Besluit EEG-tapmaatflessen

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 11-09-1998 t/m 31-01-2007

Besluit van 16 november 1978, houdende regelen in verband met het aanbrengen van het EEG-teken op tapmaatflessen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, van 28 september 1978, no. 678/959 W.J.A.;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake flessen, gebruikt als tapmaat, no. 75/107/EEG (Pb E. G. 1975, L 42);

Gelet op artikel 21a van de IJkwet 1937 (Stb. 627);

De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1978, no. 16);

Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris van 14 november 1978, no. 678/1188 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

tapmaatflessen: gesloten of afsluitbare flessen, vervaardigd van glas of enig ander materiaal waarvan de eigenschappen ter zake van stijfheid en vormvastheid dezelfde metrologische waarborgen bieden als glas, welke flessen:

 • a. bestemd zijn voor opslag, vervoer of aflevering daarin van een vloeistof;

 • b. een nominaal volume hebben van niet minder dan 0,05 liter doch niet meer dan 5 liter, en

 • c. zodanige metrologische eigenschappen zoals kenmerken van vorm en regelmaat van vervaardiging bezitten dat zij na vulling tot een bepaald niveau of tot een bepaald gedeelte van hun strijkvolle inhoud te zamen met een daartoe geschikte lengtemaat als meetmiddel kunnen worden gebruikt ter bepaling van de hoeveelheid vloeistof, die zij bevatten;

nominaal volume van een tapmaatfles (Vn): het op een tapmaatfles aangegeven vloeistofvolume, dat die fles bij 20°C wordt geacht te bevatten, indien deze is gevuld onder de gebruiksomstandigheden waarvoor die fles is bestemd;

strijkvolle inhoud van een tapmaatfles: het vloeistofvolume, dat een tapmaatfles bij 20°C bevat, indien deze tot het strijkvlak is gevuld;

werkelijk volume van een tapmaatfles: het vloeistofvolume, dat een tapmaatfles bij 20°C bij vulling overeenkomstig de voor die fles bestemde methode bevat;

EEG-teken: het teken 3 (gespiegelde epsilon);

wet: de IJkwet (Stb. 1989, 10);

Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Een fabrikant van tapmaatflessen kan bij de ijkinstelling schriftelijk de goedkeuring van een identificatieteken voor door hem vervaardigde tapmaatflessen aanvragen.

 • 2 De ijkinstelling verleent zijn goedkeuring aan een identificatieteken, indien het naar zijn oordeel geschikt is om als zodanig door de betrokken fabrikant te worden gebruikt.

 • 3 De ijkinstelling doet van de goedkeuring van een identificatieteken binnen één maand mededeling aan de bevoegde diensten van de andere Lid-Staten van de Europese Unie, de andere Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Tapmaatflessen mogen uitsluitend zijn voorzien van het EEG-teken, indien zij voldoen aan het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Het EEG-teken moet zijn aangebracht op het zijvlak, de onderrand of de bodem; dat teken moet ten minste 3 mm hoog zijn.

 • 2 Op één der in het eerste lid aangegeven plaatsen moeten de volgende aanduidingen zijn aangebracht:

  • a. het nominale volume in liter, centiliter of milliliter, weergegeven in cijfers met een minimale hoogte van 6 mm bij een nominaal volume van meer dan 100 cl, van 4 mm bij een nominaal volume van meer dan 20 cl doch niet meer dan 100 cl en van 3 mm bij een nominaal volume van 20 cl of minder, en gevolgd door het symbool of de naam van de gebruikte meeteenheid;

  • b. het identificatieteken van de fabrikant, waarvoor een door de ijkinstelling of een door de bevoegde dienst van een andere Lid-Staat van de Europese Unie of een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verleende goedkeuring geldt.

 • 3 Op de bodem of de onderrand moet of moeten - al naar gelang de voor die fles bestemde vulmethode of vulmethoden - zijn aangebracht:

  • a. de aanduiding van de strijkvolle inhoud in centiliter, weergegeven in cijfers en niet gevolgd door het symbool of de naam van die meeteenheid;

  • b. de aanduiding van de afstand in millimeter tussen het strijkvlak en het met het nominale volume overeenkomende vulniveau, weergegeven in cijfers, gevolgd door het symbool mm.

 • 4 De cijfers, bedoeld in het derde lid, moeten een minimale hoogte hebben, gelijk aan die welke voor het weergeven van het nominale volume van de betrokken fles in het tweede lid, onder a, is voorgeschreven.

 • 5 Het EEG-teken en de in het tweede en derde lid bedoelde aanduidingen moeten onuitwisbaar, gemakkelijk leesbaar en goed zichtbaar zijn; de in het derde lid bedoelde aanduidingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht, dat geen verwarring kan ontstaan met de aanduidingen, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Aanduidingen in woord of beeld, die verward kunnen worden met het EEG-teken of met aanduidingen als bedoeld in artikel 4, eerste, tweede of derde lid, mogen op tapmaatflessen niet aanwezig zijn.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De maximaal toelaatbare fout van een tapmaatfles, zijnde het maximaal toelaatbare verschil (in plus of min) tussen het werkelijke volume en het nominale volume Vn van die fles, is die welke in de onderstaande tabel voor tapmaatflessen van het desbetreffende nominale volume is aangegeven:

  Nominaal volume Vn in millimeter

  Maximaal toelaatbare fouten

   

  in % van Vn

  in

  millimeter

  van 50 tot 100

  -

  3

  van 100 tot 200

  3

  -

  van 200 tot 300

  -

  6

  van 300 tot 500

  2

  -

  van 500 tot 1000

  -

  10

  van 1000 tot 5000

  1

  -

 • 2 De in het eerste lid aangegeven maximaal toelaatbare fouten gelden tevens als de maximaal toelaatbare fouten op de strijkvolle inhoud van de desbetreffende flessen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Het is een fabrikant en een importeur van tapmaatflessen verboden van het EEG-teken voorziene tapmaatflessen ten verkoop voorhanden te hebben, ten verkoop aan te bieden of in de handel te brengen, indien ten aanzien van die tapmaatflessen niet wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De ijkinstelling verricht het onderzoek, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht, van tapmaatflessen voorzien van het EEG-teken bij de fabrikanten en importeurs van zodanige flessen volgens een door Onze Minister aan te wijzen steekproefmethode.

 • 2 Indien bij een onderzoek als bedoeld in het eerste lid niet wordt voldaan aan het bij de toegepaste steekproefmethode behorende goedkeurcriterium, levert dit ten aanzien van alle tapmaatflessen, die behoren tot de partij waaruit de steekproef is getrokken, het vermoeden op dat zij niet voldoen aan het bepaalde in artikel 6.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Ten aanzien van tapmaatflessen geldt artikel 7, eerste lid, onder b, van de wet niet.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit EEG-tapmaatflessen.

 • 2 Het treedt in werking met ingang van 1 december 1978.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 16 november 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Uitgegeven de achtentwintigste november 1978

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven