Regeling tarieven Kamer voor de Binnenvisserij

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Regeling tarieven Kamer voor de Binnenvisserij

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 54 van de Visserijwet 1963 (Stb. 312),

Besluit:

Paragraaf 1. Tarieven Kamer voor de Binnenvisserij

Artikel 1

Het tarief voor de werkzaamheden van de Kamer voor de Binnenvisserij, zowel voor wat betreft die ten aanzien van ter goedkeuring ingediende overeenkomsten als bedoeld in artikel 25 van de Visserijwet 1963, als die ten aanzien van verzoeken tot verlenging van dergelijke overeenkomsten, bedraagt:

  • a. € 30,– bij een huurprijs van minder dan € 75,– per jaar;

  • b. € 50,– bij een huurprijs van ten minste € 75,– doch minder dan € 250,– per jaar;

  • c. € 75,– bij een huurprijs van ten minste € 250,– per jaar.

Artikel 2

Ten aanzien van ter goedkeuring ingediende overeenkomsten als bedoeld in artikel 36 geldt het in artikel 1 vermelde tarief, met dien verstande, dat telkens in plaats van een huurprijs dient gelezen te worden: een prestatie.

Artikel 2a

Het tarief voor de werkzaamheden van de Kamer bedraagt voor wat betreft het verlenen van toestemming als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Visserijwet 1963 (Stb. 312) € 40,– per verzoek om toestemming.

Artikel 3

Deze regeling is niet van toepassing voor werkzaamheden ten aanzien van overeenkomsten, die voor 1 april 1980 aan de Kamer voor de Binnenvisserij ter goedkeuring zijn voorgelegd noch ten aanzien van verzoeken tot verlenging die voor die datum bij de Kamer zijn ingediend.

Artikel 4

De beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 27 november 1968, nr. J. 2684 (Stcrt. 235) wordt ingetrokken.

's-Gravenhage, 11 maart 1980

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven