Wet milieubeheer

Geldend van 01-01-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen MB
WMB
Wm
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003245
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 3. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 4. Aanpassingsbesluit handel in emissierechten III
 5. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 6. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 7. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 8. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 9. Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017
 10. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 11. Activiteitenbesluit milieubeheer
 12. Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 13. Asbestverwijderingsbesluit 2005
 14. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 15. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 16. Besluit algemene regels milieu mijnbouw
 17. Besluit asbestwegen milieubeheer
 18. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 19. Besluit beheer autobanden
 20. Besluit beheer autowrakken
 21. Besluit beheer batterijen en accu’s 2008
 22. Besluit beheer verpakkingen 2014
 23. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 24. Besluit bodemkwaliteit
 25. Besluit brandstoffen luchtverontreiniging
 26. Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen
 27. Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen)
 28. Besluit detergentia milieubeheer
 29. Besluit emissiearme huisvesting
 30. Besluit energie vervoer
 31. Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten
 32. Besluit externe veiligheid buisleidingen
 33. Besluit externe veiligheid inrichtingen
 34. Besluit externe veiligheid transportroutes
 35. Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ
 36. Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 37. Besluit geluid milieubeheer
 38. Besluit geluidproduktie sportmotoren
 39. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 40. Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
 41. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 42. Besluit handel in emissierechten
 43. Besluit identificatie en registratie van dieren
 44. Besluit informatie inzake rampen en crises
 45. Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen
 46. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 47. Besluit inzamelen afvalstoffen
 48. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
 49. Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer
 50. Besluit lozen buiten inrichtingen
 51. Besluit lozing afvalwater huishoudens
 52. Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder
 53. Besluit maatregelen richtwaarden (luchtkwaliteitseisen)
 54. Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2015
 55. Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 56. Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
 57. Besluit milieueffectrapportage
 58. Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
 59. Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken
 60. Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
 61. Besluit omgevingsrecht
 62. Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen
 63. Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer
 64. Besluit risico's zware ongevallen 2015
 65. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 66. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 67. Besluit toezichthouders NEa
 68. Besluit tweede verlenging NSL
 69. Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging
 70. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche
 71. Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen
 72. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 73. Besluit vaststelling Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018
 74. Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies kalenderjaar 2017 en 2018 voor het systeem van verevening van kosten glastuinbouw
 75. Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het kalenderjaar 2016 (uitvoering systeem van verevening kosten voor glastuinbouw)
 76. Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw, jaren 2013 en 2014
 77. Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw, kalenderjaar 2015
 78. Besluit vaststelling Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP 3)
 79. Besluit vaststelling voor de jaren 2011 en 2012 van een hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw
 80. Besluit verlenging NSL
 81. Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 82. Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
 83. Besluit wijziging enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden afval)
 84. Binnenvaartbesluit
 85. Drinkwaterbesluit
 86. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
 87. Invoeringsbesluit Waterwet
 88. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 89. Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 90. POP-besluit milieubeheer
 91. Productenbesluit asbest
 92. Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan
 93. Regelen met betrekking tot grenswaarden voor kwik
 94. Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk
 95. Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 96. Regeling beheer autobanden
 97. Regeling beheer batterijen en accu’s 2008
 98. Regeling beheer verpakkingen
 99. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
 100. Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik
 101. Regeling bevordering aankoop schone en energiezuinige voertuigen
 102. Regeling bodemkwaliteit
 103. Regeling brandstoffen luchtverontreiniging
 104. Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen
 105. Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen
 106. Regeling energie vervoer
 107. Regeling Europese afvalstoffenlijst
 108. Regeling geluid milieubeheer
 109. Regeling geluidemissie buitenmaterieel
 110. Regeling geluidplafondkaart milieubeheer
 111. Regeling geluidproduktie sportmotoren
 112. Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 113. Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
 114. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
 115. Regeling grenswaarden afvalwater s-PVC-productie
 116. Regeling grenswaarden afvalwater VCM-bedrijven
 117. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer
 118. Regeling grenswaarden voor asbest
 119. Regeling grenswaarden voor cadmium in afvalwater
 120. Regeling grenswaarden voor chloroform in afvalwater
 121. Regeling grenswaarden voor DDT in afvalwater
 122. Regeling grenswaarden voor drins in afvalwater
 123. Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater
 124. Regeling grenswaarden voor HCB in afvalwater
 125. Regeling grenswaarden voor HCBD in afvalwater
 126. Regeling grenswaarden voor PCP in afvalwater
 127. Regeling grenswaarden voor PER in afvalwater
 128. Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater
 129. Regeling grenswaarden voor tetra in afvalwater
 130. Regeling grenswaarden voor TRI in afvalwater
 131. Regeling handel in emissierechten
 132. Regeling intrekking Regeling EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen
 133. Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 134. Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 135. Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
 136. Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
 137. Regeling overige pyrotechnische artikelen
 138. Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007
 139. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
 140. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 141. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 142. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 143. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 144. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 145. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2019
 146. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
 147. Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging motoren voor mobiele machines
 148. Regeling vaststelling regels betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp verwarmingstoestellen
 149. Regeling vaststelling regels scheepsrecyclinginrichtingen (uitvoering Verordening (EU) nr. 1257/2013, enz.)
 150. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2014
 151. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2015
 152. Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat
 153. Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai
 154. Regeling verwijdering PCB’s
 155. Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen
 156. Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden van openbare riolen
 157. Registratiebesluit externe veiligheid
 158. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
 159. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 160. Smogregeling 2010
 161. Stortbesluit bodembescherming
 162. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
 163. Tijdelijke regeling implementatie artikel 47, tweede lid, Richtlijn 2013/29/EU inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen
 164. Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie
 165. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
 166. Uitvoeringsbesluit EU-verordening emissiegrenswaarden voor motoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines
 167. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
 168. Vuurwerkbesluit
 169. Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
 170. Warenwetbesluit drukverpakkingen
 171. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)
 172. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 173. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
 174. Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur krachtens enige artikelen van de Wet milieubeheer (efficiënter gebruik geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen)
 175. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
 176. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
 177. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 178. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autobanden, enz. (aanpassing van de meldings- en mededelingstermijn (onbeperkte geldigheid melding en mededeling) )
 179. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)
 180. Wijzigingsbesluit Besluit brood- of banketbakkerijen milieubeheer, enz. (voorschriften brengen van bedrijfsafvalwater in een voorziening voor de inzameling en het bedrijfsafvaltransport van afvalwater)
 181. Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten
 182. Wijzigingsbesluit Besluit emissie-eisen stookinstallaties Wet inzake de luchtverontreiniging, enz.
 183. Wijzigingsbesluit Besluit geluid milieubeheer en Besluit geluidhinder (aanpassingen aan doelmatigheidscriterium)
 184. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen
 185. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (2)
 186. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (locatiewijziging en verkorting vergunningprocedure introductie in het milieu)
 187. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (regels inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu)
 188. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 (aanpassing aan wet- en regelgeving)
 189. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 (uitvoering richtlijnen nrs. 2001/42/EG en 2003/35/EG)
 190. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet
 191. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)
 192. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)
 193. Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, enz. (in verband met de Kaderwet bestuur in verandering)
 194. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 195. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 196. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)
 197. Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)
 198. Wijzigingsbesluit Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 199. Wijzigingsbesluit Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen)
 200. Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer
 201. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)
 202. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen
 203. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)
 204. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (het in oppervlaktewateren op of in de bodem brengen van schone tot matig verontreinigde onderhoudsspecie)
 205. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)
 206. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
 207. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)
 208. Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding)
 209. Wijzigingsregeling Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (borgsystematiek en vooraf goedgekeurde inrichtingen)
 210. Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer (uitvoering hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (systeem van geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur))
 211. Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer, enz. (aanvullende voorwaarden aan geluidmaatregelen)
 212. Wijzigingsregeling Regeling genetisch gemodificeerde organismen (herziening bijlage 1 en actualisering indeling handelingen in procesinstallaties)
 213. Wijzigingsregeling Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s, enz. (ex Verordening (EG) nr. 715/2007 tot typegoedkeuring motorvoertuigen emissies lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6), enz.)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanvulling circulaire schadevergoedingen
 2. Beleidsregel locatie veldproef gg-gewassen
 3. Circulaire Onderhoudsbaggerspecie
 4. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen
 5. Circulaire schadevergoedingen
 6. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanvulling circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten
  Bijlage: 2
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 3.54, 3.64
 5. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 1.2
 6. Activiteitenregeling milieubeheer
  Bijlagen: 9, 13
 7. Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  Artikel: 1
 8. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 9. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 10. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 2.2, 4.8
 11. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XIIb
 12. Asbestverwijderingsbesluit 2005
  Artikel: 14a
 13. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 14. Belastingplan 2012
  Artikel: XXXVIc
 15. Beleidsregel schietlawaai defensieterreinen
  Tekst: tekst
 16. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 17. Beleidsregels Nederlandse emissieautoriteit handhaving handel in emissierechten 2016
  Bijlage: I
 18. Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart
  Artikel: 1
 19. Beleidsregels voor lozing op oppervlaktewater door storting van baggerspecie in Wm-vergunningplichtige winputten
  Tekst: tekst
 20. Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.
  Circulaired.divisie: 7
 21. Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen
  Tekst: tekst
 22. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikelen: 1, 7, 11, 13, 17, 17a
 23. Besluit beheer verpakkingen 2014
  Artikel: 1
 24. Besluit beheer winningsafvalstoffen
  Artikel: 1
 25. Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen
  Artikel: 5
 26. Besluit bescherming Antarctica
  Artikel: 1
 27. Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
  Artikel: 3
  Bijlage: als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
 28. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
  Artikel: 5.6
 29. Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur
  Artikel: 3
 30. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 6
 31. Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen)
  Artikel: 1
 32. Besluit energie vervoer
  Artikelen: 1, 33
 33. Besluit externe veiligheid buisleidingen
  Artikel: 1
 34. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikel: 1
 35. Besluit geluid milieubeheer
  Artikelen: 1, 10, 13
 36. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Artikel: 1.5
 37. Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
  Artikel: 1
 38. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 31
 39. Besluit handel in emissierechten
  Artikel: 1
 40. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA
  Artikel: 1
 41. Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
  Artikel: 1
 42. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
  Artikel: 1
 43. Besluit maatregelen richtwaarden (luchtkwaliteitseisen)
  Artikel: 1
 44. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 45. Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
  Artikel: 1
 46. Besluit milieueffectrapportage
  Artikel: 1
 47. Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
  Artikel: 1
 48. Besluit omgevingsrecht
  Bijlagen: II, IV
  Artikel: 7.1
 49. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikelen: 11e, 11k
 50. Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)
  Bijlage: 2
 51. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 52. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 53. Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  Artikel: 1
 54. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 7.22
 55. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikel: 929a
 56. Circulaire Onderhoudsbaggerspecie
  Tekst: tekst
 57. Circulaire bekendmaking wijze verkrijging uitkering Gemeentefonds en Provinciefonds in verband met Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)
  Bijlage: 2
 58. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst: tekst
 59. Circulaire houtopslag
  Tekst: tekst
 60. Circulaire inwerkingtreding Wet van 21 juni 2001 tot wijziging Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen)
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3, 4
 61. Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 62. Circulaire schadevergoedingen
  Circulaired.divisie: 1.1
 63. Circulaire wapens en munitie 2018
  Tekst: tekst
 64. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.3, 2.4
 65. Drinkwaterwet
  Artikel: 4
 66. Erfgoedwet
  Artikel: 10.12
 67. Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
 68. Gelijkstelling provinciaal milieubeleidsplan Utrecht 1993-1997 aan een provinciaal milieubeleidsplan, Wet milieubeheer
 69. Geluidhinder veroorzaakt door spooremplacementen; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer
  Tekst: tekst
 70. Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart
 71. Herziening Circulaire schietlawaai
  Tekst: tekst
 72. Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen
 73. Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten
 74. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
  Artikel: VIII
 75. Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten
 76. Instelling Evaluatiecommissie Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
  Artikelen: 1, 2, 6
 77. Instelling Evaluatiecommissie Wet milieubeheer
  Artikelen: 1, 2
 78. Instellingsbesluit Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen
  Artikel: 2
 79. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
  Artikel: 3
 80. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 81. Invoeringswet Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: VI
 82. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikel: 30
 83. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 17
 84. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 85. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 86. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 87. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 88. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 89. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 90. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 91. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 92. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 93. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 94. MDW-operatie Wet Geluidhinder
  Tekst: tekst
 95. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 96. Meststoffenwet
  Artikelen: 6a, 16
 97. Mijnbouwwet
  Artikelen: 40, 153
 98. Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  Artikel: 1
 99. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 100. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015
  Bijlage: 1
 101. Productenbesluit asbest
  Artikel: 15
 102. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
  Artikel: 7a
 103. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
  Bijlagen: 1, 4, 5, 6
 104. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 105. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
  Artikelen: 1, 84
 106. Regeling bodemkwaliteit
  Artikel: 2.1
 107. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 108. Regeling geluid milieubeheer
  Artikel: 1
 109. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
 110. Regeling handel in emissierechten
  Artikel: 1
 111. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 112. Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
  Artikel: 1
 113. Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
  Artikel: 1
 114. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlage: 4.2.1
 115. Regeling natuurbescherming
  Artikel: 2.4
 116. Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007
  Artikel: 1
 117. Regeling risico’s zware ongevallen
  Artikelen: 2, 20
 118. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.5
  Bijlage: IV
 119. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.5
 120. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.5
 121. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.5
 122. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.5
 123. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2019
  Artikel: 1.5
  Bijlage: IV
 124. Registratiebesluit externe veiligheid
  Artikel: 1
 125. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  Bijlagen: I, V
 126. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bij Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba Sv)
 127. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
  Artikel: 100a
 128. Smogregeling 2010
  Artikel: 1
 129. Spoedwet wegverbreding
  Artikel: 3
 130. Stortbesluit bodembescherming
  Artikel: 1
 131. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
  Artikelen: 1, 81a
 132. Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen
  Artikel: 1
 133. Tracéwet
 134. Uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten
  Bijlage: 3
 135. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
  Artikel: 1
 136. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 137. Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 138. Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)
 139. VROM intrekkingsregeling 2004
  Artikel: 3
 140. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage: bijlage
 141. Verzamelwet IenM 2017
 142. Waterbesluit
  Artikel: 6.10
 143. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 2, 49, 50
 144. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 5.1, 5.13, 5.26
 145. Wet ammoniak en veehouderij
 146. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikelen: 22, 28, 29
 147. Wet bescherming Antarctica
  Artikel: 1
 148. Wet dieren
  Artikel: 11.7
 149. Wet geluidhinder
  Artikelen: 110a, 163, 165, 176
 150. Wet geurhinder en veehouderij
 151. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 152. Wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (gevolgen gesloten stortplaatsen voor het milieu)
 153. Wet uitbreiding Wet Milieubeheer (milieuverslaglegging)
 154. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (2)
  Artikel: II
 155. Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, enz. (in verband met de Kaderwet bestuur in verandering)
  Hoofdstuk: 2
 156. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragraaf: 3
 157. Wijzigingswet Mijnbouwwet, enz. (veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten)
 158. Wijzigingswet Tracéwet, enz. (verruiming mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen)
 159. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wet milieubeheer)
  Artikelen: XIX, XXII
 160. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
  Artikelen: XXII, XXIII
 161. Wijzigingswet Wet ammoniak en veehouderij
 162. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  Artikelen: VIII, XIX
 163. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalstoffen)
  Artikelen: IX, VIII
 164. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalwater)
  Artikel: IV
 165. Wijzigingswet Wet milieubeheer (milieu-effectrapportage)
  Artikel: II
 166. Wijzigingswet Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)
 167. Wijzigingswet Wet milieubeheer en Crisis- en herstelwet (implementatie herziening mer-richtlijn)
  Artikel: II
 168. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)
 169. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (implementatie richtlijn nr. 2008/101/EG (handel in emissierechten luchtvaart))
 170. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (intrekking handel in NOx-emissierechten)
 171. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)
 172. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (structuur beheer afvalstoffen)
  Artikelen: XVII, XVIII
 173. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (vaststelling Verordening (EU) nr. 600/2012 en Verordening (EU) nr. 601/2012 inzake o.m. broeikasgasemissierechten)
 174. Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998)
  Artikel: X
 175. Wijzigingswet hoofdstuk 18 Wet milieubeheer (Handhavingsstructuur)
Terug naar begin van de pagina