Vacatiegeld Raad voor het Kwekersrecht

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 11-10-1979 t/m 31-01-2006

Vacatiegeld Raad voor het Kwekersrecht

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 14 derde lid van het Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht1 Vastgesteld bij besluit van 5 april 1967, Stb. 223.,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde vergoedingen worden niet toegekend, indien de aldaar bedoelde persoon bij het Rijk een bezoldigd ambt bekleedt, voor zover de Minister van Landbouw en Visserij niet anders bepaalt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

De vergoeding voor reis- en verblijfkosten wordt vastgesteld overeenkomstig het in de ‘Reisbeschikking Nederland’ (Stcrt. 251, 1970) ten aanzien van de in categorie B ingedeelde ambtenaren bepaalde.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Een getuige, bedoeld in de artikelen 13 en 14 van het Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht, ontvangt desverlangd ten laste van degene, die hem heeft voorgebracht, schadevergoeding, te begroten overeenkomstig het bij en krachtens de Wet tarieven in Burgerlijke Zaken bepaalde.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

  • 1 De beschikking van 15 maart 1978, nr. J. 792 (Stcrt. 55) wordt ingetrokken.

  • 2 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1979.

's-Gravenhage, 21 augustus 1979

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

G.J. van Dinter

Naar boven