Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen en snijbloemen

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-10-2003 t/m 27-09-2007

Besluit van 24 november 1980, houdende regelen betreffende het technische en genetische peil van de produktie van bloembollen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken van 30 januari 1980, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, no. J 385;

Gehoord het Produktschap voor Siergewassen, het Landbouwschap, de Stichting Bloembollenkeuringsdienst;

Overwegende dat, ter bevordering van de afzet van bloembollen, regelen betreffende het technische en genetische peil van de produktie van bloembollen dienen te worden gesteld; dat deze regelen in het bijzonder de kwaliteit van bloembollen, die als uitgangsmateriaal voor de bloembollenproduktie dan wel de bolbloemenproduktie dienen, moeten betreffen;

Gelet op de artikelen 2, 3, 4, 7, 8 en 9, eerste lid, 12, eerste lid, en 19, eerste lid, van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371);

De Raad van State gehoord (advies van 19 maart 1980, no. 19);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken van 12 november 1980, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, no. J 4435;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. wet: Landbouwkwaliteitswet;

 • c. bloembollen: bollen, knollen, wortelstokken en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de in de bijlage van dit besluit onder I genoemde gewassen, voor zover zij behoren tot de daarachter onder II vermelde botanische families, geslachten of soorten;

 • d. snijbloemen: gewassen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van verordening nr. 316/68;

 • e. teeltmateriaal: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 2, eerste lid, van richtlijn nr. 98/56/EG;

 • f. leverancier: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 2, tweede lid, van richtlijn nr. 98/56/EG;

 • g. in de handel brengen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 2, derde lid, van richtlijn nr. 98/56/EG;

 • h. partij: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 2, vijfde lid, van richtlijn nr. 98/56/EG;

 • i. telen: het bedrijfsmatig voortbrengen van een gewas, alsmede elke handeling die hiermede rechtstreeks verband houdt;

 • j. ras: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 2 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;

 • k. behandelen: het bedrijfsmatig verrichten van handelingen, die bloembollen geschikt maken voor het gebruiksdoel of de geografische bestemming;

 • l. productschap: Productschap Tuinbouw;

 • m. stichting BKD: Stichting Bloembollenkeuringsdienst te Hillegom;

 • n. verordening nr. 315/68: verordening (EEG) nr. 315/68 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 maart 1968 houdende vaststelling van kwaliteitsnormen voor bloembollen en bloemknollen (PbEG L 71);

 • o. verordening nr. 316/68: verordening (EEG) nr. 316/68 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 maart 1968 houdende vaststelling van kwaliteitsnormen voor verse snijbloemen en vers snijgroen (PbEG L 71);

 • p. verordening 537/70: verordening (EEG) nr. 537/70 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 maart 1970 houdende machtiging van de lidstaten tot het treffen van maatregelen die afwijken van bepaalde criteria van de kwaliteitsnormen bij uitvoer naar derde landen van bloembollen en bloemknollen (PbEG L 67);

 • q. verordening 801/71: verordening (EEG) nr. 801/71 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 april 1971 houdende machtiging van de lidstaten tot het treffen van maatregelen die afwijken van bepaalde criteria voor de kwaliteitsnormen bij uitvoer van verse snijbloemen naar derde landen (PbEG L 88);

 • r. richtlijn nr. 98/56/EG: richtlijn nr. 98/56/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen (PbEG L 226);

 • s. derde landen: landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Het is verboden om bloembollen en snijbloemen in de handel te brengen die niet voldoen aan verordening nr. 315/68, verordening nr. 316/68, de bij die verordeningen behorende bijlagen of het bij of krachtens dit besluit bepaalde.

Artikel 1b

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Bloembollen worden slechts in de handel gebracht indien zij voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a. ze zijn nagenoeg vrij van, althans met het blote oog waarneembare, schadelijke organismen die de kwaliteit van de bloembollen aantasten, dan wel tekenen of symptomen daarvan die de bruikbaarheid van de bloembollen schaden;

  • b. ze zijn nagenoeg vrij van gebreken die de kwaliteit van de bloembollen kunnen aantasten;

  • c. ze hebben voldoende groeikracht en afmetingen met het oog op hun bruikbaarheid als bloembollen;

  • d. ze zijn rechtstreeks afkomstig van teeltmateriaal dat in het stadium van staand gewas bij controle nagenoeg vrij is bevonden van schadelijke organismen en ziekten, dan wel tekenen of symptomen daarvan;

  • e. ze bezitten, indien verhandeld met een verwijzing naar het ras overeenkomstig artikel 1d, voldoende rasidentiteit en raszuiverheid.

 • 2 Bloembollen die op basis van zichtbare tekenen of symptomen niet nagenoeg vrij zijn van schadelijke organismen worden op adequate wijze behandeld of, zo nodig, verwijderd.

 • 3 De vorige leden zijn niet van toepassing op bloembollen bestemd voor proeven of wetenschappelijke doeleinden, voor selectie of voor instandhouding van de genetische diversiteit.

Artikel 1c

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Leveranciers van bloembollen houden gegevens bij met betrekking tot kritische punten in hun productieproces die de kwaliteit van het teeltmateriaal beïnvloeden en nemen zonodig monsters voor analyse in een laboratorium dat beschikt over passende faciliteiten en over passende deskundigheid.

 • 2 Leveranciers van bloembollen zorgen ervoor dat partijen bloembollen tijdens de productie afzonderlijk identificeerbaar blijven.

 • 3 Leveranciers brengen bloembollen in afzonderlijke partijen in de handel, vergezeld van een etiket of een ander document dat door de leverancier is opgemaakt.

 • 4 In afwijking van het derde lid kunnen bloembollen van verschillende partijen in een zending in de handel worden gebracht mits de leverancier registers bijhoudt van de samenstelling en oorsprong van de verschillende partijen.

 • 5 Het in het derde lid bedoelde etiket of document bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a. de vermelding «EG-kwaliteit»;

  • b. de vermelding «NL»;

  • c. de vermelding «BKD»;

  • d. het registratienummer van de stichting BKD;

  • e. de datum van afgifte;

  • f. de botanische benaming;

  • g. de naam van het ras of de plantengroep;

  • h. de hoeveelheid;

  • i. bij invoer uit een derde land, naam van het land van productie.

 • 6 Het derde tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing op bloembollen die in de handel worden gebracht voor personen die zich niet beroepshalve bezighouden met de productie of verkoop van bloembollen.

Artikel 1d

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Bloembollen worden alleen met een verwijzing naar het ras in de handel gebracht, indien het betrokken ras:

  • a. wettelijke bescherming geniet uit hoofde van een kwekersrecht overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zaaizaad- en Plantgoedwet;

  • b. officieel geregistreerd is op basis van de

   Zaaizaad- en Plantgoedwet;

  • c. algemeen bekend is, of

  • d. voorkomt op een lijst van een leverancier met zijn benaming en een gedetailleerde beschrijving.

 • 2 Indien bloembollen in de handel worden gebracht met verwijzing naar een andere plantengroep en niet naar een ras als bedoeld in het eerste lid, beschrijft de leverancier deze plantengroep zodanig dat verwarring met een rasnaam wordt voorkomen.

Artikel 1e

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Bloembollen afkomstig uit derde landen worden slechts in de handel gebracht nadat de invoer, tezamen met een schriftelijke verklaring dat het ingevoerde materiaal in alle opzichten dezelfde garanties verschaft als bloembollen die in de Europese Unie overeenkomstig richtlijn nr. 98/56/EG zijn geproduceerd, vooral wat kwaliteit, identificatie en fytosanitaire aspecten betreft, is gemeld aan de stichting BKD.

 • 2 De importeur houdt inkoopdocumenten of een ander schriftelijk bewijs bij van het contract met de leverancier in een derde land.

Artikel 1f

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Leveranciers worden geregistreerd door de stichting BKD.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde registratie omvat tenminste elk van de volgende gegevens:

  • a. naam en handelsnaam van de leverancier;

  • b. adres en woonplaats of plaats van vestiging van de leverancier;

  • c. een aanduiding van het gewas, de gewassen of de gewasgroepen ter zake van de productie van bloembollen.

 • 4 Het eerste lid is niet van toepassing op leveranciers die alleen verkopen of leveren aan personen die zich niet beroepshalve bezighouden met de productie of verkoop van bloembollen.

 • 5 Indien bloembollen in de handel worden gebracht, houden de geregistreerde leveranciers ten minste twaalf maanden lang een register van hun verkoop of aankoop bij.

Artikel 1g

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De artikelen 1c, vijfde lid, 1d, eerste lid, en 1f zijn niet van toepassing op bloembollen die zijn voortgebracht of in het verkeer gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie, voldoen aan de bij of krachtens richtlijn nr. 98/56/EG gestelde eisen en ten bewijze daarvan worden begeleid door een officieel document.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Onze Minister kan nadere regels stellen over het telen van bloembollen.

 • 2 Onze Minister kan tevens nadere regels stellen over het in de handel brengen van bloembollen of snijbloemen:

  • a. voor zover hiermee een nadere invulling wordt gegeven aan de in artikel 1b, eerste lid, bedoelde voorwaarden, of

  • b. voor het treffen van afwijkende maatregelen met betrekking tot de kwaliteitsnormen bij de uitvoer naar derde landen van bloembollen, onderscheidenlijk snijbloemen, als bedoeld in verordening 537/70 en de bij die verordening behorende bijlage, onderscheidenlijk als bedoeld in verordening 801/71.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De in artikel 2 bedoelde nadere regelen kunnen per cultuurgewas, soort of ras verschillen en mede betrekking hebben op:

 • - de indeling in kwaliteitsklassen, de groottesortering, de oorsprong, alsmede de aanduiding daarvan;

 • - de hoedanigheid en het gebruik van verpakkingsmiddelen;

 • - de inrichting en het gebruik van bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen;

 • - het gebruik van machines, werktuigen en gereedschappen;

 • - de benaming.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Bloembollen van door Onze Minister aan te wijzen cultuurgewassen, soorten of rassen die overeenkomstig hiertoe door hem gestelde nadere regelen zijn behandeld, kunnen worden voorzien van een krachtens artikel 8 hiervoor vastgesteld merk.

 • 2 De regelen, als bedoeld in het eerste lid, kunnen verschillen naar gelang van het gebruiksdoel of de geografische bestemming. Zij kunnen mede betrekking hebben op het tijdstip en de wijze van vervoer.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Onze Minister kan bepalen dat de in artikel 2 en 5 bedoelde nadere regelen bij verordening worden gesteld door het bestuur van het productschap.

 • 2 Onze Minister kan bepalen dat krachtens verordening, als bedoeld in het eerste lid, genomen besluiten de goedkeuring behoeven van een door hem aangewezen autoriteit.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Onderworpen aan een keuring, volgens door Onze Minister te stellen regelen, zijn

 • a. bloembollen waarvoor nadere regelen op grond van artikel 2 zijn gesteld;

 • b. bloembollen waarvoor een merk als bedoeld in artikel 5, eerste lid, wordt gebruikt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Onze Minister kan merken, tekenen en bewijsstukken vaststellen, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet, welke kunnen verschillen naar ras, soort, cultuurgewas, behandeling of kwaliteitsklasse van de bloembollen.

 • 2 Onze Minister kan regelen stellen inzake de gebruikmaking van merken, tekenen en bewijsstukken.

 • 3 Onze Minister kan regelen stellen betreffende het vervaardigen, voorhanden en in voorraad hebben zomede het afleveren en gebruiken van in het eerste lid bedoelde merken, tekenen of bewijsstukken en van cliché's, stempels en andere werktuigen tot het vervaardigen of aanbrengen van die merken, tekenen of bewijsstukken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Het is verboden de in artikel 8 bedoelde merken, tekenen of bewijsstukken te bezigen in strijd met het bij of krachtens dit besluit bepaalde.

 • 2 Het is verboden voor bloembollen aanduidingen te bezigen welke sterk gelijken op de in artikel 8 bedoelde merken, tekenen of bewijsstukken.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Het telen en het behandelen van bloembollen, die op grond van artikel 7 aan een keuring onderworpen zijn, is uitsluitend toegestaan aan aangeslotenen van de in artikel 11 genoemde instelling.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De stichting BKD:

 • a. is belast met de registratie van leveranciers, bedoeld in artikel 1f, eerste lid;

 • b. is belast met het toezicht op de naleving van de bij haar aangeslotenen van het bij of krachtens het besluit ten aanzien van bloembollen bepaalde;

 • c. is belast met de keuring, bedoeld in artikel 7;

 • d. is bevoegd tot het uitreiken van de merken, tekenen of bewijsstukken, bedoeld in de artikelen 5 en 8.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 De voorzitter van de in artikel 11 genoemde instelling wordt door Onze Minister telkens voor ten hoogte vier jaren benoemd. Hij is terstond weder benoembaar.

 • 2 Het bestuur van de in artikel 11 genoemde instelling doet aan Onze Minister een voordracht voor de benoeming.

 • 3 De voorzitter mag niet rechtstreeks betrokken zijn bij de teelt van of de handel in bloembollen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Onze Minister kan vrijstelling en, op aanvraag, ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens dit besluit.

 • 2 Onze Minister kan bepalen dat een ontheffing als in het eerste lid bedoeld, door de in artikel 11 genoemde instelling kan worden verleend.

 • 3 Onze Minister kan bepalen dat een vrijstelling of een ontheffing als in het eerste lid bedoeld, door het productschap wordt verleend. Hij kan voorts bepalen dat een besluit, waarbij een zodanige vrijstelling wordt verleend, de goedkeuring behoeft van een door hem aangewezen autoriteit.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Het Uitvoercontrolebesluit 1951 (Bloembollen) (Stb. 329) is buiten werking gesteld.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen en snijbloemen".

Artikel 16

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1981.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende Nota van Toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Lage Vuursche, 24 november 1980

Beatrix

De Minister van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

De Minister van Economische Zaken,

G. M. V. van Aardenne

Uitgegeven de negende december 1980

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

I

II

Bravoa

Agavaceae

Polianthes

Agavaceae

Pseudobravoa

Agavaceae

   

Allium

Alliaceae

Ancrumia

Alliaceae

Androstephium

Alliaceae

Bessera

Alliaceae

Bloomeria

Alliaceae

Brodiaea

Alliaceae

Caloscordum

Alliaceae

Dandya

Alliaceae

Dichelostemma

Alliaceae

Erinna

Alliaceae

Garaventia

Alliaceae

Gethyum

Alliaceae

Gilliesia

Alliaceae

Ipheion

Alliaceae

Latace

Alliaceae

Leucocoryne

Alliaceae

Miersia

Alliaceae

Milla

Alliaceae

Milula

Alliaceae

Muilla

Alliaceae

Nectaroscordum

Alliaceae

Nothoscordum

Alliaceae

Petronymphe

Alliaceae

Solaria

Alliaceae

Speea

Alliaceae

Trichlora

Alliaceae

Tristagma

Alliaceae

Triteleia

Alliaceae

Triteleiopsis

Alliaceae

Tulbaghia

Alliaceae

   

Amaryllis

Amaryllidaceae

Ammocharis

Amaryllidaceae

Apodolirion

Amaryllidaceae

Bokkeveldia

Amaryllidaceae

Boophone

Amaryllidaceae

Braxireon

Amaryllidaceae

Brunsvigia

Amaryllidaceae

Caliphruria

Amaryllidaceae

Calostemma

Amaryllidaceae

Carpolyza

Amaryllidaceae

Castellanoa

Amaryllidaceae

Champmanolirion

Amaryllidaceae

Chlidanthus

Amaryllidaceae

Clivia

Amaryllidaceae

Crinum

Amaryllidaceae

Cryptostephanus

Amaryllidaceae

Cybistetes

Amaryllidaceae

Cyrtanthus

Amaryllidaceae

Elisena

Amaryllidaceae

Eucharis

Amaryllidaceae

Eucrosia

Amaryllidaceae

Eustephia

Amaryllidaceae

Famatina

Amaryllidaceae

Galanthus

Amaryllidaceae

Gemmaria

Amaryllidaceae

Gethyllis

Amaryllidaceae

Griffinia

Amaryllidaceae

Habranthus

Amaryllidaceae

Haemanthus

Amaryllidaceae

Hannonia

Amaryllidaceae

Haylockia

Amaryllidaceae

Hessea

Amaryllidaceae

Hieronymiella

Amaryllidaceae

Hippeastrum

Amaryllidaceae

Hyline

Amaryllidaceae

Hymenocallis

Amaryllidaceae

Ismene

Amaryllidaceae

Lapiedra

Amaryllidaceae

Leucojum

Amaryllidaceae

Lycoris

Amaryllidaceae

Mathieua

Amaryllidaceae

Namaquanula

Amaryllidaceae

Narcissus

Amaryllidaceae

Pamianthe

Amaryllidaceae

Pancratium

Amaryllidaceae

Paramongaia

Amaryllidaceae

Phaedranassa

Amaryllidaceae

Placea

Amaryllidaceae

Plagiolirion

Amaryllidaceae

Proiphys

Amaryllidaceae

Pseudostenomesson

Amaryllidaceae

Pyrolirion

Amaryllidaceae

Rauhia

Amaryllidaceae

Rhodophiala

Amaryllidaceae

Scadoxus

Amaryllidaceae

Sprekelia

Amaryllidaceae

Stenomesson

Amaryllidaceae

Sternbergia

Amaryllidaceae

Strumaria

Amaryllidaceae

Tedingea

Amaryllidaceae

Traubia

Amaryllidaceae

Ungernia

Amaryllidaceae

Urceolina

Amaryllidaceae

Vagaria

Amaryllidaceae

Vallota

Amaryllidaceae

Zephyranthes

Amaryllidaceae

   

Aphyllanthes

Aphyllanthaceae

   

Amorphophallus

Araceae

Arisaema

Araceae

Arum

Araceae

Biarum

Araceae

Dracontium

Araceae

Dracunculus

Araceae

Helicodiceros

Araceae

Pinellia

Araceae

Sauromatum

Araceae

Zantedeschia

Araceae

   

Asphodelus

Asphodelaceae

Bulbine

Asphodelaceae

Bulbinella

Asphodelaceae

Eremurus

Asphodelaceae

Hemiphylacus

Asphodelaceae

Jodrellia

Asphodelaceae

Paradisea

Asphodelaceae

Simethis

Asphodelaceae

Trachyandra

Asphodelaceae

   

Dahlia

Asteraceae

   

Begonia tuberhybrida

Begoniaceae

   

Blanfordia

Blanfordiaceae

   

Canna

Cannaceae

   

Androcymbium

Colchicaceae

Baeometra

Colchicaceae

Bulbocodium

Colchicaceae

Burchardia

Colchicaceae

Camptorrhiza

Colchicaceae

Colchicum

Colchicaceae

Gloriosa

Colchicaceae

Hexacyrtis

Colchicaceae

Iphigenia

Colchicaceae

Littonia

Colchicaceae

Merendera

Colchicaceae

Neodregea

Colchicaceae

Onixotis

Colchicaceae

Ornithoglossum

Colchicaceae

Sandersonia

Colchicaceae

Wurmbea

Colchicaceae

   

Cyanastrum

Cyanastraceae

   

Eriospermum

Eriospermaceae

   

Albuca

Hyacinthaceae

Alrawia

Hyacinthaceae

Amphisiphon

Hyacinthaceae

Androsiphon

Hyacinthaceae

Bellevalia

Hyacinthaceae

Bowiea

Hyacinthaceae

Brimeura

Hyacinthaceae

Camassia

Hyacinthaceae

Chionodoxa

Hyacinthaceae

Chlorogalum

Hyacinthaceae

Daubenya

Hyacinthaceae

Dipcadi

Hyacinthaceae

Drimia

Hyacinthaceae

Drimiopsis

Hyacinthaceae

Eucomis

Hyacinthaceae

Fortunatia

Hyacinthaceae

Galtonia

Hyacinthaceae

Hastingsia

Hyacinthaceae

Hesperocallis

Hyacinthaceae

Hyacinthella

Hyacinthaceae

Hyacinthoides

Hyacinthaceae

Hyacinthus

Hyacinthaceae

Lachenalia

Hyacinthaceae

Ledebouria

Hyacinthaceae

Leopoldia

Hyacinthaceae

Litanthus

Hyacinthaceae

Massonia

Hyacinthaceae

Muscari

Hyacinthaceae

Muscarimia

Hyacinthaceae

Neopatersonia

Hyacinthaceae

Ornithogalum

Hyacinthaceae

Polyxena

Hyacinthaceae

Pseudogaltonia

Hyacinthaceae

Pseudomuscari

Hyacinthaceae

Puschkinia

Hyacinthaceae

Rhadamanthus

Hyacinthaceae

Rhodocodon

Hyacinthaceae

Schizobasis

Hyacinthaceae

Schoenolirion

Hyacinthaceae

Scilla

Hyacinthaceae

Sypharissa

Hyacinthaceae

Thuranthos

Hyacinthaceae

Urginea

Hyacinthaceae

Veltheimia

Hyacinthaceae

Whiteheadia

Hyacinthaceae

   

Curculigo

Hypoxidaceae

Empodium

Hypoxidaceae

Hypoxidia

Hypocidaceae

Hypoxis

Hypoxidaceae

Molineria

Hypoxidaceae

Pauridia

Hypoxidaceae

Rhodohypoxis

Hypoxidaceae

Saniella

Hypoxidaceae

Spiloxene

Hypoxidaceae

   

Ainea

Iridaceae

Alophia

Iridaceae

Anapalina

Iridaceae

Anomatheca

Iridaceae

Antholyza

Iridaceae

Aristea

Iridaceae

Babiana

Iridaceae

Barnardiella

Iridaceae

Belamcanda

Iridaceae

Bobartia

Iridaceae

Calydorea

Iridaceae

Cardenanthus

Iridaceae

Chasmanthe

Iridaceae

Cipura

Iridaceae

Cobana

Iridaceae

Crocosmia

Iridaceae

Crocus

Iridaceae

Cypella

Iridaceae

Devia

Iridaceae

Dierama

Iridaceae

Dietes

Iridaceae

Diplarrhena

Iridaceae

Duthiastrum

Iridaceae

Eleutherine

Iridaceae

Ennealophus

Iridaceae

Eurynotia

Iridaceae

Ferraria

Iridaceae

Fosteria

Iridaceae

Galaxia

Iridaceae

Geissorhiza

Iridaceae

Gelasine

Iridaceae

Geosiris

Iridaceae

Gladiolus

Iridaceae

Gynandriris

Iridaceae

Herbertia

Iridaceae

Hermodactylus

Iridaceae

Hesperantha

Iridaceae

Hesperoxiphion

Iridaceae

Hexaglottis

Iridaceae

Homeria

Iridaceae

Iris excl. I.germanica, I.kaempferi, I.ensata, I.pumila, I.foetidissima, I.laevigata, I.sibirica, I.japonica (incl. I.Chinensis), I.chrysographes, I.halophila (I.spuria ssp halophila) en I.spuria

Iridaceae

Isophysis

Iridaceae

Ixia

Iridaceae

Kelissa

Iridaceae

Klattia

Iridaceae

Lapeirousia

Iridaceae

Larentia

Iridaceae

Lethia

Iridaceae

Libertia

Iridaceae

Mastigostyla

Iridaceae

Melasphaerula

Iridaceae

Micranthus

Iridaceae

Moraea

Iridaceae

Nemastylis

Iridaceae

Neomarica

Iridaceae

Nivenia

Iridaceae

Olsynium

Iridaceae

Onira

Iridaceae

Orthrosanthus

Iridaceae

Pardanthopsis

Iridaceae

Patersonia

Iridaceae

Phalocallis

Iridaceae

Pillansia

Iridaceae

Pseudotrimezia

Iridaceae

Radinosiphon

Iridaceae

Rheome

Iridaceae

Rigidella

Iridaceae

Roggeveldia

Iridaceae

Romulea

Iridaceae

Savannosiphon

Iridaceae

Schizostylis

Iridaceae

Sessilanthera

Iridaceae

Sessilistigma

Iridaceae

Solenomelus

Iridaceae

Sparaxis

Iridaceae

Sphenostigma

Iridaceae

Syringodea

Iridaceae

Tapeinia

Iridaceae

Thereianthus

Iridaceae

Tigridia

Iridaceae

Trimezia

Iridaceae

Tritonia

Iridaceae

Tritoniopsis

Iridaceae

Watsonia

Iridaceae

Witsenia

Iridaceae

Zygotritonia

Iridaceae

   

Ixiolirion

Ixioliriaceae

   

Calochortus

Liliaceae

Cardiocrinum

Liliaceae

Erythronium

Liliaceae

Fritillaria

Liliaceae

Gagea

Liliaceae

Korolkowia

Liliaceae

Lilium

Liliaceae

Lloydia

Liliaceae

Nomocharis

Liliaceae

Notholirion

Liliaceae

Tulipa

Liliaceae

   

Zigadenus

Melanthiaceae

   

Mirabilis

Nyctaginaceae

   

Oxalis

Oxalidaceae

   

Cyclamen excl. C. persicum cultivars

Primulaceae

   

Anemone apennina

Ranunculaceae

A. blanda

Ranunculaceae

A. coronaria

Ranunculaceae

A. cylindrica

Ranunculaceae

A. flaccida

Ranunculaceae

A. fulgens

Ranunculaceae

A. ranunculoides

Ranunculaceae

A. trifolia

Ranunculaceae

Eranthis

Ranunculaceae

Ranunculus ficaria

Ranunculaceae

R. asiaticus

Ranunculaceae

R. millefoliatus

Ranunculaceae

   

Conanthera

Tecophilaeaceae

Cyanella

Tecophilaeaceae

Odontostomum

Tecophilaeaceae

Tecophilaea

Tecophilaeaceae

Walleria

Tecophilaeaceae

Zephyra

Tecophilaeaceae

   

Abolboda

Xyridaceae

Achlyphila

Xyridaceae

Aratitiyopea

Xyridaceae

Orectanthe

Xyridaceae

Xyris

Xyridaceae

   

Aframomum

Zingiberaceae

Alpinia

Zingiberaceae

Amomum

Zingiberaceae

Aulotandra

Zingiberaceae

Boesenbergia

Zingiberaceae

Burbidgea

Zingiberaceae

Camptandra

Zingiberaceae

Caulokaempferia

Zingiberaceae

Cautleya

Zingiberaceae

Curcuma

Zingiberaceae

Curcumorpha

Zingiberaceae

Cyphostigma

Zingiberaceae

Elettaria

Zingiberaceae

Elettariopsis

Zingiberaceae

Etlingera

Zingiberaceae

Gagnepainia

Zingiberaceae

Geocharis

Zingiberaceae

Geostachys

Zingiberaceae

Globba

Zingiberaceae

Haniffia

Zingiberaceae

Haplochorema

Zingiberaceae

Hedychium

Zingiberaceae

Hemiorchis

Zingiberaceae

Hitchenia

Zingiberaceae

Hornstedtia

Zingiberaceae

Kaempferia

Zingiberaceae

Leptosolena

Zingiberaceae

Mantisia

Zingiberaceae

Nanochilus

Zingiberaceae

Paracautleya

Zingiberaceae

Parakeampferia

Zingiberaceae

Plagiostachys

Zingiberaceae

Pleuranthodium

Zingiberaceae

Pommereschea

Zingiberaceae

Pyrgophyllum

Zingiberaceae

Renealmia

Zingiberaceae

Rhynchanthus

Zingiberaceae

Riedelia

Zingiberaceae

Roscoea

Zingiberaceae

Scaphochlamys

Zingiberaceae

Siliquamomum

Zingiberaceae

Siphonochilus

Zingiberaceae

Stadiochilus

Zingiberaceae

Stahlianthus

Zingiberaceae

Vanoverberghia

Zingiberaceae

Zingiber

Zingiberaceae

Naar boven