Besluit ziekenvervoer ziekenfondsverzekering 1980

[Regeling vervallen per 01-06-2004.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-05-2004

Besluit ziekenvervoer ziekenfondsverzekering 1980

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 16 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1971, 550);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 26 juni 1980),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2004]

 • 1 Het vervoer per auto omvat het vervoer van de verzekerde:

  • a. naar een inrichting, waarin hij ten laste van de ziekenfondsverzekering wordt opgenomen;

  • b. naar de persoon bij wie of de inrichting waarin hij ten laste van de ziekenfondsverzekering een onderzoek of een behandeling zal ondergaan;

  • c. naar een polikliniek van het dichtsbijzijnde academisch ziekenhuis en, in bijzondere gevallen ter beoordeling van het ziekenfonds, naar een polikliniek van een ander academisch ziekenhuis waar hij ten laste van de ziekenfondsverzekering een onderzoek of behandeling zal ondergaan; voorts naar enige andere polikliniek ten dienste van het hoger onderwijs waar hij ten laste van de ziekenfondsverzekering een onderzoek of behandeling zal ondergaan;

  • d. naar een consultatiebureau voor tuberculose-, reuma- of kankerbestrijding;

  • e. naar een instrumentmaker voor het aanmeten en passen van een prothese welke ten laste van de ziekenfondsverzekering wordt verleend;

  • f. naar een instelling of instructeur waar de verzekerde een test aflegt of een opleiding volgt in verband met het gebruik van een tactiel-leesapparaat dat ten laste van de ziekenfondsverzekering wordt verstrekt;

  • g. naar zijn woning, indien hij komt van een van de onder a tot en met f genoemde personen of instellingen;

  • h. naar een andere woning, indien hij in zijn woning redelijkerwijze niet de nodige verzorging kan krijgen, indien hij komt van een van de onder a tot en met f genoemde personen of instellingen.

 • 2 Het vervoer per auto omvat tevens het vervoer van de verzekerde:

  • a. naar een instelling waarin hij ten laste van de bijzondere ziektekostenverzekering als bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gaat verblijven;

  • b. vanuit een instelling, bedoeld onder a, naar:

   • de persoon bij wie of de instelling waarin hij ten laste van de bijzondere ziektekostenverzekering een onderzoek of behandeling zal ondergaan,

   • een instrumentmaker voor het aanmeten en passen van een prothese die ten laste van de bijzondere ziektekostenverzekering wordt verleend;

  • c. naar een instelling, psychiater of zenuwarts voor behandeling ten laste van de bijzondere ziektekostenverzekering van een psychiatrische aandoening;

  • d. naar zijn woning, indien hij komt van een van de onder a of c genoemde personen of instellingen;

  • e. naar een andere woning, indien hij in zijn woning redelijkerwijze niet de nodige verzorging kan krijgen, indien hij komt van een van de onder a of c genoemde personen of inrichtingen.

 • 3 In afwijking van het eerste en het tweede lid omvat het vervoer van een verzekerde vanuit het buitenland naar een inrichting als bedoeld in die leden, onder a, dan wel naar een woning als bedoeld in het eerste lid, onder g en h, slechts het vervoer binnen Nederland van de gebruikelijke grensovergang of luchthaven af, behoudens ingeval het vervoer verband houdt met een in het buitenland verleende verstrekking, waarvoor het ziekenfonds de verzekerde nog tijdens diens verblijf in Nederland toestemming heeft gegeven.

 • 4 In afwijking van het eerste lid omvat het vervoer van een verzekerde naar zijn woning in het buitenland slechts het vervoer binnen Nederland tot aan de gebruikelijke grensovergang of luchthaven tenzij hij een in Nederland werkzame grensarbeider is.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-06-2004]

De verzekerde heeft recht op vervoer per auto, indien zulks volgens een schriftelijke verklaring van de behandelende arts voor één der doeleinden genoemd in het voorgaande artikel medisch noodzakelijk is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-06-2004]

De vergoeding voor vervoer in de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer wordt verleend in de in artikel 1 genoemde gevallen, met dien verstande dat in de in het eerste lid, onder g en h, respectievelijk de in het tweede lid, onder d en e, genoemde gevallen de vergoeding slechts wordt gegeven indien de verzekerde komt van een van de in het eerste lid, onder a tot en met f, respectievelijk het tweede lid, onder a of c, genoemde personen of inrichtingen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-06-2004]

In de gevallen waarin vervoer per auto dan wel per openbaar middel van vervoer niet mogelijk is, kan het ziekenfonds toestaan dat het vervoer plaatsvindt met een ander door het ziekenfonds aan te geven vervoermiddel. De artikelen 6 en 7 zijn hierbij van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-06-2004]

 • 1 Aan de verzekerde die op de voet van artikel 2 gebruik heeft gemaakt van een particuliere auto wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 een vergoeding verleend van € 0,21 per kilometer gereden volgens de kortste gebruikelijke weg.

 • 2 Aan de verzekerde die in de in artikel 3 bedoelde gevallen gebruik heeft gemaakt van een particuliere auto, wordt met inachtneming van artikel 7 een vergoeding verleend overeenkomstig de in artikel 3 geregelde vergoeding voor openbaar vervoer.

 • 3 Bij het vaststellen van de hoogte van de in het eerste en tweede lid bedoelde vergoeding wordt geen rekening gehouden met personen die de verzekerde tijdens het vervoer vergezellen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-06-2004]

Het vervoer, als bedoeld in artikel 2 alsmede de vergoeding als bedoeld in artikel 3, omvat onverminderd – artikel 5, derde lid – mede het vervoer van één begeleider, indien volgens een schriftelijke verklaring van de behandelend arts begeleiding noodzakelijk is, of indien het betreft begeleiding van kinderen beneden 16 jaar. In bijzondere gevallen kan het Ziekenfonds, vervoer van twee begeleiders toestaan.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-06-2004]

 • 1 De verzekerde is voor zichzelf en zijn medeverzekerden tezamen ter zake van vervoer overeenkomstig dit besluit een bijdrage verschuldigd van € 81,00 per twaalf maanden;

 • 2a In afwijking van het eerste lid zijn verzekerden die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, met elkaar gehuwd zijn en niet duurzaam van elkaar gescheiden leven, voor henzelf en hun medeverzekerden te zamen ter zake van vervoer overeenkomstig dit besluit een bijdrage verschuldigd van € 81,00 per twaalf maanden.

  Voor de toepassing van de vorige volzin worden verzekerden die in een kalendermaand de leeftijd van 65 jaar zullen bereiken, geacht de leeftijd van 65 jaar reeds te hebben bereikt met ingang van die kalendermaand.

 • 2b In afwijking van het eerste lid zijn twee verzekerden die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, van verschillend of gelijk geslacht zijn, tussen wie geen bloedverwantschap bestaat in de eerste of tweede graad en die zonder met elkaar gehuwd te zijn duurzaam met elkaar gezamenlijke huishouding voeren en beiden een bijdrage leveren in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien, voor henzelf en hun medeverzekerden te zamen ter zake van vervoer overeenkomstig dit besluit een bijdrage verschuldigd van € 81,00 per twaalf maanden. Voor de toepassing van de vorige volzin worden verzekerden die in een kalendermaand de leeftijd van 65 jaar zullen bereiken, geacht de leeftijd van 65 jaar reeds te hebben bereikt met ingang van die kalendermaand.

 • 3 Het ziekenfonds vergoed aan de verzekerde die gedurende het in het eerste lid vermelde tijdvak voor zichzelf en zijn medeverzekerden tezamen meer dan € 81,00 heeft bijgedragen, tegen overlegging van de bewijsstukken inzake de redenen, tijdstippen en kosten van het vervoer het meerdere en verstrekt de verzekerde een verklaring, dat de bijdrage is voldaan;

 • 4 Een bijdrage is niet verschuldigd ter zake van autovervoer van de verzekerde:

  • a. van een inrichting waarin hij ten laste van de ziekenfondsverzekering of de bijzondere ziektekostenverzekering is opgenomen, naar een andere inrichting waarin de verzekerde ten laste van de ziekenfondsverzekering of de bijzondere ziektekostenverzekering wordt opgenomen voor het ondergaan van een specialistisch onderzoek of een specialistische behandeling waarvoor in de eerstbedoelde inrichting niet de mogelijkheid bestaat;

  • b. van een inrichting als bedoeld onder a, naar een persoon, inrichting of instelling met het oog op een specialistisch onderzoek of een specialistische behandeling ten laste van de ziekenfondsverzekering waarvoor in de eerstbedoelde inrichting niet de mogelijkheid bestaat alsmede het vervoer terug naar die inrichting;

  • c. van een inrichting waarin de verzekerde ten laste van de bijzondere ziektekostenverzekering is opgenomen, naar een persoon, een instelling of een inrichting met het oog op een tandheelkundige behandeling ten laste van de bijzondere ziektekostenverzekering, waarvoor in eerstbedoelde inrichting niet de mogelijkheid bestaat, alsmede het vervoer terug naar die inrichting;

 • 5 Een bijdrage is niet verschuldigd ter zake van vervoer van de verzekerde van en naar Utrecht ter behandeling van rabiës;

 • 6 Een bijdrage is niet verschuldigd ter zake van ambulancevervoer, als bedoeld in de Wet Ambulancevervoer.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-06-2004]

Vervoer per auto en vergoeding van kosten als bedoeld in artikel 3 komen niet voor rekening van een ziekenfonds, indien het vervoer verband houdt met weekend- of vakantie-verlof.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-06-2004]

Indien in de loop van een tijdvak van twaalf maanden als bedoeld in artikel 7, een herziening plaatsvindt van het in dat artikel vermelde bedrag heeft de verzekerde recht op teruggave van hetgeen hij over dat tijdvak overeenkomstig dit besluit meer heeft bijgedragen dan het bedrag dat gold onmiddellijk voorafgaand aan de herziening.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-06-2004]

Dit besluit dat, met de bijbehorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, kan worden aangehaald als Besluit ziekenvervoer ziekenfondsverzekering 1980 en treedt in werking met ingang van 1 oktober 1980.

Leidschendam, 22 augustus 1980

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. Veder-Smit

Naar boven