Wet regeling van de vergoeding van de kosten van registratie motorboten

Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-07-1996 t/m heden

Wet van 17 maart 1979, houdende regeling van de vergoeding van de kosten van registratie van motorboten

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat regeling van de vergoeding van de kosten van registratie van motorboten, die van rijkswege geschiedt, wenselijk is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De Dienst Wegverkeer, bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994, geeft aan degene, op wiens aanvraag een motorboot wordt geregistreerd, terzake van de registratie een registratiebewijs onder opgave van een registratieteken af tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het door deze dienst vastgestelde tarief. Artikel 4q, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is van overeenkomstige toepassing.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lech , 17 maart 1979

Juliana

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

D. S. Tuijnman

Uitgegeven de zeventiende april 1979

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven