Wet milieubeheer

Geldend van 01-01-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 2. Besluit beheer autowrakken
 3. Besluit bodemkwaliteit
 4. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 5. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken
 7. Besluit omgevingsrecht
 8. Invoeringsbesluit Waterwet
 9. Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik
 10. Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen
 11. Regeling Europese afvalstoffenlijst
 12. Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat
 13. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 14. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen
 15. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (2)
 16. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (locatiewijziging en verkorting vergunningprocedure introductie in het milieu)
 17. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (regels inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu)
 18. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)
 19. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)
 20. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen
 21. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)
 22. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (het in oppervlaktewateren op of in de bodem brengen van schone tot matig verontreinigde onderhoudsspecie)
 23. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)
 24. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen: 1.1, 1.2
 2. Activiteitenregeling milieubeheer
  Bijlage: 11
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 2.3a
 4. Asbestverwijderingsbesluit 2005
  Artikel: 7
 5. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart
  Artikel: 1
 7. Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.
  Tekst: tekst
 8. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Bijlage: 1
 9. Besluit beheer autowrakken
  Artikel: 1
 10. Besluit bodemkwaliteit
  Artikelen: 2, 3, 5
 11. Besluit externe veiligheid buisleidingen
  Artikel: 2
 12. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikel: 1
 13. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
  Artikel: 10
 14. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikelen: 1, 3, 3a
 15. Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer
  Artikel: 1.1
 16. Besluit lozing afvalwater huishoudens
  Artikel: 1
 17. Besluit natuurbescherming
  Artikel: 2.12
 18. Besluit omgevingsrecht
  Artikelen: I, II, 1.1, 2.1, 2.2a
 19. Besluit risico's zware ongevallen 2015
  Artikel: 1
 20. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikelen: 1, 11k
 21. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 5, 6f
 22. Besluit veiligheidsregio’s
  Artikel: 6.3.1
 23. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen
  Artikel: 1
 24. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
  Artikel: 1
 25. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen
  Tekst: tekst
 26. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst: tekst
 27. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
  Artikelen: VIa, VIb
 28. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen: 2.25, 2.25b
 29. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 29j
 30. Mijnbouwwet
  Artikel: 31k
 31. Productenbesluit asbest
  Artikel: 2
 32. Regeling Europese afvalstoffenlijst
  Artikelen: 2, 6
 33. Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik
  Artikel: 1
 34. Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen
  Artikel: 3
 35. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 4.4.1
 36. Regeling natuurbescherming
  Artikel: 2.7
 37. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 6.3
 38. Stortbesluit bodembescherming
  Artikel: 1
 39. Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie
  Artikel: 1
 40. Tijdelijke regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014
  Artikelen: 8a*, 8b*
 41. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
  Artikel: 1
 42. Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging
  Artikel: 1
 43. Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)
  Artikel: VII
 44. Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
  Artikel: 1
 45. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 2.2.1
 46. Waterbesluit
  Artikel: 6.1b
 47. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 1.1, 2.33
 48. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikel: 1
 49. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 22
 50. Wet bescherming Antarctica
  Artikel: 1
 51. Wet geluidhinder
  Artikel: 1
 52. Wet milieubeheer
  Artikelen: 5.7, 7.1, 17.6, 21.6
 53. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 2.9, 5.5
 54. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 2
 55. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalstoffen)
  Artikel: VIII
 56. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalwater)
  Artikel: IV
 57. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)
  Artikelen: III, IV
 58. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (intrekking handel in NOx-emissierechten)
  Artikel: IV
 59. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (structuur beheer afvalstoffen)
  Artikel: XIV
 60. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (vaststelling Verordening (EU) nr. 600/2012 en Verordening (EU) nr. 601/2012 inzake o.m. broeikasgasemissierechten)
  Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina