Beschikking uitvoer vlees uit interventievoorraden

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 04-04-1978 t/m 31-12-2005

Beschikking uitvoer vlees uit interventievoorraden

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 71 van de Veewet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Van het verbod tot uitvoer van vlees zonder dat een onderzoek, als bedoeld in artikel 68 van de Veewet heeft plaatsgehad, wordt ontheffing verleend ten aanzien van vlees dat door een interventiebureau van een andere lid-staat van de Europese Economische Gemeenschap op grond van een machtiging, als bedoeld in artikel 1 van de Verordening (EEG) nr. 1055/77 van de Raad van de Gemeenschap (Pb. E.G. 24 mei 1977, nr. L. 128/1) in Nederland is opgeslagen en overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de Verordening (EEG) nr. 1722/77 van de Europese Commissie (Pb EG 29 juli 1977, nr. L 189/36) ten invoer tot gebruik is ingeklaard, mits dit vlees onmiddellijk na deze inklaring rechtstreeks wordt uitgevoerd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking kan worden aangehaald als Beschikking uitvoer vlees uit interventievoorraden en treedt in werking op de dag na haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 29-03-1978

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven