Besluit aanwijzing organisaties ex artikel 29 Jachtwet 1954

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-04-1978 t/m 30-06-2010

Besluit van 8 maart 1978, houdende aanwijzing van organisaties, bedoeld in artikel 29, derde lid, van de Jachtwet 1954 (Stb. 523)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij d.d. 24 februari 1978, nr. J. 661, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 29, derde lid, van de Jachtwet 1954 (Stb. 523);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Als representatieve organisaties, bedoeld in artikel 29, derde lid, van de Jachtwet, welke op voet van het bepaalde in genoemd artikel zes leden van het Jachtfonds benoemen, worden aangewezen:

 • a. op het gebied van de landbouw:

  het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité, gevestigd te 's-Gravenhage;

  de Nederlandsche Christelijke Boeren- en Tuindersbond, gevestigd te 's-Gravenhage;

  de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, gevestigd te 's-Gravenhage,

  met dien verstande dat deze organisaties gezamenlijk twee leden van het Jachtfonds benoemen;

 • b. op het gebied van de jacht:

  de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, gevestigd te Amersfoort, welke twee leden van het Jachtfonds benoemt;

 • c. op het gebied van de natuurbescherming:

  de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te 's-Graveland;

  de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, gevestigd te Zeist;

  de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, gevestigd te Rotterdam,

  met dien verstande dat deze organisaties gezamenlijk twee leden van het Jachtfonds benoemen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1978.

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Lech, 8 maart 1978

Juliana

De Minister van Landbouw en Visserij,

Van der Stee

Uitgegeven de drieëntwintigste maart 1978

De Minister van Justitie a.i.,

H. Wiegel

Naar boven