Besluit ex artikel 48a Landbouwwet

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 04-10-1979 t/m heden

Besluit van 22 augustus 1979, houdende regelen ter uitvoering van artikel 48a, eerste lid, van de Landbouwwet

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 19 juli 1979, nr. J.2559, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 48a, eerste lid, van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

De Raad van State gehoord (advies van 1 augustus 1979, nr. 13);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 14 augustus 1979, nr. J.3108, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Indien Onze Minister functionarissen van het Ministerie van Financiën of van een onder dat ministerie ressorterende dienst of instelling aanwijst als ambtenaren, bedoeld in artikel 48a, eerste lid, van de Landbouwwet, geschiedt zodanige aanwijzing niet dan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole, 22 augustus 1979

Juliana

De Minister van Landbouw en Visserij,

Van der Stee

Uitgegeven de tweede oktober 1979

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven