Vaststelling diverse modellen van formulieren Vleeskeuringsbesluit

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 31-08-2005 t/m 31-12-2005

Vaststelling diverse modellen van formulieren Vleeskeuringsbesluit

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op de artikelen 2–4, 6, derde lid, 17, eerste lid, onder b, en 58, zesde en zevende lid, van het Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29);

In overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het model van het formulier, waarmede de kennisgeving van het voornemen een of meer aan keuring onderworpen slachtdieren te slachten of te doen slachten dient te geschieden, wordt als volgt vastgesteld:

Bijlage 36233.png

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het model van het formulier, waarmede de kennisgeving, dat een slachtdier is doodgeboren, gestorven of in nood gedood dient te geschieden, wordt als volgt vastgesteld:

Kennisgeving, dat een slachtdier doodgeboren, gestorven of in nood gedood is, geschiedt in onderstaande vorm.

Bijlage 36234.png

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het model van het formulier, door middel waarvan vergunning tot slachten wordt gegeven, wordt als volgt vastgesteld:

Bijlage 36235.png

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het model van het formulier door middel waarvan voorwaardelijke vergunning tot slachten wordt gegeven, wordt als volgt vastgesteld:

Voorwaarde vergunning tot slachten wordt verleend in onderstaande vorm:

Bijlage 36236.png

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het bepaalde in artikel 6, eerste en tweede lid, van het Vleeskeuringsbesluit vindt geen toepassing met betrekking tot kalveren, welke kennelijk zijn gemest (zogenaamde vette kalveren) en andere mestrunderen tot de leeftijd, waarop twee volledig uitgegroeide brede tanden aanwezig zijn.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het maximum aantal slachtdieren van dezelfde soort, waarvan het bloed in één vat mag worden opgevangen, op de wijze als in artikel 17, eerste lid, onder b, van het Vleeskeuringsbesluit aangegeven, is gelijk aan het aantal slachtdieren, dat gedurende één dag is geslacht.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het verpakkingsmateriaal, als bedoeld in artikel 58, zesde lid, van het Vleeskeuringsbesluit en de voor vleesvervoer te gebruiken wagens en voorwerpen als bedoeld in artikel 58, zevende lid, van genoemd besluit, moeten na grondige reiniging worden ontsmet met een daartoe op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 1962, 288) toegelaten middel.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Met niet-corroderend metaal wordt gelijkgesteld materiaal, dat voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen en aan verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PbEU L 338).

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1980.

Leidschendam, 11 december 1979

De

Minister

voornoemd,
Namens de Minister:
het

hoofd van de Hoofdafdeling Voedingsaangelegenheden

, plv.,

J. C. C. Pastor

Naar boven