden.

 • 2 Indien de aanvraag betrekking heeft op dialyse ten huize van de verzekerde, dient de aanvraag tevens in te houden een opgave van de aan en in de woning te treffen voorzieningen en van de te plaatsen haemodialyse-apparatuur met toebehoren onder overlegging van de daarop betrekking hebbende gespecificeerde kostenbegroting. Indien de aanvraag tevens betrekking heeft op assistentie bij dialyse, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel c, dient de aanvraag voorts de frequentie van deze assistentie te omvatten.

 • 3 Alvorens een beschikking op de ingediende aanvraag te nemen, stelt het ziekenfonds vast of een indicatie als bedoeld in artikel 3 aanwezig is.

 • 4 Het ziekenfonds neemt zijn beschikking op de aanvragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zoveel mogelijk in overleg met het dialysecentrum.

  Indien toestemming wordt verleend, wordt in de beschikking aangegeven waar de haemodialyse plaatsvindt en in een voorkomend geval in hoeverre haemodialyse deskundige assistentie bij de dialyse omvat.

 • 5 Indien de beschikking betreft de toestemming voor behandeling ten huize van de verzekerde, geeft het ziekenfonds, met inachtneming van de door het College zorgverzekeringen gestelde regelen, zonodig bij afzonderlijke beschikking aan, welke kosten voor de aanpassing van de woning in aanmerking komen.

 • 6 Aanvragen voor vergoeding van kosten voor herstel van de woning in de oorspronkelijke staat dienen uiterlijk één jaar na definitieve beëindiging van de thuisdialyse door verzekerde of zijn rechthebbende onder overlegging van een begroting bij het ziekenfonds van de verzekerde te worden ingediend.

 • 7 Vergoeding van de kosten, bedoeld in het zesde lid wordt slechts verleend, indien en voor zover het ziekenfonds voor de aanpassing van de woning toestemming heeft verleend en het herstel in de oorspronkelijke staat redelijkerwijs is aangewezen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Besluit niet-klinische haemodialyse ziekenfondsverzekering, wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

Het treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing en werkt terug tot 27 november 1980.

Leidschendam, 27 november 1980

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. Veder-Smit

Naar boven