Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-04-2003 t/m 31-12-2005

Besluit van 1 augustus 1979, tot aanwijzing van inrichtingen voor gezondheidszorg als bedoeld in art. 1, eerste lid, Wet ziekenhuisvoorzieningen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 21 maart 1979, DG Vgz/PB/P, no. 11399;

Gelet op artikel 1, eerste en tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268);

Gehoord het College voor ziekenhuisvoorzieningen (advies van 15 februari 1979) en de Centrale Raad voor de Volksgezondheid (advies van 16 februari 1979);

De Raad van State gehoord (advies van 11 april 1979, no. 17);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk a.i., van 19 juli 1979, DG Vgz/PB/P, no. 13981;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Als categorieën van inrichtingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, worden aangewezen:

  • A. Ziekenhuizen

   • 1. algemene ziekenhuizen,

   • 2. categorale ziekenhuizen,

   • 3. inrichtingen waarin een enkelvoudige onderzoek- of behandelfunctie wordt uitgeoefend,

   • 4. revalidatie-inrichtingen,

   • 5. sanatoria,

   • 6. centra voor epileptici.

  • B. Instellingen die zorg verlenen als omschreven in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, in combinatie met een of meer vormen van zorg als omschreven in de artikelen 4 tot en met 8 van dat besluit, in verband met:

   • 1. een somatische aandoening of beperking,

   • 2. een psychogeriatrische aandoening of beperking,

   • 3. een psychiatrische aandoening,

   • 4. een verstandelijke handicap,

   • 5. een lichamelijke handicap,

   • 6. een zintuiglijke handicap, of

   • 7. een psychosociaal probleem.

 • 3 Door Onze Minister kunnen, voorzover het een andere Minister mede aangaat in overeenstemming met die Minister:

  • a. de in het eerste lid vermelde categorieën van inrichtingen voor gezondheidszorg nader worden omschreven;

  • b. naast de in het eerste lid aangewezen categorieën andere categorieën van inrichtingen voor gezondheidszorg worden aangewezen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen".

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole, 1 augustus 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

E. Veder-Smit

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

G. C. Wallis de Vries

Uitgegeven de eenendertigste augustus 1979.

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven