Besluit toezicht Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2005

Besluit toezicht Wet ziekenhuisvoorzieningen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 20, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268);

Gezien het advies van het College voor ziekenhuisvoorzieningen (advies van 11 december 1978);

Besluit:

1.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet ziekenhuisvoorzieningen bepaalde worden aangewezen:

 • a. de hoofdinspecteurs, de inspecteurs in algemene dienst en de regionale inspecteurs van de volgende onderdelen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid,

  de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid;

  de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid en de Hoofdinspectie voor de geneesmiddelen;

 • b. de in de bijlage bij dit besluit genoemde ambtenaren, werkzaam bij het directoraat-generaal Volksgezondheid en het directoraat-generaal Welzijn;

 • c. de in bijlage 2 bij dit besluit genoemde functionarissen, werkzaam bij het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, behoudens het toezicht op de academische ziekenhuizen;

 • d. de in bijlage 3 bij dit besluit genoemde ambtenaren, werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

2.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Besluit toezicht Wet ziekenhuisvoorzieningen, wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

3.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1979.

Leidschendam, 19 juli 1979

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. Veder-Smit

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Besluit toezicht Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, worden aangewezen:

 • -

  de directeur van de Directie Ziekenhuiszorg en Topzorg, alsmede diens plaatsvervanger;

 • -

  het hoofd van de Hoofdafdeling Algemene en Categorale Ziekenhuizen en diens plaatsvervanger;

 • -

  het hoofd van de Hoofdafdeling Topklinische Zorg en Academische ziekenhuizen en diens plaatsvervanger;

 • -

  de directeur van de directie Geestelijke Gezondheidszorg en Beroepen, alsmede diens plaatsvervanger;

 • -

  het hoofd van de Hoofdafdeling Structuur en Organisatie en diens plaatsvervanger;

 • -

  de directeur Ouderenbeleid, diens plaatsvervanger alsmede het hoofd van de Taakgroep Verpleeghuizen;

 • -

  de directeur Gehandicaptenbeleid, diens plaatsvervanger alsmede het hoofd van de Taakgroep Bouw en de stafmedewerkers Bouwkunde en Techniek.

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het Besluit toezicht Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als functionarissen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, worden aangewezen:

 • de algemeen secretaris alsmede diens plaatsvervanger;

 • het hoofd van de afdeling bouwzaken alsmede diens plaatsvervanger;

 • het hoofd van de sectie bouwbegeleiding;

 • de medewerkers van de sectie bouwbegeleiding.

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van het Besluit toezicht Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, worden aangewezen:

 • -

  de directeur van de Directie Huisvesting, alsmede diens plaatsvervangers.

Naar boven