Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Noodwet Geneeskundigen

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Noodwet Geneeskundigen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Gelet op artikel 31, eerste lid, van de Noodwet Geneeskundigen (Stb. 396 van 23 april 1971);

De Raad voor de buitengewone geneeskundige en farmaceutische voorziening gehoord (advies van 12 oktober 1978, Nr. 18.164/CV);

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met het inwinnen van gegevens in het belang van de uitvoering van de Noodwet Geneeskundigen en met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens die wet bepaalde, worden aangewezen de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

Artikel 2

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het is geplaatst.

Leidschendam, 26 september 1980

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. Veder-Smit

Naar boven