Vacatiegeld leden Beroepscommissie Rijksstudietoelagen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 28-03-2023.
Geldend van 01-07-1980 t/m 30-12-2004

Vacatiegeld leden Beroepscommissie Rijksstudietoelagen

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Staatssecretaris van Financiën,

Gezien de beschikking van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 11 april 1969, kenmerk RS/81932, houdende instelling van de Beroepscommissie Rijksstudietoelagen;

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1970, Stb. 577;

Besluiten:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • I gerekend van 1 juli 1980 het vacatiegeld voor de leden van de Beroepscommissie Rijksstudietoelagen vast te stellen op f 65 voor iedere dag, waarop zij één of meer vergaderingen van de commissie hebben bijgewoond;

  • II gerekend van gelijke datum de beschikking van 26 mei 1970, kenmerk RS-106454, in te trekken;

  • III te bepalen, dat het onder I gestelde niet van toepassing is op die leden, wier benoeming haar oorzaak vindt in het ambt dat zij bekleden.

Naar boven