Mandaatbeschikking Wet arbeid buitenlandse werknemers

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 01-11-1979 t/m 24-09-2008

Mandaatbeschikking Wet arbeid buitenlandse werknemers

De Minister van Sociale Zaken,

Overwegende dat het wenselijk is nader te regelen aan welke ambtenaren de bevoegdheid wordt verleend om, ter uitvoering van de Wet arbeid buitenlandse werknemers (Stb. 1978, 737) namens hem verklaringen en beschikkingen ter zake van een tewerkstellingsvergunning of vergunningenlimiet vast te stellen en te ondertekenen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder ‘verklaring’, ‘tewerkstellingsvergunning’ en ‘vergunningenlimiet’: de verklaring, vergunning en vergunningenlimiet als bedoeld in artikel 3, 4 onderscheidenlijk 12 van de Wet arbeid buitenlandse werknemers.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1e Beschikkingen ter zake van een tewerkstellingsvergunning kunnen namens de Minister van Sociale Zaken worden vastgesteld en ondertekend door:

  • a. de directeur-generaal voor de Arbeidsvoorziening;

  • b. het hoofd van de hoofdafdeling Internationale arbeidsmarktzaken en Emigratie;

  • c. het hoofd van het bureau Internationale Arbeidsbemiddeling en -vergunningen;

  • d. de directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaus.

 • 2e Verklaringen kunnen namens de Minister van Sociale Zaken worden vastgesteld en ondertekend door de in het eerste lid, onder a, t/m c., bedoelde ambtenaren.

 • 3e Beschikkingen ter zake van een vergunningenlimiet kunnen namens de Minister van Sociale Zaken worden vastgesteld en ondertekend door de in het eerste lid, onder a., bedoelde ambtenaar.

 • 4e Het in de voorgaande leden bepaalde geldt niet ten aanzien van de vaststelling en ondertekening van beschikkingen die krachtens artikel 17 van de Wet arbeid buitenlandse werknemers op een bezwaarschrift worden gegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De in artikel 2 omschreven bevoegdheden gaan, in geval van afwezigheid van de daar genoemde ambtenaren, voor de duur hiervan over op hun plaatsvervangers.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De directeur-generaal voor de arbeidsvoorziening kan nader bepalen in welke gevallen de in de artikelen 2 en 3 genoemde ambtenaren van de aldaar omschreven bevoegdheden gebruik kunnen maken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit wordt in de Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet arbeid buitenlandse werknemers in werking treedt.

's-Gravenhage, 24 september 1979

De

Minister

voornoemd,

W. Albeda

Naar boven