Meldingenbesluit artikel 6a Wet verontreiniging zeewater

[Regeling vervallen per 01-10-2008.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-07-1980 t/m 30-09-2008

Meldingenbesluit artikel 6a Wet verontreiniging zeewater

De Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 6a van de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1975, 352);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2008]

Degene aan wie chemische afvalstoffen in de zin van de Wet chemische afvalstoffen worden afgegeven met het oogmerk deze te doen lozen, is verplicht elke zodanige afgifte aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne te melden binnen acht dagen na afloop van de kalendermaand waarin de afgifte heeft plaatsgevonden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2008]

 • 1 De melding bevat:

  • a. de datum van de afgifte;

  • b. de naam en het adres van degene van wie de stoffen afkomstig zijn;

  • c. de aard, eigenschappen, samenstelling en hoeveelheid der afgegeven stoffen;

  • d. de plaats waar en de wijze waarop de stoffen zijn afgeleverd;

  • e. ingeval de afgifte is geschied door tussenkomst van een ander die opdracht had de stoffen naar hem te vervoeren: diens naam en adres.

 • 2 De melding geschiedt op volledig ingevulde en ondertekende formulieren waarvan de modellen zijn opgenomen in bijlagen A en B van dit besluit, welke verkrijgbaar zijn bij

  • -

   het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Centrale afdeling Algemene Zaken, Onderafdeling Huisvesting en Materieel, Dokter Reijersstraat 12 te Leidschendam,

  • -

   de Rijkswaterstaat, Directie Noordzee, Nijverheidsstraat I, Rijswijk (Z.H.).

 • 3 Ingeval meer dan eenmaal chemische afvalstoffen waarvan aard, eigenschappen en samenstelling dezelfde zijn, worden afgegeven door telkens dezelfde personen, kan – onverminderd het hierboven bepaalde voor zover het betreft de eerste melding van afgifte – voor de tweede en volgende afgifte worden volstaan met één melding binnen acht dagen na afloop van de kalendermaand waarin de afgiften hebben plaatsgevonden op een volledig ingevuld en ondertekend formulier waarvan het model is opgenomen in bijlage B van dit besluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2008]

Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Meldingenbesluit artikel 6a Wet verontreiniging zeewater’ en treedt in werking met ingang van 1 juli 1980.

's-Gravenhage, 19 juni 1980

De

Minister

voornoemd,

D. S. Tuijnman

Naar boven