EEG-IJkregeling scheepstanks

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-01-2007

EEG-IJkregeling scheepstanks

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp,

Gelet op artikel 23 van de IJkwet 1937 (Stb. 627) en de artikelen 18, 22 en 28 van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 163);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

  • 1 Deze regeling geldt ten aanzien van meetreservoirs in schepen voor de binnenvaart of de kustvaart, hierna aan te duiden als ‘scheepstanks’ of ‘tanks’.

  • 2 Van de scheepstanks maakt een inhoudstabel deel uit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De bepalingen van de bij deze regeling behorende bijlagen moeten in acht genomen worden bij:

  • a. de eerste EEG-ijk;

  • b. het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 29c van de wet, van scheepstanks, die EEG-geijkte meetmiddelen zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Bij de aanvraag tot eerste EEG-ijk dienen tekeningen of beschrijvingen te worden overgelegd, die alle gegevens bevatten welke nodig zijn ter vervaardiging van de schema's, bedoeld in punt 3 van de bij deze regeling behorende bijlage I.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

  • 1 Ten aanzien van scheepstanks wordt het ijkmerk van eerste EEG-ijk vervangen door een gewaarmerkte en gedagtekende verklaring, genaamd ‘ijkdossier’.

  • 2 Het ijkdossier bestaat uit een ijkcertificaat en de daarbij als bijlagen behorende inhoudstabel en schema's, een en ander als omschreven in de bij deze regeling behorende bijlage II.

  • 3 De modellen van het ijkcertificaat en van de inhoudstabel zijn weergegeven in de bij deze regeling behorende bijlagen III en IV.

  • 4 Indien twee of meer scheepstanks deel uitmaken van één schip, wordt voor deze tanks slechts één ijkdossier afgegeven, met dien verstande, dat dat dossier, behoudens in een geval van identieke tanks als bedoeld in punt 5 van de bij deze regeling behorende bijlage II, voor elke tank een inhoudstabel omvat.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: EEG-IJkregeling scheepstanks.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 30 mei 1978

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven