Beschikking regelen vergoeding door wild aangerichte schade

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-04-2002 t/m 30-06-2010

Beschikking regelen vergoeding door wild aangerichte schade

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 28, tweede lid, van de Jachtwet (Stb. 1954, 523)*Laatstelijk gewijzigd bij wet van 14 oktober 1977, Stb. 578.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

In deze beschikking wordt onder 'landbouw' verstaan: akkerbouw, weidebouw, tuinbouw, bosbouw, teelt van griendhout, veeteelt, pluimveeteelt en visserij.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Door het bestuur van het Jachtfonds kan een tegemoetkoming worden verleend aan de grondgebruiker in door wild aangerichte schade aan de landbouw op zijn aanvrage en met inachtneming van het in de navolgende artikelen bepaalde.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De hoogte van de door wild aangerichte schade wordt door het bestuur van het Jachtfonds bepaald.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Het bestuur van het Jachtfonds zal een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 slechts verlenen, indien en voor zover naar zijn oordeel de schade niet had kunnen worden voorkomen door maatregelen of inspanningen, waartoe de jachthouder of grondgebruiker op grond van de wet of het gebruik verplicht is.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 komt in aanmerking de schade

  • a. welke is veroorzaakt door vraat, betreden, verontreiniging, graven, wroeten en vegen van wild,

  • b. welke is toegebracht aan de landbouw, voor zover deze bedrijfsmatig wordt uitgeoefend en

  • c. welke ten minste € 113,45 bedraagt.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

  • 1 Een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 bedraagt ten hoogste 95% van de schade.

  • 2 In bijzondere gevallen kan het bestuur van het Jachtfonds besluiten de schade volledig te vergoeden.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 oktober 1978

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven