Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwprodukten 1979

[Regeling vervallen per 15-07-2007.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-01-2005 t/m 14-07-2007

Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwprodukten 1979

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 19 en 23 van de Landbouwwet;

Gehoord het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, het Produktschap voor Groenten en Fruit, het Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën, het Produktschap voor Vee en Vlees en het Produktschap voor Zuivel,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Verordening:

Verordening (EEG) nr. 569/88 van de Commissie van 16 februari 1988 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van produkten uit interventie (PbEG nr. L 55);

interventieprodukten:

produkten, die ingevolge de in artikel 1, eerste lid, van de Verordening genoemde communautaire regelingen in enige lid-staat zijn verkocht uit interventievoorraden onder voorwaarde van een bijzonder gebruik en/of een bijzondere bestemming als in de Verordening bedoeld, daaruit verkregen of met behulp daarvan vervaardigde produkten, zolang met betrekking tot de desbetreffende produkten die voorwaarde nog niet volledig is vervuld;

Minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Dienst Regelingen:

Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

het desbetreffende produktschap:

het produktschap dat is beslat met de toepassing van de marktorganisatie binnen welk kader de interventie van het betrokken produkt heeft plaatsgevonden;

fabrieksadministratie:

administratie van de met betrekking tot de be- of verwerking van interventieprodukten bedrijfsmatig verrichte werkzaamheden;

herkomst:

de EEG-lid-staat, door wiens interventiebureau de interventieprodukten uit de markt zijn genomen;

denatureren:

het wijzigen van de samenstelling van een produkt door het daaraan toevoegen van de naturatiemiddelen overeenkomstig en ter uitvoering van een communautaire regeling;

ondermelk:

melk en karnemelk met een vetgehalte van ten hoogste 1%;

mager melkpoeder:

melk en karnemelk in poedervorm met een vetgehalte van ten hoogste 11%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 Degene, die produkten, waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat het interventieprodukten zijn, bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad heeft, be- of verwerkt, dan wel ontvangt of aflevert is verplicht ter zake van de desbetreffende door hem verrichte gedragingen een dagelijks bij te houden boekhouding en voorraad- of fabrieksadministratie te voeren en deze boekhouding en voorraad- of fabrieksadministratie, alsmede de in het tweede lid bedoelde bescheiden, gedurende drie jaren te bewaren.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde boekhouding en voorraad- of fabrieksadministratie dienen volledig te zijn, nauwkeurig en naar waarheid te worden bijgehouden en zodanig te zijn ingericht dat daaruit de volgende gegevens kunnen worden gekend, gestaafd door leveringsbewijzen, facturen en verwerkingsstaten:

  • a. de dag van ontvangst en de ontvangen hoeveelheden interventieprodukten, onderscheiden naar hun aard en herkomst, alsmede de naam en het adres van de leverancier;

  • b. de dag van be- of verwerking en de be- of verwerkte hoeveelheden interventieprodukten, alsmede de daarnaast in de voorraden interventieprodukten als gevolg van retourzendingen, verliezen of soortgelijke oorzaken en in voorkomende gevallen vervoedering, onderscheiden naar aard en hoeveelheid van deze produkten, opgetreden wijzigingen;

  • c. de dag van aflevering en de afgeleverde hoeveelheden interventieprodukten en, indien het mager melkpoeder betreft, het mengvoeder waarvan het bestanddeel vormt, onderscheiden naar hun aard en herkomst alsmede de naam en het adres van de afnemer, geen kleinverbruiker zijnde;

  • d. indien de be- of verwerking van de interventieprodukten bestaat uit of gepaard gaat met denatureren: bovendien de hierbij gebruikte denaturatiemiddelen, onderscheiden naar hun aard en hoeveelheden.

 • 3 De bovenstaande gegevens dienen voor elk stadium van be- of verwerking waarin de interventieprodukten zich in het bedrijf bevinden afzonderlijk te worden vermeld.

 • 4 Indien interventieprodukten van meer dan een leverancier zijn ontvangen, dient de boekhouding en voorraad- of fabrieksadministratie tevens zodanig te zijn ingericht, dat daaruit blijkt met welke van de ontvangen hoeveelheden de afgeleverde hoeveelheden interventieprodukten overeenkomen.

 • 5 Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de door het desbetreffende produktschap ter zake voorgeschreven nadere regelen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 Degene, die ingevolge artikel 2 de aldaar bedoelde boekhouding en voorraad- of fabrieksadministratie dient bij te houden, is verplicht van de daarin opgenomen aflevering van interventieprodukten, anders dan aan kleinverbruikers, aan Dienst Regelingen opgave te doen van de dag van aflevering en de afgeleverde hoeveelheden, onderscheiden naar hun aard en herkomst, alsook van de naam en het adres van de afnemer.

  Indien degene, die de interventieprodukten aflevert, deze niet zelf uit interventie heeft aangekocht, dient bij de opgave tevens melding te worden gemaakt van de naam en het adres van de leverancier, wiens verplichtingen door de aflevering tegenover de Minister of het desbetreffende buitenlandse interventiebureau worden gekweten.

 • 2 De opgaven dienen te geschieden op door de Minister ter beschikking gestelde formulieren, waarvan de modellen door de Minister zijn opgesteld in overleg met het desbetreffende produktschap en met inachtneming van de communautaire bepalingen, voor de toepassing waarvan zij dienen.

 • 3 De opgaven dienen volledig, naar waarheid en met inachtneming van de op de formulieren gestelde onderscheidingen en aanwijzingen te worden gedaan en moeten gedateerd en ondertekend bij Dienst Regelingen worden ingediend binnen de door de Minister gestelde termijnen en met de door hem voorgeschreven periodiciteit.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Voor de toepassing van artikel 2 worden met interventieprodukten gelijkgesteld:

 • a. de door telersverenigingen of groeperingen van telersverenigingen als bedoeld in artikel 13 onderscheidenlijk artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 1035/72 (Pb. E.G. nr. L 148) ingevolge de desbetreffende communautaire bepalingen uit de markt genomen produkten voor zover bij de verkoop aan deze produkten een bijzonder gebruik en/of een bijzondere bestemming dient te worden gegeven, zolang die voorwaarde nog niet volledig is vervuld;

 • b. de door de producentengroeperingen als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3796/81 (PbEG L 379), ingevolge de desbetreffende communautaire bepalingen uit de markt genomen produkten, voor zover bij de verkoop aan die produkten een bijzonder gebruik en/of een bijzondere bestemming dient te worden gegeven en zolang die voorwaarden nog niet volledig is vervuld;

 • c. de produkten, waarvoor een opslag- of verwerkingscontract is gesloten met de Minister of een buitenlands interventiebureau, indien daaraan om voor steun in aanmerking te komen ingevolge enige communautaire bepaling een bijzonder gebruik en/of een bijzondere bestemming dient te worden gegeven, zolang die voorwaarde nog niet volledig is vervuld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 Voor de toepassing van artikel 3 worden met interventieproducten gelijkgesteld de producten, bedoeld in artikel 4.

 • 3 De opgave, bedoeld in artikel 3, wordt voor de in artikel 4, onder b, bedoelde producten gedaan bij Dienst Regelingen voor producten waarvoor financiering uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw wordt aangevraagd, en bij het Productschap Vis voor producten waarvoor geen financiering uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw wordt aangevraagd.

 • 4 De opgave voor de in artikel 4, onder c, bedoelde producten bevat tevens de beginvoorraad van deze producten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 Het bepaalde in artikel 2 is van overeenkomstige toepassing op de navolgende produkten, niet zijnde een interventieprodukt of een daarmee gelijkgesteld produkt als bedoeld in artikel 4, waarvoor ingevolge enige EEG-verordening steun wordt verleend, onder de voorwaarde van denaturatie en/of verwerking dan wel onder de voorwaarde, dat bij verkoop aan deze produkten een bijzonder gebruik en/of een bijzondere bestemming dient te worden gegeven, en wordt het gestelde achter het eerste gedachtenstreepje gelezen als volgt: ondermelk, magere melkpoeder en boter; overeenkomstig het in de desbetreffende EEG-verordening bepaalde, zolang die voorwaarde nog niet volledig is vervuld:

  • -

   ondermelk en mager melkpoeder:

  • -

   dit ondermelk of mager melkpoeder verkregen of met behulp daarvan vervaardigde produkten.

 • 2 Het bepaalde in artikel 2 is voorts een overeenkomstige toepassing op sojabonen waarvoor ingevolge Verordening (EEG) nr. 1491/85 (PbEG L 151) en haar uitvoeringsbepalingen steun wordt verleend onder de voorwaarde van verwerking of aflevering aan een onderneming die gehouden is tot verwerking, zolang deze verwerking nog niet volledig is geschied.

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op produkten waarvoor ingevolge Verordening (EEG nr. 756/70 PbEG nr. L 91) steun wordt verleend, zolang door de fabrikant of de afnemer van deze produkten daaraan niet het gebruik of de bestemming is gegeven als door de Verordening is voorgeschreven, met dien verstande dat de opgave, bedoeld in artikel 3, met betrekking tot genoemde produkten dient te geschieden aan het Produktschap voor Zuivel overeenkomstig de door dit Produktschap gestelde voorschriften.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Al naar gelang van het geval, is degene, die tot het doen van de opgaven bedoeld in de artikelen 3 en 5 is verplicht op daartoe strekkend verzoek verplicht aan Dienst Regelingen, aan het Productschap Tuinbouw, aan het Produktschap Vis, dan wel aan de Algemene Inspectiedienst nadere gegevens betreffende de opgave volledig en naar waarheid te verstrekken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 Het is aan een ieder verboden produkten waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat het interventieprodukten zijn, dan wel daarmee gelijkgestelde produkten als bedoeld in artikel 4, te vervreemdem of af te leveren tenzij daardoor aan die produkten het bijzonder gebruik of de bijzondere bestemming als voorgeschreven wordt gegeven, dan wel de vervreemding of aflevering plaatsvindt aan een ondernemer, die van de handel in of de be- of verwerking van deze of soortgelijke produkten zijn beroep of bedrijf maakt en zich bij de transactie schriftelijk tegenover hem heeft verbonden zijnerzijds aan die produkten het voorgeschreven gebruik dan wel de voorgeschreven bestemming te geven en daarbij erkent kennis te dragen van de desbetreffende bepalingen van de onderhavige beschikking.

 • 2 Het is aan een ieder verboden de in het eerste lid bedoelde produkten bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad te hebben dan wel te be- of verwerken anders dan ter nakoming van de met betrekking tot het gebruik en/of de bestemming van deze produkten ter zake van de verkoop uit interventie voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 In de gevallen waarin ingevolge enige communautaire bepaling een controle-exemplaar dient te worden afgegeven nadat de interventieprodukten, de daarmee gelijkgestelde produkten, of het in artikel 6 bedoelde mager melkpoeder, een gehele of gedeeltelijke be- of verwerking of denaturatie hebben ondergaan, vindt deze afgifte niet plaats dan na overlegging bij de aangifte ten uitvoer van een formulier L, als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, in tweevoud ingevuld als aldaar in het eerste lid aangegeven en voorts houdende een door het desbetreffende produktschap gewaarmerkte aantekening dat alle voorschriften met betrekking tot het bijzonder gebruik en/of de bijzondere bestemming zijn nageleefd onder vermelding van alle gegevens die ter zake door de Verordening overigens zijn voorgeschreven.

 • 2 Voor in Benelux circulerende produkten als bedoeld in het eerste lid vindt in de aldaar bedoelde gevallen afgifte van een controledocument BENELUX-5 op de voet van het bepaalde in de artikenen la tot en met 2 van de Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen eveneens niet plaats dan nadat is vastgesteld dat alle vorenbedoelde voorschriften zijn nageleefd.

  Voor wat betreft interventieprodukten vermeldt Dienst Regelingen, en voor wat betreft daarmee gelijkgestelde produkten en de in artikel 6 bedoelde produkten vermeldt het desbetreffende produktschap op het document alle gegevens die ter zake door de Verordening overigens zijn voorgeschreven

Artikel 11

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

De minister kan besluiten:

 • a. dat de voor het geven van het bijzonder gebruik en/of de bijzondere bestemming voorgeschreven termijn wordt verlengd met de tijd die op grond van de aangevoerde omstandigheden nodig wordt geacht;

 • b. dat de controle kan worden geacht te zijn verricht indien de interventieprodukten onherroepelijk teloor zijn gegaan.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 Dienst Regelingen onverminderd het gestelde in het tweede lid is belast met het houden van toezicht op de denaturatie van interventieprodukten, daarmee gelijkgestelde produkten als bedoeld in artikel 4 en mager melkpoeder als bedoeld in artikel 6, eerste lid, die plaatsvindt ten behoeve van de op het gebruik en/of de bijzondere bestemming van deze produkten in de zin van deze beschikking uit te oefenen controle.

 • 2 Het Produktschap Vis is belast met de denaturatie, dan wel met het toezicht op de denaturatie van uit de markt genomen produkten, waarop Verordening (EEG) nr. 3796/81 (PbEG L 379) betrekking heeft, en waarvoor geen financiering uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw wordt aangevraagd.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 Inzake hetgeen aan Dienst Regelingen is gebleken met betrekking tot de denaturatie, de be- of verwerking, het gebruik of de bestemming van interventieprodukten, daarmede gelijkgestelde produkten als bedoeld in artikel 4, of mager melkpoeder als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geeft het aan het desbetreffende produktschap de verklaringen af die dat produktschap behoeft met het oog op de afgifte van een controle-exemplaar of BENELUX 5-controle-document of de betaling van steun voor zodanige produkten.

 • 2 Op daartoe strekkend verzoek doet Dienst Regelingen aan het desbetreffende produktschap ook mededeling van de nadere gegevens als bedoeld in de artikelen 3 en 5 die het produktschap voor de uitoefening van zijn taak behoeft.

 • 3 Van de verklaringen, bedoeld in het eerste lid, zendt Dienst Regelingen steeds afschrift toe aan de betrokkene.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 De Beschikking administratieve voorschriften ondermelk en mager melkpoeder 1974, de Beschikking controlevoorschriften interventieprodukten 1976, en de Beschikking boterconcentraat en de Beschikking boter speciale verkoop EEG worden ingetrokken.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwprodukten 1979: zij wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 januari 1979.

's-Gravenhage, 28 december 1978

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

Voor deze;
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Bijlage I. behorende bij de Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwprodukten 1979

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Bijlage 42659.png
Bijlage 42660.png
Bijlage 42661.png
Naar boven