Vaststelling instructie voor de Reconstructiecommissie Midden-Delfland

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 25-06-2006 t/m 30-06-2010

Vaststelling instructie voor de Reconstructiecommissie Midden-Delfland

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in overeenstemming met de Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, van Landbouw en Visserij, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën,

Gelet op artikel 3, vijfde lid, van de Reconstructiewet Midden-Delfland (Stb. 1977, 233),

Besluit:

vast te stellen als instructie voor de reconstructiecommissie:

Hoofdstuk I. Werkwijze van de reconstructiecommissie

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De reconstructiecommissie vergadert als regel eens per 2 maanden en voorts:

 • -

  zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk acht;

 • -

  wanneer ten minste 8 leden dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Alle vergaderingen, met uitzondering van die, welke naar het oordeel van de voorzitter een spoedeisend karakter dragen, worden met inachtneming van een termijn van ten minste 7 dagen uitgeschreven onder opgave van de te behandelen punten.

De leden, de adviserende leden en de op grond van artikel 3, vierde lid, van de Reconstructiewet Midden-Delfland (hierna te noemen de Wet) aangewezen ingenieur van het kadaster ontvangen een uitnodiging. De leden, de adviserende leden en de ingenieur kunnen zich doen vervangen na overleg met de voorzitter. De leden en de plaatsvervangende leden, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet, hebben stemrecht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Tot het nemen van geldige besluiten is de aanwezigheid van ten minste 8 leden of plaatsvervangende leden vereist. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De reconstructiecommissie benoemt een agendacommissie. Deze zal bestaan uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de secretaris, de voorzitters en secretarissen van de subcommissies, de voorzitter van het Bureau van Uitvoering en de ingenieur van het kadaster.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De agendacommissie stelt de agenda voor de vergadering van de reconstructiecommissie vast. Zij behandelt de zaken die door de reconstructiecommissie aan de agendacommissie zijn opgedragen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Het secretariaat van de reconstructiecommissie legt de zakelijke inhoud vast van hetgeen ter vergadering wordt behandeld en zendt een afschrift van de notulen aan de leden en adviserende leden van de reconstructiecommissie, aan de ingenieur van het kadaster en aan de secretarissen van de nog te noemen subcommissies.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De voorzitter en de eerste secretaris vertegenwoordigen de reconstructiecommissie in en buiten rechte.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Het secretariaat van de reconstructiecommissie zendt afschrift van alle correspondentie met derden aan de voorzitter van het Bureau van Uitvoering, aan de ingenieur van het kadaster en, al naar gelang het onderwerp, aan de secretarissen van de subcommissies. Het draagt zorg voor de archiefvorming volgens de Archiefwet.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De leden van de reconstructiecommissie, die geen ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet zijn, ontvangen een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te bepalen vergoeding, alsmede een reis- en verblijfskostenvergoeding op basis van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De vergaderingen van de Reconstructiecommissie worden in het openbaar gehouden. De deuren worden in ieder geval gesloten wanneer in de vergadering aangelegenheden, die personen betreffen, worden behandeld. De deuren worden voorts gesloten, wanneer een vierde gedeelte der aanwezige leden het vordert of de voorzitter het nodig oordeelt. De Reconstructiecommissie beslist vervolgens, of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd. Indien de voorzitter het nodig oordeelt kan hij besloten vergaderingen uitschrijven. Ten aanzien van de aldus uitgeschreven vergaderingen beslist de Reconstructiecommissie eveneens of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.

Hoofdstuk II. Subcommissies

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Overeenkomstig artikel 3 van de wet stelt de reconstructiecommissie, al dan niet uit haar midden, subcommissies in met betrekking tot de drie hoofdsectoren landbouw, natuur en landschap en recreatie en is de reconstructiecommissie bevoegd subcommissies in te stellen met betrekking tot andere aspecten. De voorzitters van de subcommissies worden door de reconstructiecommissie aangewezen en dienen tevens lid te zijn van de reconstructiecommissie. De leden van de subcommissies worden bij voorkeur uit het midden van de reconstructiecommissie aangewezen. De secretarissen van de subcommissies worden op voordracht van de reconstructiecommissie benoemd door de minister van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De reconstructiecommissie betrekt voor zover nodig:

 • -

  de subcommissie Landbouw bij de werkzaamheden waar agrarische belangen in het geding zijn, in het bijzonder ten aanzien van de agrarische reconstructie;

 • -

  de subcommissie Recreatie bij de werkzaamheden waar recreatieve belangen in het geding zijn, in het bijzonder ten aanzien van de inrichting en het beheer van recreatiegebieden;

 • -

  de subcommissie Natuur en Landschap bij de werkzaamheden waar belangen van natuur en landschap in het geding zijn, in het bijzonder ten aanzien van de landschapsverzorging en de veiligstelling van natuurgebieden;

 • -

  de overige subcommissies bij de werkzaamheden waar belangen in het geding zijn ten aanzien van de aspecten waarvoor de betrokken subcommissies zijn ingesteld.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de subcommissies.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De reconstructiecommissie stelt instructies op voor de subcommissies. Deze instructies behoeven de goedkeuring van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze beslist omtrent goedkeuring in overeenstemming met de in artikel 3, tweede lid, van de Wet genoemde Ministers.

Hoofdstuk III. Het Bureau van Uitvoering

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de reconstructiecommissie worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, opgedragen aan de secretaris, die wordt bijgestaan door een Bureau van Uitvoering. De voorzitter en de overige leden van dit Bureau worden aangewezen door de minister van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Ten behoeve van onderzoek, opmetingen, programma-, plan- en besteksvoorbereiding en van directievoering kan het Bureau van Uitvoering derden inschakelen.

Hoofdstuk V. Uitvoering en financiering van werken

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vermeldt bij hun beslissing inzake de goedkeuring van het ontwerp voor het plan van voorzieningen bedoeld in artikel 41, tweede lid, en van de vaststelling van het plan van voorzieningen bedoeld in artikel 44, eerste lid, op welke rijksbijdrage gerekend kan worden bij uitvoering van dit plan. Aan deze rijksbijdrage kunnen voorwaarden verbonden worden.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De reconstructiecommissie maakt een werkplan op voor de uitvoering van het gehele plan van voorzieningen. In dit werkplan wordt de jaarlijkse behoefte aan kredieten opgenomen. Dit werkplan behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Telkenjare in oktober wordt het werkplan aangepast aan veranderde omstandigheden en aan de op de Rijksbegroting voor het komende jaar uitgetrokken gelden. Het herziene werkplan wordt goedgekeurd op de wijze zoals aangegeven in artikel 24.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De reconstructiecommissie is bevoegd om binnen het kader van de haar bij de Wet opgedragen werkzaamheden en binnen het kader van het goedgekeurde werkplan overeenkomsten aan te gaan. De Staat garandeert de nakoming der uit deze overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De reconstructiecommissie draagt zorg, dat de aanbesteding en gunning van het leveren van diensten geschieden overeenkomstig het Aanbestedingsreglement voor Diensten LNV 2003, dan wel overeenkomstig het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De reconstructiecommissie is onderworpen aan de bepalingen van de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Op de door de reconstructiecommissie uit te voeren werken zijn van toepassing de Beleidsregels Aanbesteding van Werken en het Aanbestedingsreglement Werken 2005.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De in artikel 46, zevende lid, van de Wet bedoelde schade wordt bepaald aan de hand van door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goed te keuren richtsnoeren.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Van alle overeenkomsten welke door de reconstructiecommissie worden afgesloten wordt een gewaarmerkt afschrift gezonden aan de directeur van de Dienst Landelijk Gebied.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De financiële administratie van de verrichtingen van de reconstructiecommissie wordt gevoerd door de Dienst Landelijk Gebied, welke Dienst ook de betalingen verricht.

Hoofdstuk VI. Bepalingen inzake de wettelijke procedure

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Paragraaf 1. Registratie pachtovereenkomsten

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De reconstructiecommissie zal de ingevolge artikel 21 van de Wet ingekomen pachtovereenkomsten onmiddellijk na ontvangst inschrijven in een register.

 • 2 Zij zendt deze pachtovereenkomsten onverwijld aan de ingenieur van het kadaster ter verdere registratie.

 • 3 Vervolgens draagt de reconstructiecommissie zorg, dat de pachtovereenkomsten, voorzien van een stempel ten bewijze van registratie, aan de inzenders worden teruggezonden.

Paragraaf 2. De schattingen

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Met betrekking tot de schattingen, bedoeld in artikel 92 van de wet, is de Regeling herverkaveling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 37

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De schatters ontvangen een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te bepalen vergoeding alsmede een reis- en verblijfskostenvergoeding op basis van het Reisbesluit binnenland.

Paragraaf 4. Het plan van toedeling

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 39

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Alvorens over te gaan tot het opmaken van het plan van toedeling bedoeld in artikel 76 van de Wet, stelt de reconstructiecommissie hiertoe richtlijnen op. Deze richtlijnen behoeven de goedkeuring van de Centrale Landinrichtingscommissie.

Artikel 40

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Nadat de ingenieur van het kadaster de wensen, bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Wet heeft samengevat, worden door de reconstructiecommissie de richtlijnen herzien, indien daartoe behoefte bestaat. Deze herziene richtlijnen behoeven eveneens de goedkeuring van de Centrale Landinrichtingscommissie. Hierna stelt de ingenieur van het kadaster een ontwerp-toedeling op. Na verkregen overeenstemming over dit ontwerp tussen de ingenieur van het kadaster en de vaste leden van het Bureau van Uitvoering wordt dit ter nadere behandeling voorgelegd aan de Reconstructiecommissie.

 • 2 Zodra de reconstructiecommissie met de behandeling van dit ontwerp gereed is, belegt zij zo nodig een vergadering met één of meer vertegenwoordigers van de Centrale Landinrichtingscommissie, waarin vooral de bijzondere aspecten van dit plan, alsmede bijzondere gevallen worden besproken.

 • 3 De reconstructiecommissie legt, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, voorafgaande aan de wettelijke terinzagelegging ingevolge artikel 79 van de Wet, in daartoe door haar te houden zittingen het ontwerp van het plan van toedeling aan de belanghebbenden voor.

Hoofdstuk VII. Tijdelijk beheer van uitgevoerde werken

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 41

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Uitgevoerde werken in het kader van het plan van wegen en waterlopen en landschapsplan, worden door de reconstructiecommissie beheerd en onderhouden tot aan het moment dat gedeputeerde staten beide plannen hebben vastgesteld en de reconstructiecommissie voor zover nodig aan de provincie Zuid-Holland of de op grond van artikel 72, eerste lid, van de Wet aangewezen beheerders of onderhoudsplichtigen heeft verklaard, dat deze werken zijn voltooid. Het beheer en onderhoud van bestaande te handhaven, niet te verbeteren wegen en waterlopen blijven tot aan het besluit van gedeputeerde staten, bedoeld in artikel 72 van de Wet, bij de beheerders en onderhoudsplichtigen. Uitgevoerde werken in het kader van de recreatie zijn in beheer en onderhoud bij de reconstructiecommissie tot aan het tijdstip dat deze worden overgedragen aan het Recreatieschap. Dit tijdstip dient zo dicht mogelijk te liggen bij het tijdstip van gereedkomen van de werken.

Artikel 42

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Indien op basis van artikel 46, tweede lid, van de Wet werken worden uitgevoerd door enig openbaar lichaam, dan zal beheer en onderhoud ten laste komen van dit openbaar lichaam direct na het gereedkomen der werken.

Hoofdstuk VIII. Tijdelijk beheer van gronden

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 43

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Ter verwezenlijking van de taakstelling, worden door het bureau beheer landbouwgronden, bedoeld in artikel 28 van de Wet agrarisch grondverkeer (Stb. 1981, 248), hierna te noemen het bureau, gronden verworven op basis van een na overleg met de reconstructiecommissie vastgesteld aankoopbeleid. Over de resultaten wordt periodiek door het bureau schriftelijk verslag gedaan aan de reconstructiecommissie, die in de gelegenheid wordt gesteld het gevoerde beleid ter discussie te stellen.

 • 2 Het bureau voert in de gebieden waar op grond van het plan van voorzieningen herverkaveling zal plaatsvinden het materieel beheer gedurende het tijdvak dat begint op de datum van verwerving van de gronden en eindigt met ingang van het kalenderjaar volgende op het jaar waarin het plan van toedeling ter visie is gelegd als bedoeld in artikel 79, tweede lid, van de wet.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het tweede lid voert:

  • a. het bureau het materieel beheer tot aan de datum waarop de akte van toedeling, bedoeld in artikel 89, eerste lid van de wet, in de openbare registers wordt overgeschreven ten aanzien van grond en de daarop aanwezige opstallen:

   • -

    welke worden aangewend voor niet agrarisch gebruik, voor zover niet opgenomen in het plan van voorzieningen;

   • -

    welke gelegen zijn binnen als zodanig aangewezen reservaatsgebieden;

   • -

    welke worden aangewend voor uitgifte in erfpacht;

  • b. de reconstructiecommissie gedurende het tijdvak, dat begint met het kalenderjaar volgende op het jaar waarin Gedeputeerde Staten het plan van voorzieningen of een gedeelte hiervan hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de wet en eindigt op de datum bedoeld in het vierde lid van artikel 43 van deze instructie, het materieel beheer ten aanzien van land dat per kalenderjaar aangewend wordt voor:

   • -

    uitvoering van werken;

   • -

    tijdelijke compensatie van grondgebruikers op wier grond werken worden uitgevoerd;

   • -

    blijvende compensatie van grondgebruikers op wier grond werken zijn uitgevoerd als gevolg waarvan het gebruik niet meer mogelijk is;

   • -

    oplossing van incidentele problemen bij de uitvoering welke geen verband behoeven te hebben met de uitvoering van de werken.

 • 4 Onverminderd het bepaalde in het derde lid voert de reconstructiecommissie het materieel beheer van de grond, die ter realisering van de taakstelling is verworven, gedurende het tijdvak dat begint met het kalenderjaar volgende op het jaar waarin het plan van toedeling ter visie is gelegd en eindigt op de datum waarop de akte van toedeling in de openbare registers wordt overgeschreven.

 • 5

  • a. Het bureau voert in die delen van het reconstructiegebied, waar op grond van het plan van voorzieningen geen herverkaveling zal plaatsvinden, het materieel beheer zolang het bureau de grond in eigendom of pacht heeft.

  • b. Het bepaalde in het derde lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het daar bedoelde beheer eindigt op de datum waarop de akte van toedeling in de openbare registers wordt overgeschreven.

 • 6 Het beheer dient zodanig te worden gevoerd dat:

  • a. het land niet met persoonlijke of zakelijke rechten wordt belast die een zo spoedig mogelijke vervreemding ten behoeve van de gewenste bestemming kunnen bemoeilijken of vertragen;

  • b. wordt zorggedragen voor een regelmatige wisseling van degenen aan wie het land in gebruik wordt gegeven.

 • 7 Voor ingebruikneming van land in materieel beheer bij het bureau kunnen gegadigden zich door middel van een inschrijving bij het bureau melden.

 • 8 Bij het in gebruik geven van het land wordt een vergoeding gevraagd ter grootte van de hoogst toelaatbare pachtprijs.

 • 9 Met betrekking tot het land dat de reconstructiecommissie in materieel beheer heeft:

  • a. betaalt zij aan het bureau een vergoeding ter grootte van de hoogst toelaatbare pachtprijs;

  • b. brengt zij voor het gebruik door derden maximaal een bedrag in rekening ter grootte van de hoogst toelaatbare pachtprijs;

  • c. legt zij jaarlijks verantwoording af aan het bureau.

 • 10 De uit het materieel beheer voortvloeiende afwikkeling van de financiële gevolgen en de daarbij behorende administratie wordt door het bureau verricht, vanaf de datum van verwerving van het land tot aan de datum waarop de akte van toedeling in de openbare registers wordt overgeschreven dan wel in geval de grond van het bureau bedoeld in het vijfde lid, onderdeel a, vervreemd wordt.

 • 11 In afwijking van het bepaalde in het tiende lid voert de reconstructiecommissie de administratie over het haar in materieel beheer gegeven land, bedoeld in het derde lid, onderdeel b, het vierde lid en het vijfde lid, onderdeel b.

Artikel 44

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De in het reconstructiegebied door het bureau in der minne en door onteigening verworven gronden worden op de volgende wijze vervreemd:

 • a. uitgifte in erfpacht als bedoeld in artikel 57 van de Wet agrarisch grondverkeer (Stb. 1981, 248), voor zover het betreft landbouwgrond;

 • b. vestiging van zakelijke rechten anders dan bedoeld in artikel 57 van de Wet agrarisch grondverkeer (Stb. 1981, 248);

 • c. overdracht in eigendom aan de Staat;

 • d. overdracht in eigendom aan andere openbare lichamen dan de Staat;

 • e. overdracht in eigendom aan particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties;

 • f. overdracht in eigendom aan ondernemers in de landbouw, voor zover het landbouwgrond betreft, op voordracht van de commissie;

 • g. overdracht in eigendom aan derden dan wel de vestiging van een zakelijk recht ten behoeve van derden, niet ressorterend onder a–f, ter oplossing van incidentele problemen bij de uitvoering.

Hoofdstuk IX. Aanwending van de gronden

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 45

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Ten aanzien van de aanwending van verworven gronden in het agrarische gebied zal de reconstructiecommissie een voorstel doen in het kader van de opstelling van het ontwerp voor het plan van voorzieningen bedoeld in artikel 40 van de Wet.

Voor zover er gronden in eigendom zullen overgaan dient er met het bureau beheer landbouwgronden overeenstemming te bestaan over de verkoopprijs.

Artikel 46

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Voordat toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in Hoofdstuk II van de Wet, zal de reconstructiecommissie bevorderen, dat langs vrijwillige weg grondruil tot stand komt tussen diegenen die hun grond gedeeltelijk in het te onteigenen gebied hebben liggen en die hun bedrijf wensen voort te zetten en diegenen die gronden hebben liggen buiten het te onteigenen gebied en die hun bedrijf willen beëindigen.

Hoofdstuk X. Slotbepaling

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Artikel 47

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën, gedurende de reconstructieperiode deze instructie wijzigen of aanvullen. Behoudens in de gevallen, waarin zulks op grond van verandere wetsbepalingen geschiedt, gaat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hiertoe niet over dan nadat hij de reconstructiecommissie in de gelegenheid heeft gesteld van de voorgestelde wijzigingen of aanvullingen kennis te nemen en haar zienswijze daaromtrent mede te delen.

's-Gravenhage, 23 juni 1978

De

Minister

van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

P. A. C. Beelaerts van Blokland

Naar boven