Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 juli 1980

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 01-07-1980 t/m 21-09-2004

Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 juli 1980

De Minister van Sociale Zaken,

overwegende dat naar zijn oordeel het belang van de nationale economie en het belang van een evenwichtige inkomensontwikkeling vereist bij de herziening van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1980 af te wijken van hetgeen daaromtrent in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is bepaald;

Gelet op artikel 1 van de wet van 25 juni 1980, houdende herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981 (Stb. 1980, 325);

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De bedragen welke met ingang van 1 juli 1980 in de plaats treden van de in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag genoemde bedragen, worden in afwijking van hetgeen in artikel 14, eerste lid, van die wet omtrent de halfjaarlijkse herziening van die bedragen is bepaald, onderscheidenlijk als volgt samengesteld:

  • a. f 1862,90;

  • b. f 429,90;

  • c. f 85,98.

's-Gravenhage, 4 juli 1980.

De Minister voornoemd,

W. Albeda.

Naar boven