Aanwijzing ambtenaren ex artikel 6 Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 04-07-1980 t/m heden

Aanwijzing ambtenaren ex artikel 6 Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen

De Minister van Landbouw en Visserij in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stb. 1978, 430),

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het in de artikelen 3, 4, 5 alsmede het bij of krachtens artikel 12 van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stb. 1978, 430) bepaalde zijn belast de ambtenaren van de Algemene inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij alsmede de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen van het Ministerie van Financiën.

Artikel 3

Deze beschikking wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 27 juni 1980

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

plv. secretaris-generaal,

G. J. van Dinter

Naar boven