Bezoekersreglement rijksarchiefdienst

[Regeling vervallen per 01-04-2021.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 06-04-1980 t/m 31-03-2021

Bezoekersreglement rijksarchiefdienst

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Besluit:

Vastgesteld wordt het volgende bezoekersreglement voor de rijksarchiefdienst:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

 • 1 De studiezalen van een rijksarchief zijn voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00 uur – 17.00 uur.

  Op zaterdag is in elk rijksarchief ten minste één studiezaal geopend van 9.00 uur – 12.30 uur.

 • 2 De studiezalen van de rijksarchieven te 's-Gravenhage zijn bovendien geopend op zaterdag van 12.30 uur – 17.00 uur.

 • 3 De rijksachivaris kan bepalen dat de studiezalen buiten de in het eerste en tweede lid genoemde tijden voor het publiek geopend zijn.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

In bijzondere gevallen kunnen de rijksarchivaris, na machtiging van de algemene rijksarchivaris, en de algemene rijksarchivaris, na machtiging van de Minister, besluiten tot beperkte of volledige sluiting van een of meer studiezalen dan wel tot andere beperking van de dienstverlening gedurende de openingstijden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

De rijksarchivaris kan bepalen, dat andere ruimten dan de studiezalen voor het publiek toegankelijk zijn op door hem vastgestelde tijden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Bezoekers hebben uitsluitend toegang tot die ruimten die door de rijksarchivaris zijn aangewezen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

 • 1 Bij ieder bezoek meldt een bezoeker zich ter inschrijving in het bezoekersregister bij de daartoe aangewezen ambtenaar. Deze inschrijving dient naam, adres en woonplaats van de bezoeker te bevatten.

 • 2 Het bezoekersregister wordt ingericht volgens een door de algemene rijksarchivaris vast te stellen model.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Het meenemen van jassen, koffers en tassen in een studiezaal is niet toegestaan. Het meenemen van andere voorwerpen, die naar het oordeel van de chef van de studiezaal bescheiden kunnen beschadigen of de orde kunnen verstoren, is evenmin toegestaan.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

 • 1 Het aanvragen van bescheiden geschiedt schriftelijk bij de chef van de studiezaal of een andere daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 2 Voor het aanvragen van bescheiden maakt de bezoeker gebruik van de daarvoor bestemde aanvraagformulieren. Per formulier kan slechts één inventaris/catalogusnummer worden aangevraagd. Indien het opeenvolgende nummers betreft, kunnen maximaal drie nummers per formulier worden aangevraagd, tenzij in het desbetreffende rijksarchief anders is bepaald.

 • 3 De chef van de studiezaal kan het aantal tegelijk door één bezoeker te raadplegen bescheiden beperken.

 • 4 Het raadplegen van bescheiden is kosteloos.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Bezoekers behoeven voor het reproduceren van bescheiden met daartoe door hen meegebrachte apparatuur toestemming van de rijksarchivaris of een door hem aangewezen ambtenaar.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

 • 1 Het aanvragen van kopieën of foto's geschiedt schriftelijk bij de chef van de studiezaal of een andere daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 2 Voor het aanvragen van kopieën of foto's maakt de bezoeker gebruik van de daarvoor bestemde aanvraagformulieren.

 • 3 Het vervaardigen van kopieën of foto 's geschiedt voor rekening van de aanvrager tegen de door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk vastgestelde tarieven.

 • 4 De rijksarchivaris of een door hem aangewezen ambtenaar kan weigeren bepaalde bescheiden te doen kopiëren of fotograferen, indien naar zijn oordeel de toestand of omvang van de bescheiden dan wel eventuele beperkingen van de openbaarheid zich daartegen verzetten.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

 • 1 Bescheiden, kopieën en foto's kunnen tot een half uur voor sluitingstijd worden aangevraagd, met dien verstande dat op zaterdag te raadplegen bescheiden vrijdag vóór 12.30 uur dienen te worden aangevraagd.

 • 2 Tussen 12.30 uur – 13.30 uur worden geen bescheiden, kopieën of foto's verstrekt.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

 • 1 De bezoeker dient de uiterste zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van de te raadplegen bescheiden.

 • 2 De verstrekte bescheiden dienen direct na raadpleging in dezelfde staat en volgorde, waarin ze zijn ontvangen, teruggeven te worden.

 • 3 Bescheiden, die ter vrije raadpleging door bezoekers in de studiezaal aanwezig zijn, dienen eveneens direct na raadpleging in dezelfde staat en volgorde, waarin ze zijn aangetroffen, teruggeplaatst te worden.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

 • 1 De bezoeker kan de rijksarchivaris verzoeken te bewerkstelligen, dat archiefbescheiden, die in een andere archiefbewaarplaats worden bewaard, aan het rijksarchief worden uitgeleend om door hem aldaar te worden geraadpleegd.

 • 2 De rijksarchivaris deelt de bezoeker zo spoedig mogelijk mede of zijn verzoek door de beheerder van de archiefbewaarplaats, waar de desbetreffende archiefbescheiden berusten, zal worden ingewilligd.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Bezoekers, die weigeren zich te gedragen naar de in dit reglement gestelde voorschriften en/of naar aanwijzigingen, die hun door of namens de rijksarchivaris in het belang van de orde en veiligheid zijn gegeven, kan onmiddellijk een verder verblijf in het rijksarchief worden ontzegd.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Dit besluit, waarvan ten minste één exemplaar bij de ingang van elk rijksarchief ter raadpleging aanwezig is, kan worden aangehaald als ‘Bezoekersreglement rijksarchiefdienst’.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

G. C. Wallis de Vries

Naar boven