Vervanging Stuurgroep Zwakzinnigenzorg door Stuurgroep Planning Zwakzinnigenzorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 29-06-1978 t/m 27-08-2004

Vervanging Stuurgroep Zwakzinnigenzorg door Stuurgroep Planning Zwakzinnigenzorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, G. C. Wallis de Vries;

Overwegende dat het noodzakelijk is met betrekking tot de voorzieningen voor zwakzinnigen die binnen de beleidssfeer van de departementen van Volksgezondheid en Milieuhygiëne enerzijds en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk anderzijds vallen, op het terrein van de planning tot een betere afstemming te komen;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ingesteld wordt een Stuurgroep Planning Zwakzinnigenzorg/Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk – Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep heeft tot taak overleg te plegen over, te adviseren en voorstellen te doen en besluiten voor te bereiden aangaande:

  • a. de indicatiestelling voor de onderscheiden voorzieningen voor zwakzinnigen voor zover deze vallen binnen de beleidsverantwoordelijkheid van de beide departementen;

  • b. de organisatie van de individuele plaatsingen in deze voorzieningen;

  • c. de planning van de onderscheiden voorzieningen ten behoeve van zwakzinnigen;

  • d. het toezicht op de voorzieningen;

  • e. financieel-economische aspecten van het beleid met betrekking tot het gestelde onder a, b en c;

  • f. andere onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep heeft de bevoegdheid ontwikkelingsprojecten en onderzoeken op het in artikel 2 omschreven terrein voor te bereiden, de realisering daarvan te stimuleren en de uitvoering daarvan te begeleiden. Ten behoeve van daarvoor in aanmerking komende projecten zullen de beide departementen, voor zover de Rijksbegroting dit toestaat, geldelijke bijdragen verlenen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 De Stuurgroep bestaat uit tien leden, te weten vijf ambtenaren, aan te wijzen door de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, en vijf ambtenaren, aan te wijzen door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

  • 2 De vice-voorzitter van de Interdepartementale Stuurgroep Revalidatiebeleid woont als waarnemer de vergaderingen van de Stuurgroep bij.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep vergadert als regel eens per twee maanden, doch tenminste vier maal per jaar.

De Stuurgroep kan voor de onderscheiden onderwerpen commissies instellen; niet-leden van de Stuurgroep kunnen aan de werkzaamheden van een commissie deelnemen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep regelt hetgeen overigens voor een goede taakvervulling nodig blijkt.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk wijzen de voorzitter en de secretaris van de Stuurgroep uit de leden daar van aan.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De beschikking van 2 september 1975 (Stcrt. 1975, 176) tot instelling van een Interdepartementale Stuurgroep Zwakzinnigenzorg/Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk – Volksgezondheid en Milieuhygiëne wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze beschikking, waarvan afschrift wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer, wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

Leidschendam, 5 mei 1978

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

E. Veder-Smit

De

Staatssecretaris

van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

G. C. Wallis de Vries

Naar boven