Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-01-1980 t/m heden

Besluit van 12 december 1979, houdende overgang van het Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van het departement van Defensie naar het departement van Verkeer en Waterstaat

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 7 december 1979, nr. 291597;

Onze Minister van Defensie, van 6 december 1979, Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht, nr. 459.302/G; Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 7 december 1979, BSG, nr. 26973, en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, van 7 december 1979, nr. OA 79-4216/946;

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

  • 1 Het Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen gaat van het departement van Defensie over naar het departement van Verkeer en Waterstaat.

  • 2 De personeelsleden van het Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen gaan over in dienst van het departement van Verkeer en Waterstaat.

    In geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden gaan volgens door Ons te geven regelen personeelsleden over in dienst van het departement van Defensie teneinde te worden ingezet voor taken in het belang van de landsverdediging.

  • 3 De roerende en onroerende zaken van het Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen gaan in materieel beheer over naar het departement van Verkeer en Waterstaat.

    In geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden gaan volgens door Ons te geven regelen roerende en onroerende zaken in materieel beheer over naar het departement van Defensie, voorzover zulks in verband met de onder 2 genoemde taken gewenst is.

Onze Ministers van Defensie en van Verkeer en Waterstaat zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

New York, 12 december 1979

Juliana

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Van Agt

De Minister van Defensie,

Scholten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

D. S. Tuijnman

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. Wiegel

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1979

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven