Aanwijzing vestigingsplaats casino 's-Gravenhage

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 27-01-1979 t/m heden

Aanwijzing 's-Gravenhage als vestigingsplaats voor een casino

De Staatssecretaris van Justitie, en de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op Artikel 27p van de Wet op de kansspelen;

Gezien de voordracht van de Raad voor de Casinospelen van 10 februari 1976 (Stcrt. 1976, nr. 48);

Gezien voorts het besluit van de gemeenteraad van 's-Gravenhage van 4 oktober 1976,

Besluiten:

Artikel 1

's-Gravenhage wordt aangewezen als gemeente waarvoor bij de Organisatiebeschikking casinospelen (Stcrt. 1975, nr. 252) vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde aanwijzing geldt uitsluitend voor zover het speelcasino in het Kurhaus aldaar wordt gevestigd.

Artikel 3

Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 28 december 1978

De

Staatssecretaris

van Justitie,

E. A. Haars

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven