Keuringsbeschikking ATP

Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 23-05-1997 t/m heden

Keuringsbeschikking ATP

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 8, 9 en 10 van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stb. 1978, 430),

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt verstaan onder:

a. Wet:

Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen;

b. Minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat;

c. Keuringsinstelling:

de in artikel 8, tweede lid, van de Wet bedoelde keuringsinstelling;

d. Keuringscertificaat:

het in artikel 8, eerste lid, van de Wet bedoelde keuringscertificaat.

Artikel 2

De keuringsaanvrage wordt ingediend bij de keuringsinstelling op een door deze aangegeven wijze.

Artikel 3

  • 1 De keuringsinstelling legt de keuringsuitslag schriftelijk vast en zendt, indien het vervoermiddel voor een keuringscertificaat in aanmerking komt, het keuringscertificaat toe aan de aanvrager.

    Ingeval niet tot afgifte van een keuringscertificaat kan worden overgegaan wordt zulks aan de aanvrager onder opgave van redenen medegedeeld.

  • 2 Voor verloren gegane, versleten of teniet gegane keuringscertificaten kunnen na schriftelijke aanvraag duplicaten worden verstrekt.

Artikel 4

De keuringsinstelling stelt een reglement vast ter zake van de ingevolge de Wet te verrichten keuringen.

Dit reglement wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. Het bevat in elk geval bepalingen omtrent de bij de aanvrage te verstrekken gegevens en daarbij over te leggen bescheiden, en de wijze van betaling van de kosten.

Artikel 5

  • 1 Van een besluit van de keuringsinstelling kan de aanvrager bij de Minister in beroep komen. Het beroepschrift wordt schriftelijk ingediend bij de Directeur-Generaal Goederenvervoer binnen dertig dagen na de dag waarop het besluit is verzonden, en is met redenen omkleed.

  • 2 de Minister zendt de keuringsinstelling onverwijld een afschrift van het beroepschrift toe.

Artikel 6

De Minister belist op het beroep binnen drie maanden nadat het beroepschrift is ingediend.

Hij stelt de keuringsinstelling in de gelegenheid het besluit waartegen beroep wordt ingesteld, toe te lichten. Het besluit van de Minister bevat de gronden waarop het berust.

Artikel 7

  • 1 Als keuringsinstelling in Nederland wordt voor de keuring van vervoermiddelen over de weg aangewezen de Dienst Wegverkeer.

  • 2 Als keuringsinstelling in Nederland wordt voor de keuring van vervoermiddelen over de spoorweg aangewezen: de N.V. Nederlandse Spoorwegen.

Artikel 9

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking op 1 juni 1979.

's-Gravenhage, 1 juni 1979

De

Staatssecretaris

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven