Aanwijzing opsporingsambtenaren (Wet arbeid buitenlandse werknemers)

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 01-11-1979 t/m 01-01-2005

Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet arbeid buitenlandse werknemers

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 1, onder 4°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten,

in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken:

Besluit:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

  • 1. de ambtenaren van de Loontechnische Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 4, 6, tweede lid, en 22, vierde lid, van de Wet arbeid buitenlandse werknemers:

  • 2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 26 oktober 1979

De

Minister

voornoemd,

J. de Ruiter

Naar boven