EEG-IJkregeling vloeistofmeetinstallaties

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-01-2007

EEG-IJkregeling vloeistofmeetinstallaties

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp,

Gelet op artikel 23 van de IJkwet 1937 (Stb. 627) en de artikelen 3, 5, 7, 8, 15, 18, 19, 22, 24, 28 en 30 van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling geldt ten aanzien van de bij artikel 2, eerste lid, onder c, 3°, van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168) aangewezen meetinstallaties als nader omschreven in punt 1.1.1 van de bij deze regeling behorende bijlage I.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2007]

De bepalingen van de bij deze regeling behorende bijlagen I, II en III moeten in acht genomen worden:

  • a. bij het verrichten van het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring en bij de eerste EEG-ijk,

  • b. bij de herkeuring en bij het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 29c van de wet, van meetinstallaties, die EEG-geijkte meetmiddelen zijn of kennelijk EEG-geijkte meetmiddelen zijn geweest,

  • c. bij het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 29c van de wet, van meetinstallaties, die voldoen aan het bepaalde in artikel 25, eerste lid, van het Algemeen EEG-IJk-besluit maar ingevolge het tweede lid van dat artikel niet als EEG-geijkte meetmiddelen worden aangemerkt, een en ander met uitzondering van die bepalingen van bijlage II van deze regeling, die uitsluitend betrekking hebben op vloeistofmeters als afzonderlijke onderdelen voor meetinstallaties.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2007]

  • 1 Op een daartoe strekkende aanvraag wordt de eerste EEG-ijk in een of meer fasen, niet zijnde de slotfase, toegepast op de volgende afzonderlijke onderdelen, bestemd om in een meetinstallatie te worden ingebouwd:

    • a. vloeistofmeters als bedoeld in bijlage II;

    • b. onderdelen, uitsluitend samengesteld uit een vloeistofmeter en een of meer hulpinrichtingen als bedoeld in bijlage III van deze regeling.

  • 2 Bij het verrichten van het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring van afzonderlijke onderdelen, en van afzonderlijke hulpinrichtingen voor meetinstallaties en bij het verrichten van een of meer fasen, niet zijnde de slotfase, van de eerste EEG-ijk van afzonderlijke onderdelen als bedoeld in het eerste lid, moeten de op die voorwerpen betrekking of mede betrekking hebbende bepalingen van de bij deze regeling behorende bijlagen I, II en III in acht worden genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: EEG-IJkregeling vloeistofmeetinstallaties.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2007]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 30 mei 1978

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Terug naar begin van de pagina