Beschikking particuliere opslag zuivelprodukten en vlees 1980

[Regeling vervallen per 15-07-2007.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-01-2005 t/m 14-07-2007

Beschikking particuliere opslag zuivelprodukten en vlees 1980

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 32 en 35 van de Landbouwwet;

Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Produktschap voor Vee en Vlees,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Dienst Regelingen:

Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Aan degene die, met inachtneming van het in Verordening (EEG) No. 804/68 van de Raad, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk- en zuivelprodukten (Pb. E.G. No. L 148) en haar uitvoeringsregelingen bepaalde, met de Minister een overeenkomst heeft aangegaan voor de particuliere opslag van boter onderscheidenlijk magere melkpoeder van communautaire oorsprong, wordt ingevolge de artikelen 6 en 7 van de genoemde verordening steun verleend, indien en voor zover hij ten genoegen van Dienst Regelingen heeft aangetoond dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst is nagekomen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het verlenen van steun voor de particuliere opslag van varkensvlees ingevolge artikel 3 van Verordening (EEG) No. 2759/75 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (Pb. E.G. No. L 282) onderscheidenlijk rundvlees ingevolge artikel 5 van Verordening (EEG) No. 805/68 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Pb. E.G. No. L 148)onderscheidenlijk schape- en geitevlees ingevolge artikel 6 van Verordening (EEG) no. 1837/80 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees (Pb. E.G. no. L 183) en haar uitvoeringsbepalingen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Dienst Regelingen is belast met de toekenning en uitkering van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde steun.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

  • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als ‘Beschikking particuliere opslag zuivelprodukten en vlees 1980’.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1980 en wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 14 december 1979

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

.
Naar boven