Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1979

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1981.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-01-1979 t/m heden

Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1979

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen vastgesteld krachtens artikel 9, achtste lid, der Algemene Ouderdomswet, per 30 september 1978 ten minste één procent afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1977;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1979 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 6.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1979.

's-Gravenhage, 13 november 1978

De

Minister

voornoemd,

J. de Ruiter

Naar boven