Beschikking analysemethoden meststoffen 1979

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 04-02-1998 t/m 31-12-2007

Beschikking analysemethoden meststoffen 1979

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 11 van de Meststoffenwet 1947 (Stb. H. 123) en artikel 1. eerste lid, van de Meststoffenbeschikking 1977 (Stcrt. 161),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Als methoden van onderzoek, bedoeld in artikel 11 van de Meststoffenwet 1947 en artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenbeschikking 1977 worden vastgesteld:

  • a. voor meststoffen waarvoor bij de type-aanduiding de vermelding EG-MESTSTOF wordt gebruikt, de methoden welke zijn neergelegd in bijlage 11 van de Richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1977, betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de bemonsterings- en analysemethoden voor meststoffen (77/535/EEG) (Pb. E.G. van 22 augustus 1977, nr. L. 213);

  • b. voor enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte, de methoden welke zijn neergelegd in de bijlagen I, II en III van de Richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 december 1986, betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake methoden ter controle van de kenmerken, de grenswaarden en de detonatiegevoeligheid van de enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte (87/94/EEG) (PbEG van 7 februari 1987, L 38);

  • c. voor meststoffen waarvoor de in onderdeel a genoemde vermelding niet wordt gebruikt, die niet zijn enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte als bedoeld in onderdeel b, en die voorts vermeld zijn in de beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake het intra-Benelux-verkeer van meststoffen, kalkmeststoffen, organische bodemverbeterende middelen en aanverwante waren, M (77)15, de methoden welke zijn neergelegd in het Reglement, gehecht aan de Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake de methoden van onderzoek van meststoffen, kalkmeststoffen, organische bodemverbeterende middelen en aanverwante waren M (78)10;

  • d. voor andere dan de in onderdeel a, b en c bedoelde meststoffen de bij het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten te Wageningen in gebruik zijnde methoden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De Beschikking analysemethoden meststoffen (Stcrt. 1977, 230) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking analysemethoden meststoffen 1979.

Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 24 april 1979

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze.
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven