Instelling van een Commissie Multifunctionele Accommodaties

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 09-05-1979 t/m 30-12-2004

Instelling van een Commissie Multifunctionele Accommodaties

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Minister van Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Overwegende, dat het van belang is na te gaan op welke wijze een gezamenlijk opzetten en gebruiken kan worden bevorderd van accommodaties voor onderwijs en sociaal-culturele doeleinden;

Besluiten:

met ingang van de datum van deze beschikking

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Ingesteld wordt een Commissie Multifunctionele Accommodaties, hierna te noemen commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissie heeft tot taak:

het desgevraagd dan wel eigener beweging rapporteren aan of adviseren van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, verder te noemen de Ministers, met betrekking tot

 • 1. a. bouw van multifunctionele accommodaties voor onderwijs en sociaal-culturele doeleinden;

  • a. gezamenlijk gebruik van bestaande voorzieningen voor onderwijs en sociaal-culturele doeleinden:

 • 2. een zo goed mogelijke afstemming van de toepasselijke wettelijke subsidie- en andere voorschriften op de onder 1, genoemde doelstellingen, met inbegrip van het doen van voorstellen gericht op het wegnemen van eventuele belemmeringen in deze voorschriften;

 • 3. mogelijkheden, die het gezamenlijk gebruiken of opzetten van accommodaties kunnen bevorderen.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 de commissie bestaat uit leden, waaronder de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris:

 • 2 de Ministers benoemen en ontslaan de leden en wijzen de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris aan:

 • 3

  • a. tot leden worden benoemd een of meer vertegenwoordigers van

   • -

    het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen;

   • -

    het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;

   • -

    het Ministerie van Financiën;

   • -

    het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • b. tot leden kunnen voorts worden benoemd overige deskundigen, al dan niet als vertegenwoordigers van een direct betrokken instantie of organisatie;

 • 4 de Ministers kunnen waarnemers benoemen en ontslaan

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

De leden kunnen zich, in geval van verhindering, laten vervangen door een plaatsvervanger.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2004]

Het secretariaat van de commissie berust bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissie kan met inachtneming van deze beschikking haar werkzaamheden naar eigen inzicht nader regelen

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2004]

De adviezen, rapporten en voorstellen van de commissie worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen der leden en schriftelijk aan de Ministers aangeboden. Ieder lid is bevoegd een afwijkende mening daarin te doen opnemen.

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2004]

De kosten, voortvloeiende uit de door of namens dan wel in opdracht van de commissie verrichte werkzaamheden komen, na verkregen goedkeuring, ten laste van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2004]

Aan de commissieleden, waarnemers en aan derden/deskundigen, die aan de commissie zijn of worden toegevoegd, wordt uit 's Rijks kas vergoeding voor reis- en eventuele verblijfkosten verleend volgens de bepalingen van het Reisbesluit 1971. Voor niet-ambtelijke leden is terzake van toepassing categorie A.

Artikel 11

[Vervallen per 31-12-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de terzake geldende bepalingen van het Besluit Post- en Archiefzaken Rijksadministratie 1950 (Stb. K. 425) op overeenkomstige wijze als ten departemente van Onderwijs en Wetenschappen. De bescheiden worden bij opheffing van de commissie opgenomen in het archief van het departement.

Deze beschikking wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift toegezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan belanghebbenden.

, 9 mei 1979

Terug naar begin van de pagina