Aanwijzing farmaceutische specialités

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 24-05-1978 t/m 30-06-2007

Aanwijzing farmaceutische specialités

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 2f, zesde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408)1Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 november 1977, Stb. 664.,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt onder ziekte mede verstaan: aandoening, ziekteverschijnsel, pijn, verwonding of gebrek.

 • 2 Voor de toepassing van artikel 2f, tweede lid, onder c, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening worden aangewezen farmaceutische specialités, welke worden aangeduid of aanbevolen ter genezing, leniging of voorkoming van één van de volgende ziekten:

  • a. hoofd-, menstruatie-, spier-, keel- of kiespijn;

  • b. incidentele maagpijn;

  • c. verkoudheid of neusverkoudheid;

  • d. koorts of griep (influenza);

  • e. hoesten;

  • f. indigestie, oprispingen of zuurbranden;

  • g. obstipatie;

  • h. diarree bij volwassenen;

  • i. letsel toegebracht door insecten;

  • j. lichte verwondingen.

 • 3 Het assortiment van de in het tweede lid bedoelde geneesmiddelen mag slechts bestaan uit farmaceutische specialités met een houdbaarheidstermijn van meer dan drie jaren en uit ten hoogste twintig van die farmaceutische specialités.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Leidschendam, 20 april 1978

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. Veder-Smit

Naar boven