Wet tarieven gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-2006 t/m 30-09-2006

Wet van 20 november 1980, houdende regelen met betrekking tot de tarieven van organen voor gezondheidszorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen ter bevordering van een evenwichtig stelsel van tarieven op het gebied van de gezondheidszorg mede met het oog op de beheersing van de kostenontwikkeling daarvan;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • b. het College: het College tarieven gezondheidszorg, bedoeld in artikel 18;

  • c. de FIOD-ECD: de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Economische Controledienst van het Ministerie van Financiën;

  • d. het College van Beroep: het College van Beroep voor het bedrijfsleven, bedoeld in artikel 2 van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie;

  • e. ziektekostenverzekeraar:

  • f. orgaan voor gezondheidszorg:

   • 1. een instelling voor gezondheidszorg;

   • 2. een persoon die een medisch, paramedisch, psycho-sociaal dan wel psycho-therapeutisch, farmaceutisch of verplegend beroep of een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen daarmede verwant beroep uitoefent;

  • g. instelling voor gezondheidszorg: een instelling in het kader waarvan medische, paramedische, psycho-sociale dan wel psycho-therapeutische, farmaceutische of verpleegkundige hulp wordt verleend, al dan niet gebonden aan de aanwezigheid van ruimtelijke voorzieningen voor de huisvestingen en de daarmee samenhangende verzorging van patiënten;

  • h. tarief: prijs voor een prestatie, een deel van een prestatie of geheel van prestaties van een orgaan voor gezondheidszorg.

 • 2 Deze wet is van toepassing op een orgaan voor gezondheidszorg en een daarmee gelijkgestelde voorziening of instelling, die bij algemene maatregel van bestuur wordt aangewezen of behoort tot een bij een zodanige maatregel aan te wijzen categorie.

 • 3 Bij algemene maatregel van bestuur kan een voorziening voor maatschappelijke dienstverlening, behorende tot een bij die maatregel aangewezen categorie, voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen met een orgaan voor gezondheidszorg worden gelijkgesteld.

 • 4 Bij algemene maatregel van bestuur kan een instelling, behorende tot een bij die maatregel aangewezen categorie, met een orgaan voor gezondheidszorg worden gelijkgesteld, indien haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk liggen op het gebied van de gezondheidszorg of geheel of gedeeltelijk ten behoeve van de gezondheidszorg worden verricht en indien dat voor een goede uitvoering van deze wet nodig is.

 • 5 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot daarbij aangewezen prestaties nadere regelen worden gesteld ter zake van het bepaalde in het eerste lid, onder e tot en met h. Tot deze regelen kan behoren dat een of meer bepalingen van deze wet niet van toepassing zijn op de prijs voor een daarbij aangewezen prestatie, een deel van een prestatie of geheel van prestaties, door een orgaan voor gezondheidszorg.

Hoofdstuk II. Tarieven

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Titel 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Het is een orgaan voor gezondheidszorg verboden een tarief in rekening te brengen:

  • a. voor een prestatie waarvoor geen prestatiebeschrijving overeenkomstig deze wet is vastgesteld;

  • b. voor een prestatie waarvoor een andere prestatiebeschrijving wordt gehanteerd dan overeenkomstig deze wet is vastgesteld;

  • c. dat niet overeenkomt met het tarief dat voor de betrokken prestatie overeenkomstig deze wet is goedgekeurd of vastgesteld;

  • d. dat niet ligt binnen de tariefruimte die op grond van artikel 6a of 8a voor de betrokken prestatie is goedgekeurd onderscheidenlijk is vastgesteld;

  • e. anders dan op de wijze die overeenkomstig deze wet is goedgekeurd of vastgesteld.

 • 2 Het is een orgaan voor gezondheidszorg verboden een tarief, bedoeld in het eerste lid, te betalen aan een ander orgaan voor gezondheidszorg of aan een derde te vergoeden.

 • 3 Het is een ziektekostenverzekeraar verboden een tarief, bedoeld in het eerste lid, te betalen of aan een derde te vergoeden.

 • 4 Een orgaan voor gezondheidszorg en een ziektekostenverzekeraar kunnen aan het aanbieden, overeenkomen of leveren van een prestatie, bedoeld in het eerste lid, onder a of b, dan wel aan het in rekening brengen, betalen of aan een derde vergoeden van een tarief, bedoeld in het eerste lid, geen rechten ontlenen.

 • 5 De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op een tarief voor een deel van een prestatie of een geheel van prestaties.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Organen voor gezondheidszorg en ziektekostenverzekeraars voeren een administratie waaruit in ieder geval de overeengekomen en geleverde prestaties blijken, alsmede wanneer die prestaties zijn geleverd, aan welke patiënt respectievelijk verzekerde die prestaties zijn geleverd, de daarvoor in rekening gebrachte tarieven en de in verband daarmee ontvangen of verrichte betalingen of vergoedingen aan derden.

 • 2 Organen voor gezondheidszorg en ziektekostenverzekeraars voeren op zodanige wijze een administratie dat te allen tijde mogelijk is elk voor de desbetreffende categorie van organen voor gezondheidszorg relevant tarief, dat overeenkomstig deze wet is goedgekeurd of vastgesteld of dat ligt binnen de tariefruimte die op grond van artikel 6a of 8a is goedgekeurd onderscheidenlijk is vastgesteld, in rekening te brengen, te betalen of aan derden te vergoeden.

 • 3 Het College kan nadere regels stellen betreffende de administratie ten behoeve van concurrentie in de regio, een adequate bedrijfsvoering, het voorkomen van fraude en de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van die administratie.

 • 4 Het eerste en tweede lid en de nadere regels zijn mede van toepassing ten aanzien van degene die voor een orgaan voor gezondheidszorg of ziektekostenverzekeraar een administratie voert alsmede ten aanzien van degene die een administratie voert ten behoeve van of in verband met het aanbieden, overeenkomen, leveren, in rekening brengen, betalen of vergoeden aan derden van een prestatie of een tarief of het ontvangen van een betaling.

Artikel 2b

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Organen voor gezondheidszorg informeren hun patiënten tijdig en zorgvuldig omtrent het voor de prestatie in rekening te brengen tarief.

 • 2 Organen voor gezondheidszorg brengen een tarief in rekening onder vermelding van de daarbijbehorende prestatiebeschrijving.

 • 3 Het College stelt nadere regels betreffende het door organen voor gezondheidszorg:

  • a. bekendmaken van tarieven;

  • b. specificeren van op verrichte prestaties betrekking hebbende rekeningen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder representatieve organisaties van organen voor gezondheidszorg en representatieve organisaties van ziektekostenverzekeraars verstaan de organisaties van organen voor gezondheidszorg of van ziektekostenverzekeraars, welke Onze Minister op hun verzoek als zodanig aanwijst voor bij zijn besluit aangegeven categorieën van organen voor gezondheidszorg of van ziektekostenverzekeraars.

 • 2 Onze Minister kan regels stellen die worden gehanteerd bij de beoordeling van de representativiteit van organisaties als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, kan onder voorwaarden of voor bepaalde tijd worden gegeven.

Titel 2. Goedkeuring van tarieven

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Indien een orgaan voor gezondheidszorg met een ziektekostenverzekeraar een tarief is overeengekomen, kunnen zij het College verzoeken dat tarief goed te keuren.

 • 2 Een op een in het eerste lid bedoeld verzoek verleende goedkeuring geldt voor alle gevallen waarin het orgaan voor gezondheidszorg het tarief in rekening brengt aan de ziektekostenverzekeraar of aan degene die bij deze voor de prestatie waarop het tarief van toepassing is, is verzekerd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Indien overleg over een tarief tussen een representatieve organisatie van organen voor gezondheidszorg en een representatieve organisatie van ziektekostenverzekeraars of tussen een orgaan voor gezondheidszorg en een representatieve organisatie van ziektekostenverzekeraars dan wel tussen een representatieve organisatie van organen voor gezondheidszorg en een ziektekostenverzekeraar tot overeenstemming heeft geleid, kunnen zij het College verzoeken dat tarief goed te keuren.

 • 2 Een op een in het eerste lid bedoeld verzoek verleende goedkeuring geldt voor alle gevallen waarin het orgaan voor gezondheidszorg dat het tarief is overeengekomen dan wel bij het in het eerste lid bedoelde overleg werd gerepresenteerd, het tarief in rekening brengt aan de ziektekostenverzekeraar die bij het eerder genoemde overleg werd gerepresenteerd, dan wel aan degene die bij deze voor de prestatie waarop het tarief van toepassing is, is verzekerd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid van de artikelen 4 en 5 bevat een voorstel voor:

  • a. de toe te passen prestatiebeschrijving;

  • b. het voor de prestatie in rekening te brengen tarief;

  • c. degene aan wie het tarief in rekening wordt gebracht;

  • d. degene door wie het tarief in rekening wordt gebracht en

  • e. de wijze waarop het tarief in rekening wordt gebracht.

 • 2 Het College deelt zijn beschikking op een aanvraag om goedkeuring van een tarief schriftelijk mee aan de betrokken representatieve organisaties van organen voor gezondheidszorg en van ziektekostenverzekeraars.

  Het College kan aan de beschikking voorwaarden, voorschriften en beperkingen verbinden.

 • 3 Het College zendt, voor zover daarom is verzocht, binnen tien dagen na afloop van een kalendermaand aan Onze Minister, alsmede aan de naar het oordeel van het College representatief te achten op landelijk niveau werkzaam zijnde consumenten- en patiëntenorganisaties en aan de FIOD-ECD, een overzicht van de organen voor gezondheidszorg en de categorieën van organen voor gezondheidszorg waarvoor in de voorgaande kalendermaand door het College beschikkingen op aanvragen om goedkeuring van een tarief zijn genomen.

 • 4 De door het College genomen beschikkingen op aanvragen om goedkeuring van een tarief liggen voor een ieder bij het College ter inzage. Het College doet van de nederlegging eenmaal per kalendermaand mededeling in de Staatscourant en in één of meer dag- of nieuwsbladen die landelijk worden verspreid.

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

In afwijking van de artikelen 4, 5 en 6, eerste lid, onder b, kan een verzoek als in die artikelen bedoeld, de goedkeuring betreffen van het bedrag dat ten minste of het bedrag dat ten hoogste als tarief voor de prestatie in rekening wordt gebracht.

Artikel 6b

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Het College beslist afwijzend op een ingevolge artikel 4 of 5 gedaan verzoek tot goedkeuring van een tarief en een daarbij behorende prestatiebeschrijving als bedoeld in artikel 6, eerste lid, indien die goedkeuring leidt tot een prestatiebeschrijving die in strijd is met het recht of met het belang van de volksgezondheid.

 • 2 Indien het College op grond van het eerste lid afwijzend beslist, zijn de artikelen 8, 8a, 9 en 10 met betrekking tot die prestatiebeschrijving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Voordat het College een beschikking neemt op een verzoek om goedkeuring van een tarief, worden het betrokken orgaan voor gezondheidszorg, de betrokken ziektekostenverzekeraar en de betrokken representatieve organisaties van organen voor gezondheidszorg en van ziektekostenverzekeraars door het College in de gelegenheid gesteld te worden gehoord, indien zij of een van hen daarom hebben verzocht.

 • 2 Het College doet van zijn voornemen een verzoek om goedkeuring in behandeling te nemen tijdig mededeling aan de in het eerste lid bedoelde betrokkenen.

Titel 3. Vaststelling van tarieven

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Indien op een ingevolge artikel 4 of 5 gedaan verzoek om goedkeuring van een tarief afwijzend wordt beslist, wordt op verzoek van partijen of van een van hen dan wel ambtshalve een tarief door het College vastgesteld. De artikelen 4, tweede lid, en 5, tweede lid, zijn met betrekking tot dat tarief van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Op verzoek van een orgaan voor gezondheidszorg, van een ziektekostenverzekeraar of van een organisatie die voor een van beide representatief is, wordt voorts een tarief door het College vastgesteld, indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 4 niet tot stand komt of het overleg als bedoeld in artikel 5 niet tot overeenstemming leidt. Daarbij wordt bepaald in welke gevallen het vastgestelde tarief geldt.

 • 3 Op verzoek van een orgaan voor gezondheidszorg of van een representatieve organisatie van organen voor gezondheidszorg dan wel ambtshalve stelt het College een tarief vast, al dan niet gelijk aan een voor dat orgaan of die organen goedgekeurd tarief, dat geldt in alle gevallen waarin het in rekening wordt gebracht aan iemand die voor de prestatie waarop het tarief van toepassing is, niet is verzekerd bij een ziektekostenverzekeraar. Daarbij kunnen met betrekking tot de kring van hen aan wie het tarief rechtsgeldig in rekening kan worden gebracht, beperkingen worden gesteld.

 • 4 Indien een verzoek als bedoeld in de artikelen 4 en 5 en het eerste tot en met derde lid, niet voldoet aan het bij of krachtens deze wet bepaalde, kan het College ambtshalve een tarief vaststellen.

 • 5 Indien een beleidsregel als bedoeld in artikel 11 dat vordert stelt het College ambtshalve een tarief vast.

 • 6 Een beschikking op grond van dit artikel bevat in ieder geval de onderwerpen, genoemd in artikel 6, eerste lid.

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 2 Een verzoek of een ambtshalve vaststelling als bedoeld in artikel 8, tweede, derde en vijfde lid, kan ook de vaststelling betreffen van het bedrag dat ten minste of het bedrag dat ten hoogste als tarief voor een prestatie in rekening wordt gebracht.

 • 3 Bij toepassing van het vorige lid bevat de beschikking van het College, in afwijking van artikel 8, zesde lid, juncto artikel 6, eerste lid, onder b, het bedrag dat ten minste of het bedrag dat ten hoogste als tarief voor de prestatie in rekening wordt gebracht.

Artikel 8b

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 6b, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op een verzoek gedaan in artikel 8.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de vaststelling van een tarief als bedoeld in artikel 8, eerste tot en met vierde lid.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de vaststelling van een tarief.

Titel 3a. Vaststelling van prestatiebeschrijvingen

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 10a

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Een orgaan voor gezondheidszorg, een ziektekostenverzekeraar of een representatieve organisatie van organen voor gezondheidszorg dan wel van ziektekostenverzekeraars kan het College verzoeken een prestatiebeschrijving vast te stellen met betrekking tot een prestatie waarvoor het College op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 1, vijfde lid, artikel 11, vierde lid, onder c, dan wel artikel 15, derde lid, geen tarief behoeft goed te keuren of vast te stellen.

 • 2 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid bevat een voorstel voor:

  • a. de toe te passen prestatiebeschrijving;

  • b. degene aan wie het tarief voor de prestatie in rekening wordt gebracht;

  • c. degene door wie het tarief voor die prestatie in rekening wordt gebracht en

  • d. de wijze waarop het tarief in rekening wordt gebracht.

 • 3 Het College beslist afwijzend op een ingevolge het eerste lid gedaan verzoek tot vaststelling van een prestatiebeschrijving als bedoeld in het eerste lid, indien die vaststelling leidt tot een prestatiebeschrijving die in strijd is met het recht of met het belang van de volksgezondheid.

Titel 4. Beleidsregels

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Met het oog op het uitvoeren van zijn taken, genoemd in dit hoofdstuk, stelt het College beleidsregels vast.

 • 2 De beleidsregels kunnen inhouden op welke wijze, waaronder schriftelijk of elektronisch, en met inachtneming van welke voorwaarden, voorschriften of beperkingen een verzoek als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6a, 8 en 10a moet worden ingediend. De beperkingen kunnen mede inhouden dat het verzoek alleen gedaan kan worden door een orgaan voor gezondheidszorg met een ziektekostenverzekeraar of een representatieve organisatie van ziektekostenverzekeraars gezamenlijk of dat een verzoek moet worden gedaan binnen een bepaalde termijn na de vaststelling van de betrokken beleidsregel.

 • 3 De beleidsregels kunnen inhouden welke prestatiebeschrijving moet worden gehanteerd bij het in rekening brengen van een tarief.

 • 4 De beleidsregels kunnen inhouden dat met betrekking tot het in rekening te brengen tarief sprake is van:

 • 5 De beleidsregels kunnen inhouden aan wie, door wie en op welke wijze en met inachtneming van welke voorwaarden, voorschriften en beperkingen een tarief in rekening wordt gebracht.

 • 6 De beleidsregels kunnen inhouden dat het College ambtshalve een tarief danwel een bedrag dat ten minste of een bedrag dat ten hoogste als tarief in rekening wordt gebracht of een prestatiebeschrijving vaststelt.

 • 7 De beleidsregels kunnen inhouden dat met inachtneming van in de beleidsregel aangegeven voorwaarden, voorschriften en beperkingen voor in die regel te onderscheiden delen van een prestatie of geheel van prestaties daarbij nader aangegeven beleidsregels van toepassing zijn.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Een beleidsregel als bedoeld in artikel 11, eerste lid, behoeft de goedkeuring van Onze Minister. Een zodanige beleidsregel wordt daartoe gezonden aan Onze Minister.

 • 2 Goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het belang van de volksgezondheid.

 • 3 Het besluit omtrent goedkeuring wordt binnen acht weken na verzending bekendgemaakt. Het nemen van een besluit omtrent goedkeuring kan eenmaal voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.

 • 4 Indien binnen de in het derde lid genoemde termijn geen besluit tot goedkeuring of verdaging, dan wel binnen de termijn waarvoor het besluit is verdaagd, geen besluit omtrent goedkeuring is genomen, wordt een besluit tot goedkeuring geacht te zijn genomen.

 • 5 De beleidsregels liggen voor een ieder bij het College ter inzage. Het College doet van de terinzagelegging mededeling in de Staatscourant en in één of meer dag- of nieuwsbladen die landelijk worden verspreid.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Onze Minister kan beleidsregels vaststellen ten aanzien van de onderwerpen, waaromtrent ingevolge artikel 11, door het College beleidsregels worden of kunnen worden vastgesteld.

 • 2 Onze Minister kan in de beleidsregels, bedoeld in het eerste lid, bepalen dat het College ambtshalve een tarief als bedoeld in artikel 11, vierde lid, onder a of b, of een prestatiebeschrijving vaststelt.

 • 3 Onze Minister kan in de beleidsregels bepalen dat de kosten van door hem aangewezen rechtshandelingen waaruit financiële verplichtingen voor een orgaan voor gezondheidszorg kunnen voortvloeien, bij de beoordeling van een verzoek om goedkeuring of vaststelling van een tarief niet in aanmerking worden genomen, indien het verzoek niet vergezeld gaat van een verklaring van het College dat het met het verrichten van de rechtshandeling heeft ingestemd.

 • 4 In het geval, bedoeld in het derde lid, worden tevens door Onze Minister beleidsregels gesteld over de wijze waarop een verzoek om een verklaring als in dat lid bedoeld, wordt ingediend en over de procedure volgens welke het College op een zodanig verzoek beslist.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Alvorens overeenkomstig artikel 13 een beleidsregel wordt vastgesteld, wordt de zakelijke inhoud van het voorgenomen besluit schriftelijk medegedeeld aan de beide kamers der Staten-Generaal. Het besluit wordt niet eerder vastgesteld dan nadat 10 dagen zijn verstreken na die mededeling. Van de vaststelling wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Indien het College in een beleidsregel als bedoeld in artikel 11 de mogelijkheid opneemt van een experiment inzake bekostiging van een prestatie, neemt hij de in dit artikel bedoelde bepalingen in acht.

 • 2 In de beleidsregel kan het College opnemen met inachtneming van welke in die beleidsregel aangegeven voorwaarden, voorschriften of beperkingen kan worden afgeweken van andere, in die beleidsregel genoemde beleidsregels als bedoeld in artikel 11.

 • 3 De beperkingen, bedoeld in het vorige lid, kunnen inhouden dat de werking van de desbetreffende beleidsregel is beperkt tot een bepaald gebied, tot een bepaalde categorie of een deel van een categorie van organen voor gezondheidszorg, van ziektekostenverzekeraars, van patiënten of van prestaties, of tot een beperkt aantal organen voor gezondheidszorg, ziektekostenverzekeraars, patiënten of prestaties.

 • 4 Een beleidsregel als bedoeld in het eerste lid kan inhouden dat met inachtneming van in die beleidsregel aangegeven voorwaarden, voorschriften of beperkingen artikel 2 niet van toepassing is op het tarief voor de bij het experiment betrokken prestaties.

 • 5 Een beleidsregel als bedoeld in het eerste lid kan inhouden dat met inachtneming van in die beleidsregel aangegeven voorwaarden, voorschriften of beperkingen de artikelen 2, eerste lid, onder c en d, en 10a niet van toepassing zijn op de prestatiebeschrijving van de bij het experiment betrokken prestaties.

 • 7 Een beleidsregel als bedoeld in het eerste lid houdt in de maximale duur van het experiment, die ten hoogste vijf jaren bedraagt. Het College kan besluiten de gevolgen van het experiment geheel of gedeeltelijk in stand te laten tot het einde van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin het experiment is geëindigd.

 • 8 Het College evalueert het experiment tijdig en tijdens zijn uitvoering.

 • 9 Het College rapporteert over de uitslag van een experiment aan Onze Minister in ieder geval binnen drie maanden na afloop van het experiment.

Hoofdstuk III. Het College tarieven gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Er is een College tarieven gezondheidszorg, dat rechtspersoonlijkheid bezit. Het College is gevestigd in een door Onze Minister te bepalen plaats.

 • 2 Het College is belast met de taken die hem bij of krachtens deze wet of een andere wet zijn opgedragen.

 • 3 Het College wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Het College bestaat uit een oneven aantal van ten hoogste negen leden, onder wie de voorzitter.

 • 2 Onze Minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de overige leden. Benoeming vindt plaats op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van het College alsmede op grond van maatschappelijke kennis en ervaring. Van een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen functies of werkzaamheden worden aangewezen, die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van het College.

 • 4 Bij de samenstelling van het College wordt gestreefd naar evenredige deelneming van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen.

 • 5 De leden worden benoemd voor ten hoogste vier jaar.

  Herbenoeming kan twee maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.

 • 6 Het lidmaatschap eindigt tussentijds door overlijden, ontslag op eigen verzoek of ontslag om zwaarwichtige redenen door Onze Minister.

 • 7 Bij ministeriële regeling worden de vergoeding van reis- en verblijfkosten en verdere vergoedingen aan leden van het College en leden van commissies vastgesteld en kunnen nadere regels over hun rechtspositie worden vastgesteld.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Het College stelt een bestuursreglement vast. Daarin worden in ieder geval regels gesteld omtrent de wijze waarop besluiten worden voorbereid, genomen en uitgevoerd.

 • 2 In het bestuursreglement kan het College voorzien in de instelling van commissies, in welk geval in het bestuursreglement tevens regels worden gesteld omtrent de samenstelling en taken van de ingestelde commissie. In commissies kunnen ook personen deelnemen die geen lid van het College zijn.

 • 3 Vergaderingen van het College en van commissies van het College zijn openbaar, behoudens voor zover in het bestuursreglement anders is bepaald.

 • 4 Het bestuursreglement behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Op de rechtspositie van het personeel van het College zijn de regels die gelden voor ambtenaren die zijn aangesteld bij ministeries van toepassing, met dien verstande dat waar in deze regels een bevoegdheid is toegekend aan een andere minister dan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, deze bevoegdheid wordt uitgeoefend door het College.

 • 2 Bij algemene maatregel van bestuur kan worden afgeweken van de in het eerste lid bedoelde regels.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Het College zendt jaarlijks voor 1 oktober aan Onze Minister een werkprogramma voor het volgende kalenderjaar. Het werkprogramma behoeft de instemming van Onze Minister. Onze Minister zendt het werkprogramma aan beide kamers der Staten-Generaal. Het College stelt het werkprogramma algemeen verkrijgbaar.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Het College zendt jaarlijks voor 1 oktober aan Onze Minister een begroting van zijn beheerskosten voor het volgende kalenderjaar, alsmede een meerjarenraming. De begroting en de meerjarenraming behoeven de instemming van Onze Minister.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Het College zendt jaarlijks voor 1 juli aan Onze Minister een verslag van de werkzaamheden, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn werkwijze in het bijzonder, alsmede gegevens over de uitvoering van het werkprogramma in het afgelopen kalenderjaar. Onze Minister zendt het verslag aan beide kamers der Staten-Generaal. Het College stelt het verslag algemeen verkrijgbaar.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Het College brengt jaarlijks voor 1 juli aan Onze Minister een financieel verslag over zijn beheerskosten over het afgelopen kalenderjaar uit, dat vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van een rapport van de accountant over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.

 • 2 Het financieel verslag behoeft de instemming van Onze Minister. Onze Minister zendt het financieel verslag aan beide kamers der Staten-Generaal. Het College stelt het financieel verslag algemeen verkrijgbaar.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de inrichting van de begroting, het financieel verslag en aandachtspunten voor de accountantscontrole.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

De beheerskosten van het College worden tot ten hoogste het in de begroting aangegeven bedrag gedekt uit ’s Rijks kas. Op grond van de begroting worden maandelijks voorschotten verleend.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Onze Minister kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot de werkwijze en de uitoefening van de taken van het College.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Een besluit van het College kan bij koninklijk besluit worden vernietigd.

 • 2 Van een besluit tot vernietiging wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 29a

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Het College rapporteert desgevraagd aan Onze Minister omtrent de uitvoerbaarheid en doelmatigheid van voorgenomen beleid met betrekking tot tarieven op het gebied van de gezondheidszorg.

 • 2 Het College signaleert gevraagd en ongevraagd aan Onze Minister feitelijke ontwikkelingen op het terrein van de tarieven voor de gezondheidszorg.

Artikel 29b

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Het College verstrekt desgevraagd aan Onze Minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. Onze Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 29c

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Het College verstrekt desgevraagd aan het College voor zorgverzekeringen en het College van toezicht op de zorgverzekeringen, genoemd in artikel 58, eerste lid, respectievelijk artikel 77, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, en aan het College bouw ziekenhuisvoorzieningen en het College sanering ziekenhuisvoorzieningen, bedoeld in de Wet ziekenhuisvoorzieningen, de voor de uitoefening van hun taak benodigde inlichtingen. De bedoelde colleges kunnen inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 Het College en het Staatstoezicht op de volksgezondheid, bedoeld in de Gezondheidswet, verstrekken elkaar die inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de uitoefening van de uit deze wet en de Gezondheidswet voortvloeiende taken.

 • 3 Het College en de mededingingsautoriteit, bedoeld in de Mededingingswet, verstrekken elkaar die inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de uitoefening van de uit deze wet en de Mededingingswet voortvloeiende taken.

Artikel 29d

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Het College:

  • a. geeft voorlichting omtrent de inhoud van zijn beleidsregels, beschikkingen en besluiten en ten algemene over de uitvoering van zijn taken;

  • b. stelt alle naar het oordeel van het College relevante informatie over beleidsregels, beschikkingen en besluiten beschikbaar op internet;

  • c. heeft een meldpunt voor het ontvangen van gegevens en inlichtingen omtrent feiten en omstandigheden die mogelijk niet in overeenstemming zijn met het bij of krachtens deze wet bepaalde.

 • 2 De door het meldpunt, bedoeld in het voorgaande lid onder c, verzamelde informatie mag worden gebruikt voor:

  • a. het beoordelen van een tarief door het College;

  • b. het vaststellen of wijzigen van beleidsregels door het College;

  • c. het vaststellen van beleidsregels als bedoeld in artikel 13;

  • d. het verkrijgen van inzicht in de effecten van het gevoerde beleid, de regelgeving, de uitvoering en de handhaving dan wel in de effecten die zijn te verwachten van het te voeren beleid van het College dan wel van Onze Minister en

  • e. het bevorderen van het naleven van deze wet.

Hoofdstuk IV. Het verstrekken van gegevens

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Een ieder is gehouden desgevraagd aan Onze Minister, het College, de FIOD-ECD of aan een daartoe door een van hen aangewezen persoon, verder in dit artikel aan te duiden als vrager, kosteloos:

  • a. de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke naar het oordeel van die vrager voor de uitvoering van deze wet te zijnen aanzien van belang kunnen zijn;

  • b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan – zulks ter keuze van de vrager – waarvan de raadpleging naar het oordeel van de vrager van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten welke invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering van deze wet te zijnen aanzien, voor dit doel beschikbaar te stellen.

 • 2 Ingeval deze wet aangelegenheden van een derde aanmerkt als aangelegenheden van degene die op grond van het eerste lid inlichtingenplichtig is, gelden, voor zover het deze aangelegenheden betreft, gelijke verplichtingen voor de derde.

 • 3 De in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde verplichting geldt onverminderd voor een derde bij wie zich gegevensdragers bevinden van degene die gehouden is deze, of de inhoud daarvan, aan de vrager voor raadpleging beschikbaar te stellen.

 • 4 De vrager stelt degene wiens gegevensdragers hij bij een derde voor raadpleging vordert, gelijktijdig hiervan in kennis.

 • 5 De gegevens en inlichtingen dienen duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden verstrekt, mondeling, schriftelijk of op andere wijze – zulks ter keuze van de vrager – en binnen een door de vrager te stellen termijn.

 • 6 Toegelaten moet worden, dat kopieën, leesbare afdrukken of uittreksels worden gemaakt van de voor raadpleging beschikbaar gestelde gegevensdragers of de inhoud daarvan.

 • 7 Gegevens en inlichtingen dienen volledig en naar waarheid te worden verstrekt.

Artikel 30a

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Het College kan regels stellen, inhoudende welke gegevens en inlichtingen regelmatig moeten worden verstrekt door de organen voor gezondheidszorg, ziektekostenverzekeraars, representatieve organisaties van organen voor gezondheidszorg en van ziektekostenverzekeraars alsmede degenen, bedoeld in artikel 2a, vierde lid.

 • 2 Het vorige lid is mede van toepassing ten aanzien van degene die gegevens verzamelt, bewaart en bewerkt ten behoeve van organen voor gezondheidszorg, ziektekostenverzekeraars, representatieve organisaties van organen voor gezondheidszorg of van ziektekostenverzekeraars.

 • 3 De regels, bedoeld in het eerste lid, bepalen aan wie de gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt en kunnen bepalen het tijdstip en de wijze waarop en de vorm waarin de gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt of door wie en de wijze waarop de gegevens moeten worden bewerkt of door wie en de wijze waarop de gegevens dan wel de bewerkingen van die gegevens moeten worden bekendgemaakt, alsmede dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen bevestigt.

 • 4 De in dit artikel bedoelde gegevens en inlichtingen dienen volledig en naar waarheid te worden verstrekt.

Artikel 30b

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

De gegevens en inlichtingen bedoeld in de artikelen 30 en 30a omvatten mede voor de uitvoering van deze wet noodzakelijke persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hoofdstuk V. Toezicht op de naleving van de wet

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen.

 • 2 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Het College is ter handhaving van de artikelen 2a, 2b, 30 en 30a alsmede van het derde lid van dit artikel bevoegd tot het toepassen van bestuursdwang.

 • 2 Het College is ter handhaving van de artikelen 2a, 2b, 30 en 30a tevens bevoegd tot het geven van een aanwijzing.

 • 3 Bij de aanwijzing stelt het College een termijn waarbinnen aan de aanwijzing moet zijn voldaan.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

De griffiers van de in de Wet op de rechterlijke organisatie bedoelde burgerlijke gerechten, van de Centrale Raad van Beroep en van het College van Beroep verstrekken aan Onze Minister of het College of aan een krachtens artikel 31 aangewezen persoon vrij van alle kosten alle gegevens en uittreksels uit of afschriften van vonnissen, arresten, uitspraken, registers, met uitzondering van strafregisters, en andere stukken, die ten behoeve van de uitvoering van deze wet van hen verlangd worden.

Hoofdstuk VI. Beroep

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan het orgaan voor gezondheidszorg of de representatieve organisatie van organen voor gezondheidszorg dan wel de ziektekostenverzekeraar of de representatieve organisatie van ziektekostenverzekeraars, die daardoor rechtstreeks in zijn belang is getroffen, beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Artikel 41

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Indien in deze wet geregelde onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van de wet nadere regeling behoeven, kan deze geschieden bij algemene maatregel van bestuur.

 • 2 Bij een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van deze wet kan Onze Minister worden opgedragen nadere regelen vast te stellen.

Artikel 43

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Een tarief dat onmiddellijk voor het tijdstip waarop deze wet ten aanzien van bij algemene maatregel van bestuur ingevolge artikel 1, eerste, tweede, derde en vierde lid, aangewezen categorieën van organen voor gezondheidszorg of daarmee gelijkgestelde voorzieningen of instellingen in werking treedt, rechtsgeldig in rekening placht te worden gebracht aan ziektekostenverzekeraars of aan degenen die bij deze voor de prestatie waarop het tarief van toepassing is, zijn verzekerd, wordt in alle gevallen waarin het aan degene die tot die zelfde groep behoort, of aan een derde in rekening wordt gebracht, gelijkgesteld met een tarief dat ingevolge deze wet is tot stand gekomen.

 • 2 [Red: Vervallen.]

 • 3 Een tarief als bedoeld in het eerste lid, geldt gedurende ten hoogste twaalf maanden, te rekenen vanaf het in het eerste lid bedoelde tijdstip.

Artikel 44

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Een verzoek aan enig orgaan om goedkeuring of vaststelling van een tarief, door een orgaan voor gezondheidszorg of een representatieve organisatie van organen voor gezondheidszorg gedaan, voordat de categorie van organen voor gezondheidszorg waartoe verzoeker behoort, is aangewezen ingevolge het eerste, tweede, derde of vierde lid van artikel 1, wordt gelijkgesteld met een ingevolge deze wet gedaan verzoek om goedkeuring of vaststelling van een tarief. Het College bepaalt in welke gevallen het goedgekeurde of vastgestelde tarief geldt.

Artikel 45

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, zo nodig in afwijking van deze wet, tijdelijke voorzieningen worden getroffen voor het geval het College uit de wet voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren nakomt.

Artikel 46

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit artikel en vervolgens telkens na vier jaar aan de beide kamers der Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van het College.

Artikel 55

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet tarieven gezondheidszorg.

Artikel 56

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de onderscheidene artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lage Vuursche , 20 november 1980

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

E. Veder-Smit

De Minister van Economische Zaken,

G. M. V. van Aardenne

Uitgegeven de negentiende december 1980

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven