Besluit toelating tot het vrije verkeer luchtvaartuigen (Internationale Gezondheidsregeling)

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-04-1979 t/m 30-11-2008

Besluit van 17 maart 1979, ter uitvoering van artikel 34 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 7 februari 1979, DG Vgz/GMI, nr. 50611;

Gelet op artikel 34 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335);

De Raad van State gehoord (advies van 21 februari 1979, no. 16);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 9 maart 1979, DG Vgz/GMI, nr. 51091;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

  • 1 De gezagvoerder van een luchtvaartuig is verplicht voor aankomst de gezondheidsautoriteit voor de luchthaven, waar het luchtvaartuig zal aankomen, per radio kennis te geven van:

    • a. de aanwezigheid van personen aan boord, van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij lijden aan een ziekte;

    • b. omstandigheden aan boord, welke tot verspreiding van ziekte kunnen leiden;

    • c. het tijdens de internationale reis gedebarkeerd zijn van personen, van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij lijden aan een ziekte.

  • 2 Onder ziekte, bedoeld in het eerste lid, zijn niet begrepen luchtziekte en gevolgen van een ongeval.

  • 3 Indien er met betrekking tot een luchtvaartuig geen sprake is van een geval als bedoeld in het eerste lid, behoeft dat luchtvaartuig op gronden de volksgezondheid betreffende geen toelating tot het vrije verkeer aan te vragen.

  • 4 Indien met betrekking tot een luchtvaartuig een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid is gedaan, bepaalt de gezondheidsautoriteit voor de luchthaven, waar dat luchtvaartuig zal aankomen, op grond van de verstrekte inlichtingen welke maatregelen met betrekking tot de toelating tot het vrije verkeer moeten worden genomen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit toelating tot het vrije verkeer luchtvaartuigen (Internationale Gezondheidsregeling)".

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1979.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Lech, 17 maart 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

E. Veder-Smit

Uitgegeven de negenentwintigste maart 1979

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven