Besluit archiefbescheiden instellingen van weldadigheid

[Regeling vervallen per 01-04-2004.]
Geldend van 01-01-1996 t/m 31-03-2004

Besluit van 29 januari 1979, houdende vaststelling van de in het derde lid van artikel 20 octies van de Rompwet Instellingen van weldadigheid bedoelde regelen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 1 december 1978, Directie Bijstandszaken en Directie Musea, Monumenten en Archieven, Nr. 200.481;

Gelet op artikel 20 octies, derde lid, van de Rompwet Instellingen van weldadigheid;

Gezien de adviezen van de Archiefraad van 14 maart 1973, Nr. 7304 en van 5 augustus 1977, Nr. 76117;

De Raad van State gehoord (advies van 13 december 1978 Nr. 16);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris voornoemd van 23 januari 1979 Nr. 201.297;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2004]

Onder de bevelen van gedeputeerde staten oefent de provinciale inspecteur, bedoeld in artikel 28 van de Archiefwet 1995, toezicht uit op de zorg voor de archiefbescheiden van de instellingen, als bedoeld in artikel 2, onder a en d, van de Rompwet Instellingen van weldadigheid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2004]

Wanneer gedeputeerde staten van oordeel zijn dat het bestuur van een in artikel 1 bedoelde instelling onvoldoende zorg draagt voor de archiefbescheiden, kunnen zij, na het bestuur te hebben gehoord, bepalen vóór welk tijdstip de door hen nodig geachte voorzieningen moeten zijn getroffen, daaronder begrepen ruimten voor de bewaring van archiefbescheiden. De provinciale inspecteur brengt aan gedeputeerde staten ter zake verslag uit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2004]

Op het in artikel 1 bedoelde toezicht is de door provinciale staten ingevolge artikel 33, eerste lid, van de Archiefwet 1995 vast te stellen verordening van overeenkomstige toepassing.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 29 januari 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

G. C. Wallis de Vries

Uitgegeven de zevenentwintigste februari 1979

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Terug naar begin van de pagina