Instelling Stuurgroep particuliere Natuurschoonwet-landgoederen

[Regeling vervallen per 11-06-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 05-04-1979 t/m 10-06-2004

Instelling Stuurgroep particuliere Natuurschoonwet-landgoederen

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Overwegende, dat de duurzame instandhouding van particuliere, onder de Natuurschoonwet 1928 gerangschikte landgoederen wegens hun cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke, landschappelijke en recreatieve waarden dient te worden gewaarborgd en dat het wenselijk is, dat maatregelen daartoe in een overleg tussen daarvoor in aanmerking komende organisaties en vertegenwoordigers van de rijksoverheid begeleid worden;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

Ingesteld wordt een overlegorgaan, genaamd Stuurgroep particuliere Natuurschoonwet-landgoederen, hierna te noemen de Stuurgroep.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

De Stuurgroep heeft tot taak het begeleiden van maatregelen, onder meer vermeld in de beleidsaanbevelingen bij het rapport over de economische en financiële problematiek van particuliere Natuurschoonwet-landgoederen (N.E.I.-rapport 1977), die gericht zijn op de duurzame instandhouding van de cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke, landschappelijke en recreatieve waarden van deze landgoederen, zoals die in het bijzonder aanwezig zijn op de historische buitenplaatsen. Zij kan desgevraagd of uit eigen beweging voorstellen doen met betrekking tot maatregelen die dienstig kunnen zijn aan de bovengenoemde doelstellingen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De leden van de Stuurgroep, onder wie de voorzitter en de twee secretarissen, worden benoemd en ontslagen door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, hierna te noen en de Minister.

  Zij kunnen zich niet doen vervangen.

 • 2 Eén secretaris wordt benoemd uit de vertegenwoordigers van de betrokken organisaties en één secretaris wordt benoemd uit de ambtelijke leden van de Stuurgroep.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

Tot de taak van de secretarissen behoort:

 • a. het onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep opstellen van voorstellen, nota's en verslagen;

 • b. het voorbereiden van de vergaderingen van de Stuurgroep, zulks in overleg met de voorzitter;

 • c. het desgevraagd of uit eigen beweging verschaffen van documentatie en informatie aan de Stuurgroep.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

De Stuurgroep kan met inachtneming van de bepalingen van deze beschikking haar werkzaamheden naar eigen inzicht regelen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Uit de Stuurgroep kunnen ten behoeve van haar werkzaamheden werkgroepen worden gevormd.

 • 2 De werkgroepen kunnen zich verzekeren van de medewerking van deskundigen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De voorstellen van de Stuurgroep worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen en schriftelijk aan de Minister aangeboden.

 • 2 Ieder lid is bevoegd een afwijkende mening te doen opnemen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

De kosten, voortvloeiende uit de werkzaamheden die door, namens of in opdracht van de Stuurgroep worden verricht, behoeven de goedkeuring van de Minister en kunnen vervolgens ten laste van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk worden gebracht.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

Aan de leden van de Stuurgroep en aan de deskundigen, bedoeld in artikel 6, wordt uit 's Rijks kas vergoeding van reis- en verblijfkosten verleend volgens de regelen, welke ter zake wegens reizen voor 's Rijks dienst gelden of zullen gelden voor categorie A.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Stuurgroep geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie 1950 (Stb. K 425) op overeenkomstige wijze als ten Departemente van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

 • 2 De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Stuurgroep opgenomen in het archief van het departement.

  Van deze beschikking, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, zal een afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan de betrokkenen.

Rijswijk (Z.H.), 8 maart 1979

De

Staatssecretaris

voornoemd,

G. C. Wallis de Vries

Naar boven