Besluit begripsomschrijvingen artikel 1a Algemene Bijstandswet

Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 01-01-1979 t/m heden

Besluit van 22 januari 1979, houdende vaststelling van nadere regelen omtrent omschrijvingen van begrippen gebezigd in de Algemene Bijstandswet

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 8 november 1978; Afdeling Harmonisatie Bijstand Dienstverlening nr. 2;

Gelet op artikel 1a, derde lid, van de Algemene Bijstandswet;

Gezien het advies van het College Algemene Bijstandswet;

De Raad van State gehoord (advies van 29 november 1978, nr. 27);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris voornoemd van 12 januari 1979;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 1a, eerste lid, van de wet wordt verstaan onder instelling:

een organisatie waarin twee of meer natuurlijke personen maatschappelijke of medische dienstverlening tot taak hebben.

Artikel 3

Voor de toepassing van artikel 1a, eerste lid, van de wet wordt verstaan onder

  • a. maatschappelijke dienstverlening:

    het geheel van activiteiten dat, in meerdere of mindere mate georganiseerd en al dan niet beroepsmatig verricht, tot doel heeft het maatschappelijk functioneren van personen of groepen te herstellen of te bevorderen.

  • b. medische dienstverlening:

    dienstverlening in het kader waarvan medische, paramedische, psycho-therapeutische, farmaceutische of verpleegkundige hulp wordt verleend.

Artikel 4

Voor de toepassing van artikel 1a, eerste lid, van de wet is onder maatschappelijke of medische dienstverlening in ieder geval begrepen het verrichten van werkzaamheden die liggen op het terrein van de voorzieningen, welke voorkomen op een door Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk vast te stellen lijst.

Deze lijst en wijzigingen daarin worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 5

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Besluit begripsomschrijvingen artikel 1a Algemene Bijstandswet, treedt in werking op de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1979.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift wordt gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 22 januari 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

J. G. Kraaijeveld-Wouters

Uitgegeven de eerste maart 1979,

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven