Instructie voor de deelgebiedscommissie

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 25-06-2006 t/m 30-06-2010

Instructie voor de deelgebiedscommissie

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 4, zevende lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën (Stb. 1977, 694);

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Besluit:

Enige artikel

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De instructie voor de deelgebiedscommissie, bedoeld in artikel 4, zesde lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën (Stb. 1977, 694), hierna te noemen ‘de wet’, wordt als volgt vastgesteld.

Titel 1. Inleidende bepaling

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Indien de herinrichtingscommissie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet, op grond van artikel 4, achtste lid, van de wet een gedeelte van haar taken aan de deelgebiedscommissie, hierna te noemen de commissie, heeft opgedragen, vervult de commissie deze taken met inachtneming van de door de herinrichtingscommissie bij de overdracht gestelde voorwaarden.

 • 2 In het in het eerste lid bedoelde geval zijn de bepalingen van de instructie voor de herinrichtingscommissie, vastgesteld bij Besluit van de Minister van Landbouw en Visserij van 16 januari 1979 voor zover deze betrekking hebben op het door die commissie overgedragen gedeelte van haar taken, van toepassing op de commissie.

Titel 2. Werkwijze van de deelgebiedscommissie

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De commissie vergadert als regel eenmaal per maand en voorts:

 • a. zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht;

 • b. wanneer ten minste de helft van het aantal leden dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoekt;

 • c. wanneer de herinrichtingscommissie de voorzitter verzoekt een vergaderingen bijeen te roepen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De vergaderingen van de commissie worden voorbereid door de voorzitter en de secretaris van de commissie, alsmede de ingenieur van het kadaster, die op grond van artikel 4, negende lid, van de wet is aangewezen, hierna te noemen ingenieur van het kadaster. Zij stellen de agenda op en bereiden de te behandelen onderwerpen zo mogelijk schriftelijk voor.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 alle vergaderingen met uitzondering van die, welke naar het oordeel van de voorzitter een spoedeisend karakter dragen, worden door de secretaris met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen uitgeschreven onder opgave van de plaats, de dag en het tijdstip van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen.

 • 2 De commissie geeft onder mededeling van de agenda van elke vergadering zo tijdig mogelijk en, in niet spoedeisende gevallen, ten minste een week van te voren, kennis aan het secretariaat van de herinrichtingscommissie.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Tot de vergadering van de commissie worden steeds uitgenodigd:

 • a. de secretaris van de herinrichtingscommissie: deze kan zich doen vertegenwoordigen of vergezellen door een door hem aan te wijzen medewerker;

 • b. een ingenieur van het kadaster directie landinrichting: deze kan zich doen vertegenwoordigen of vergezellen door een door hem aan te wijzen ambtenaar;

 • c. het hoofd projecten van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de provincie, waarin het deelgebied of het grootste gedeelte daarvan is gelegen: deze kan zich doen vertegenwoordigen of vergezellen door een of meer door hem aan te wijzen ambtenaren;

 • d. andere deskundigen, indien de te behandelen onderwerpen dit naar het oordeel van de commissie gewenst maken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Er is op de plaats waar de vergadering wordt gehouden een presentielijst aanwezig, waarop de aanwezige leden en personen, bedoeld in artikel 5, hun handtekening plaatsen en die na het sluiten van de vergadering wordt gesloten door ondertekening door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Tot het nemen van geldige besluiten is de aanwezigheid van ten minste drie vijfden van het aantal leden vereist.

 • 2 Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De commissie kan besluiten haar vergaderingen in het openbaar te houden.

 • 2 De deuren worden in ieder geval gesloten, wanneer in de vergadering aangelegenheden, die personen betreffen, worden behandeld.

 • 3 De commissie kan omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van stukken, die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Zij wordt in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De secretaris van de commissie legt hetgeen ter vergadering is behandeld in een verslag vast en zendt een afschrift hiervan aan de leden van de commissie, aan de personen, bedoeld in artikel 5, aan de directeur van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, hierna te noemen de directeur DLG.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De secretaris zendt afschriften van alle correspondentie met derden aan de secretaris van de herinrichtingscommissie, aan het hoofd projecten, bedoeld in artikel 5, onderdeel c, aan de ingenieur van het kadaster, en, al naar gelang het onderwerp, de voorzitters van de blokcommissies, bedoeld in artikel 12.

 • 2 De secretaris van de commissie draagt zorg voor de archiefvorming volgens de bepalingen en instructies opgesteld voor het archiefbeheer van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De leden van de commissie ontvangen overeenkomstig het Vacatiegeldenbesluit 1988 van Rijkswege een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde leden ontvangen van Rijkswege een vergoeding voor het verrichten van andere werkzaamheden ten behoeve van de commissie en een reis- en verblijfkostenvergoeding overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

 • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde vergoedingen worden vastgesteld door de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Financiën.

Titel 3. Blokcommissies

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De commissie is bevoegd al dan niet uit haar midden een blokcommissie voor ieder in artikel 1 van de wet bedoeld blok in te stellen.

 • 2 Een blokcommissie heeft tot taak de commissie van advies te dienen inzake de herkaveling van het blok

 • 3 De instelling en samenstelling van een blokcommissie behoeven de goedkeuring van de herinrichtingscommissie en van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De leden van de blokcommissie ontvangen overeenkomstig het Vacatiegeldenbesluit 1988 van Rijkswege een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde leden ontvangen van Rijkswege een vergoeding voor het verrichten van andere werkzaamheden ten behoeve van de blokcommissie.

 • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde vergoedingen worden vastgesteld door de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën.

Titel 5. Slotbepaling

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan, in overeenstemming met de in artikel 4, tweede lid van de wet genoemde ministers, gedurende de herinrichtingsperiode deze instructies wijzigen.

Behoudens in de gevallen waarin zulks op grond van een wijziging van de wet geschiedt, gaat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hiertoe niet over dan nadat bij de herinrichtingscommissie en Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe in de gelegenheid heeft gesteld omtrent de voorgestelde wijzigingen

Hun zienswijze aan hem mede te delen.

's-Gravenhage, 16 januari 1979

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

Van der Stee.

Naar boven