Aanwijzing ambtenaren bevoegd tot het verlenen van machtiging voor het in het verkeer brengen van aan bederf onderhevige levensmiddelen

Geldend van 28-07-1988 t/m heden

Aanwijzing ambtenaren bevoegd tot het verlenen van machtiging voor het in het verkeer brengen van aan bederf onderhevige levensmiddelen

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, en de Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stb. 1978, 430),

Besluiten:

Artikel 1

Met de uitoefening van de aan de Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Landbouw en Visserij toegekende bevoegdheid, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen worden belast de ambtenaren van de Rijkskeuringsdienst van Waren van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de in artikel 31, eerste lid, van de Vleeskeuringswet (Stb. 1958, 72) bedoelde ambtenaren en de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij, een ieder van hen op zijn eigen werkterrein.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde ambtenaren verlenen machtiging tot het in het verkeer brengen van aan bederf onderhevige levensmiddelen, indien aan de bij of krachtens de Warenwet (Stb. 1935, 793), de Vleeskeuringswet (Stb. 1958, 72) en de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371) gestelde eisen is voldaan.

Artikel 3

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de bekendmaking.

Leidschendam, 3 juni 1980

De

Minister

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L. Ginjaar

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

Terug naar begin van de pagina