Regeling samenstelling bestrijdingsmiddelen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 17-01-2005 t/m 16-10-2007

Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen

De Minister van Landbouw en Visserij, de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Minister van Sociale Zaken,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 alsmede op artikel 2, tweede lid, van het Bestrijdingsmiddelenbesluit;

Gehoord de Bestrijdingsmiddelencommissie,

Besluiten:

Paragraaf 1. Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  ‘wet’:

  de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288);

  ‘toelating’:

  het besluit waarbij een bestrijdingsmiddel ingevolge artikel 4 of artikel 9 van de wet is toegelaten, met inbegrip van de daarin aangebrachte wijzigingen;

  'klein chemisch afval’:

  afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen en die in de Regeling Europese afvalstoffenlijst worden aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen, alsmede de daarmee naar aard en samenstelling vergelijkbare huishoudelijke afvalstoffen.

Paragraaf 2. Algemene samenstellingsvoorschriften

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

 • 1 Het gehalte aan werkzame stof of stoffen en de verdere samenstelling, vorm en afwerking van een bestrijdingsmiddel moeten voldoen aan de eisen, gesteld in Bijlage I van deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

 • 1 Een bestrijdingsmiddel mag geen stof bevatten die uitsluitend of mede dient:

  • a. om aan het bestrijdingsmiddel een geur te geven;

  • b. om de geur van het bestrijdingsmiddel te beïnvloeden.

 • 2 Het in het eerste lid, onder a, bepaalde geldt niet voor zover de geur noodzakelijk is in verband met een of meer toelatingscriteria als bedoeld in artikel 3, dan wel 3a van de wet.

 • 3 Het in het eerste lid, onder b, bepaalde geldt niet voor zover bij de toelating om bijzondere redenen anders wordt bepaald.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Indien kleuring van een bestrijdingsmiddel wordt voorgeschreven, moet de kleur opvallend zijn.

Paragraaf 3. Verpakking en etikettering

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

De artikelen 1–6 en 8–12 van de Bestrijdingsmiddelenbeschikking (Stcrt. 1964, 167) alsmede de hoofdstukken I en II van de bij die regeling behorende Bijlage I worden ingetrokken.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling samenstelling bestrijdingsmiddelen.

's-Gravenhage, 22 februari 1980

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

A. P. J. M. M. van der Stee

De

Minister

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L. Ginjaar

De

Minister

van Sociale Zaken,

W. Albeda

Bijlage I

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

1. Zuiverheidseisen

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

 • a. In bestrijdingsmiddelen op basis van de onderstaande werkzame stoffen mag het gehalte van de vermelde onzuiverheden niet hoger zijn dan voortvloeit uit het aangegeven maximale gehalte in de technische werkzame stof.

  Werkzame stof

  Onzuiverheden

  Ten hoogste toelaatbare gehalte in de werkzame stof

  chloorthal

  hexachloorbenzeen

  1 g/kg

  1,3-dichloorpropeen

  1,2-dichloorpropaan

  5 g/kg

  (Z)-1,3-dichloorpropeen

  1,2-dichloorpropaan

  1 g/kg

  dicofol

  DDT en aan DDT verwante verbindingen

  1 g/kg

   

  waarvan DDT

  0,1 g/kg

  diuron

  3,3',4,4'-tetrachloorazoxybenzeen

  1 mg/kg

   

  3,3',4,4'-tetrachloorazobenzeen

  10 mg/kg

  malathion

  isomalathion

  18 mg/kg

  linuron

  3,3',4,4'-tetrachloorazoxybenzeen

  1 mg/kg

   

  3,3',4'4-tetrachloorazobenzeen

  10 mg/kg

  maleïne hydrazide

  hydrazine

  1 mg/kg

 • b. In bestrijdingsmiddelen waarin onderstaande stoffen voorkomen, mag het gehalte van de vermelde onzuiverheden niet hoger zijn dan aangegeven.

  Naam van de stof

  Onzuiverheden

  Ten hoogste toelaatbare gehalte

  dimethylamine

  nitrosodimethylamine

  1 mg/kg

  steenkoolteer-oliedestillaat

  in water oplosbare fenolen

  30 g/kg

  (creosootolie en carbolineum) (voor houtverduurzaming)

  benzo[a]pyreen

  50 mg/kg

 • c. In bestrijdingsmiddelen waarin onderstaande stoffen voorkomen, moet het gehalte van de vermelde zuiverheid ten minste het aangegeven gehalte in de technische werkzame stof bedragen.

  Naam van de stof

  Zuiverheid

  Tenminste vereiste gehalte

  dicofol

  p,p'-dicofol

  78%

 • d. In bestrijdingsmiddelen mogen onderstaande stoffen niet als verbinding of bestanddeel in de handel worden gebracht of gebruikt in concentraties van 0,1 % (g/g) of meer.

  Nonylfenol C6H4(OH)C9H19

  Nonylfenolethoxylaat (C2H2O)nC15H24O

2. Maximaal toelaatbare gehalten aan werkzame stof

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Van bestrijdingsmiddelen, niet zijnde bestrijdingsmiddelen als bedoeld in artikel 14 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit, waarvan de werkzame stof een LD-50 acuut oraal rat heeft welke kleiner is dan 25 mg/kg lichaamsgewicht, mag het gehalte aan werkzame stof niet hoger zijn dan 25% of 250 g/liter.

Bijlage III. , als bedoeld in artikel 8a, tweede lid:

[Vervallen per 25-07-2004]

Naar boven