Besluit overbrenging zorg huisvesting woonwagenbevolking van departement van Cultuur, [...] van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 24-09-1980 t/m heden

Besluit van 21 augustus 1980, houdende overbrenging van de zorg voor de huisvesting van de woonwagenbevolking van het departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 19 augustus 1980, nr. 300170, mede namens Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De zorg voor de huisvesting van de woonwagenbevolking ter zake van woonwagens en standplaatsen, thans behorende tot de taak van het departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk gaat met ingang van 1 september 1980 naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Onze Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Ministers, aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Kamers der Staten-Generaal.

Lage Vuursche, 21 augustus 1980

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Van Agt

Uitgegeven de vierde september 1980

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven